PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00021ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 admin [ 11/03/2020 - 08:51 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00020ขยายเวลาการรับสมัครอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือ admin [ 2/03/2020 - 15:06 - ดู 31 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
00019ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (Bigdata) admin [ 2/03/2020 - 08:56 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00018ช่วยตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า โดยเข้าไปในคิวอาร์โคด Quick Survey admin [ 13/02/2020 - 15:23 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00017ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 admin [ 28/01/2020 - 09:46 - ดู 12 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
00016สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ร่วมกับ สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) admin [ 21/01/2020 - 09:31 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00015คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” admin [ 18/12/2019 - 08:40 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00014ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ admin [ 11/12/2019 - 14:34 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 31/10/2019 - 08:00 - ดู 83 hot : 83 - ตอบ 0 ]
00012คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา admin [ 18/10/2019 - 14:14 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00011โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติประจำปี 2562 (Innovation on Education National Contest, IENC 2019) admin [ 17/10/2019 - 13:32 - ดู 24 - ตอบ 2 ]
00010โครงการตั้งงกองลูกเสือวิสามัญในโรงเรียน admin [ 16/08/2019 - 07:55 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา admin [ 14/08/2019 - 10:29 - ดู 40 - ตอบ 0 ]
00008สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ โครงการ admin [ 30/07/2019 - 15:19 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00007มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 7/06/2019 - 08:38 - ดู 169 hot : 169 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
00006คติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 admin [ 16/05/2019 - 08:34 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00005แบบสอบถามออนไลน์ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข admin [ 26/04/2019 - 08:45 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00004การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:30 - ดู 40 - ตอบ 0 ]
00003คำขวัญวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:30 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00002 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ictadmin [ 25/03/2019 - 16:30 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00001อนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูมืออาชีพ ictadmin [ 25/03/2019 - 16:29 - ดู 15 - ตอบ 0 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2