PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00032แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ admin [ 13/03/2020 - 15:04 - ดู 70 hot : 70 - ตอบ 0 ]
00031แบบใบลาอุปสมบท admin [ 13/03/2020 - 15:03 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00030หลักเกณฑ์การช่วยราชการของข้าราชการครู admin [ 13/03/2020 - 14:58 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00029แบบบันทึกความเห็นผู้บริหารต้นสังกัด (กรณีขอช่วยราชการ) admin [ 13/03/2020 - 14:57 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00028แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายข้าราชการครู admin [ 13/03/2020 - 14:57 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00027แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 admin [ 29/11/2019 - 15:36 - ดู 293 hot : 293 - ตอบ 0 ]
00026การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 28/11/2019 - 14:53 - ดู 515 hot : 515 - ตอบ 0 ]
00025เอกสารที่ต้องแนบในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล admin [ 26/11/2019 - 08:11 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00024คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142) admin [ 26/11/2019 - 08:10 - ดู 32 - ตอบ 0 ]
00023แบบพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.1 - 13) ฉบับปรับปรุง admin [ 9/09/2019 - 07:57 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00022คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 6/09/2019 - 13:15 - ดู 82 hot : 82 - ตอบ 0 ]
00021หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ admin [ 3/09/2019 - 07:49 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00020แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2562 admin [ 3/09/2019 - 07:47 - ดู 40 - ตอบ 0 ]
00019powerpoint เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin [ 14/08/2019 - 15:02 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00018 แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 admin [ 31/07/2019 - 14:32 - ดู 458 hot : 458 - ตอบ 0/แทรก 4 ]
00017เอกสารประกอบการอบรม วิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ admin [ 23/07/2019 - 08:48 - ดู 56 hot : 56 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
00016รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 admin [ 22/07/2019 - 08:34 - ดู 628 hot : 628 - ตอบ 0 ]
00015รายงานประเมินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพประจำปี 2562 admin [ 19/07/2019 - 11:12 - ดู 376 hot : 376 - ตอบ 0 ]
00014คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 5/07/2019 - 08:12 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00013คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา admin [ 5/07/2019 - 08:12 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00012แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin [ 1/07/2019 - 08:00 - ดู 48 - ตอบ 5 cool : 5 ]
00011แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 admin [ 19/06/2019 - 07:37 - ดู 271 hot : 271 - ตอบ 28 cool : 28 ]
00010แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/05/2019 - 12:28 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00009การกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 2/05/2019 - 12:27 - ดู 104 hot : 104 - ตอบ 0 ]
00008ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 admin [ 2/05/2019 - 12:26 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2