00011-7PHP infoBoard V.7 Plus
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


rar [ Attach rar File ]

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Admin : admin admin   [แก้ไข]
19/06/2019 - 07:37

- แก้ไขล่าสุด
19/06/2019 - 07:56


 


[ Attach xlsx File ]

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม


Admin : admin admin   [แก้ไข]
21/06/2019 - 13:11

00011-7 No. 1


[ Attach xlsx File ]

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Admin : admin admin   [แก้ไข]
21/06/2019 - 13:14

- แก้ไขล่าสุด
21/06/2019 - 13:14


00011-7 No. 2


[ Attach xlsx File ]

ตัวชี้วัดที่  15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ
และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่Admin : admin admin   [แก้ไข]
21/06/2019 - 13:17

00011-7 No. 3

[ Attach xlsx File ]

ตัวชี้วัดที่  16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่

Admin : admin admin   [แก้ไข]
21/06/2019 - 13:18

00011-7 No. 4


xls [ Attach xls File ]

ตัวชี้วัดที่  19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน


Admin : admin admin   [แก้ไข]
21/06/2019 - 13:19

00011-7 No. 5


หน้า : 1 2 3 4 5 6