00019-7PHP infoBoard V.7 Plus
powerpoint เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


[ Attach pptx File ]

การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference
เรื่อง  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม จอมพล ป.1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Admin : admin admin   [แก้ไข]
14/08/2019 - 15:02

 

หน้า : 1