00089-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


pdf [ Attach pdf File ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง และสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จัดส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
Admin : admin admin   [แก้ไข]
23/07/2020 - 18:27

 

หน้า : 1