00018-7PHP infoBoard V.7 Plus
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


Admin : admin admin   [แก้ไข]
31/07/2019 - 14:32

pdf [ Attach pdf File ]

1. แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

Admin : admin admin   [แก้ไข] ลบ
31/07/2019 - 14:33

- แก้ไขล่าสุด
31/07/2019 - 14:34


pdf [ Attach pdf File ]

2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

Admin : admin admin   [แก้ไข] ลบ
31/07/2019 - 14:34

- แก้ไขล่าสุด
31/07/2019 - 14:34


pdf [ Attach pdf File ]

3. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

Admin : admin admin   [แก้ไข] ลบ
31/07/2019 - 14:35

- แก้ไขล่าสุด
31/07/2019 - 14:35


pdf [ Attach pdf File ]

4. ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน

Admin : admin admin   [แก้ไข] ลบ
31/07/2019 - 14:36

- แก้ไขล่าสุด
31/07/2019 - 14:36


 

หน้า : 1