00004-7PHP infoBoard V.7 Plus
การบรรยายพิเศษ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.2 ทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้มาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA : Standard Base)

การบรรยายพิเศษ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ สพม.2 ทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศ
โดยใช้มาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA : Standard Base)
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


Attach Files pdf
Admin : ictadmin ictadmin   [แก้ไข]
26/03/2019 - 14:46

- แก้ไขล่าสุด
26/03/2019 - 14:47


 

หน้า : 1