00098-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2


ประกาศ!!!

เนื่องจากเว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตฯ มีเหตุขัดข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ Download สลิปเงินเดือนของท่านได้ตาม link ด้านล่างนี้


Download >> http://gg.gg/m7ez1


 


Admin : admin admin   [แก้ไข]
17/09/2020 - 13:18

- แก้ไขล่าสุด
17/09/2020 - 13:20
21/10/2020 - 08:46


 

หน้า : 1