PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00032ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 admin [ 15/07/2020 - 16:10 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00031ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 admin [ 15/07/2020 - 16:09 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00030ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 admin [ 15/07/2020 - 16:07 - ดู 2 - ตอบ 0 ]
00029ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 admin [ 15/07/2020 - 16:05 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00028ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 admin [ 15/07/2020 - 16:04 - ดู 1 - ตอบ 0 ]
00027ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 admin [ 15/07/2020 - 16:01 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00026ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 admin [ 15/07/2020 - 15:59 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00025ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 admin [ 15/07/2020 - 15:58 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00024ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 admin [ 15/07/2020 - 15:57 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00022ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรื่อง ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 admin [ 1/05/2020 - 14:21 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00023ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ admin [ 31/03/2020 - 09:24 - ดู 20 - ตอบ 0 ]
00021ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 admin [ 11/03/2020 - 08:51 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 0 ]
00020ขยายเวลาการรับสมัครอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือ admin [ 2/03/2020 - 15:06 - ดู 49 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
00019ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (Bigdata) admin [ 2/03/2020 - 08:56 - ดู 11 - ตอบ 0 ]
00018ช่วยตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า โดยเข้าไปในคิวอาร์โคด Quick Survey admin [ 13/02/2020 - 15:23 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00017ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 admin [ 28/01/2020 - 09:46 - ดู 13 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
00016สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ร่วมกับ สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) admin [ 21/01/2020 - 09:31 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00015คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” admin [ 18/12/2019 - 08:40 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00014ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ admin [ 11/12/2019 - 14:34 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 31/10/2019 - 08:00 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00012คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา admin [ 18/10/2019 - 14:14 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00011โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติประจำปี 2562 (Innovation on Education National Contest, IENC 2019) admin [ 17/10/2019 - 13:32 - ดู 31 - ตอบ 2 ]
00010โครงการตั้งงกองลูกเสือวิสามัญในโรงเรียน admin [ 16/08/2019 - 07:55 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา admin [ 14/08/2019 - 10:29 - ดู 47 - ตอบ 0 ]
00008สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ โครงการ admin [ 30/07/2019 - 15:19 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2