PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00013ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 31/10/2019 - 08:00 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00012คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา admin [ 18/10/2019 - 14:14 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00011โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติประจำปี 2562 (Innovation on Education National Contest, IENC 2019) admin [ 17/10/2019 - 13:32 - ดู 9 - ตอบ 2 ]
00010โครงการตั้งงกองลูกเสือวิสามัญในโรงเรียน admin [ 16/08/2019 - 07:55 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา admin [ 14/08/2019 - 10:29 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00008สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ โครงการ admin [ 30/07/2019 - 15:19 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00007มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 7/06/2019 - 08:38 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
00006คติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 admin [ 16/05/2019 - 08:34 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00005แบบสอบถามออนไลน์ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข admin [ 26/04/2019 - 08:45 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00004การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:30 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00003คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:30 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00002 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:30 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00001อนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูมืออาชีพ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:29 - ดู 11 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2