PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00007แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 -2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 11/04/2019 - 13:05 - ดู 519 hot : 519 - ตอบ 0 ]
00006แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ictadmin [ 29/03/2019 - 10:26 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00005เเผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ictadmin [ 26/03/2019 - 14:47 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00004การบรรยายพิเศษ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.2 ทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้มาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA : Standard Base) ictadmin [ 26/03/2019 - 14:46 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00003แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัิ้นพื้นฐาน ictadmin [ 26/03/2019 - 14:44 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (โครงการห้องเรียนพิเศษโดย สพฐ.) ictadmin [ 26/03/2019 - 14:43 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00001นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ictadmin [ 26/03/2019 - 14:43 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2