00093-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2


ประกาศ!!!

เนื่องจากเว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตฯ มีเหตุขัดข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ Download สลิปเงินเดือนของท่านได้ตาม link ด้านล่างนี้

สำหรับโรงเรียนในสังกัด

Download >>http://gg.gg/lncfq

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Download >>http://gg.gg/lncjx

Admin : admin admin   [แก้ไข]
18/08/2020 - 16:49

- แก้ไขล่าสุด
18/08/2020 - 16:50


 

หน้า : 1