00082-4PHP infoBoard V.7 Plus
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


pdf [ Attach pdf File ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ ให้นักเรียนไปรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ได้ที่ >>https://bit.ly/2VihvPE
Admin : admin admin   [แก้ไข]
19/06/2020 - 09:18

- แก้ไขล่าสุด
19/06/2020 - 09:18
25/06/2020 - 16:16
25/06/2020 - 16:16
25/06/2020 - 16:16
25/06/2020 - 16:17


 

หน้า : 1