00100-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2


ประกาศ!!!

เนื่องจากเว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตฯ มีเหตุขัดข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ Download สลิปเงินเดือนของท่านได้ตาม link ด้านล่างนี้


Download >> http://gg.gg/motcg
Admin : admin admin   [แก้ไข]
21/10/2020 - 08:48

 

หน้า : 1