00088-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2

ประกาศ!!!

เนื่องจากเว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตฯ มีเหตุขัดข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถ Download สลิปเงินเดือนของท่านได้ตาม link ด้านล่างนี้

สำหรับโรงเรียนในสังกัด

Download >> http://gg.gg/kpdzi


สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

Download >> http://gg.gg/kpead
Admin : admin admin   [แก้ไข]
20/07/2020 - 11:38

- แก้ไขล่าสุด
20/07/2020 - 11:38


 

หน้า : 1