PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00027ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 8/05/2020 - 14:38 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00026ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 2/04/2020 - 12:31 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00025ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 2/04/2020 - 12:31 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00024โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก admin [ 26/03/2020 - 19:42 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00023ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ admin [ 20/03/2020 - 19:08 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00022โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563 admin [ 13/03/2020 - 13:00 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00021ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 25/02/2020 - 09:02 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00020ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว admin [ 18/02/2020 - 10:25 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00019ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างนานักเรียนโครงการ Intensive English Program ชั้น ม.๔-๖ ไปค่ายภาษาอังกฤษ ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 10/01/2020 - 16:00 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00018ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาค่ายฝึกประสบการณ์ในประเทศ นักเรียนโครงการ Gifted ชั้น ม.๑-๓ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 10/01/2020 - 15:59 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงทางเดินและห้องน้ำ - ห้องส้วมของโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 22/11/2019 - 14:40 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00016ร่างประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ๑ จำนวน ๕๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 7/08/2019 - 13:27 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00015ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดค่ายเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศในทวีปเอเชีย ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e admin [ 7/08/2019 - 13:26 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00014ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 30/07/2019 - 15:17 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนโครงการ EP ชั้น ม.๓ ไปค่ายฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 23/07/2019 - 09:26 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00012ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภั้ณฑ์สำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง admin [ 12/07/2019 - 15:28 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00011ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 12/07/2019 - 15:14 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00010ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนโครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปค่ายฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 12/07/2019 - 13:05 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 21/06/2019 - 15:19 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00008ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารชั่วคราว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี admin [ 14/06/2019 - 08:59 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00007ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 17/04/2019 - 13:32 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00006ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ictadmin [ 26/03/2019 - 16:28 - ดู 36 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ictadmin [ 26/03/2019 - 14:36 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ictadmin [ 26/03/2019 - 14:36 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00003ร่างประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ictadmin [ 26/03/2019 - 14:35 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2