PHP infoBoard V.7 Plus
Video Streaming, Mp3 Player, Gallery
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00037การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 admin [ 18/03/2020 - 09:38 - ดู 448 hot : 448 - ตอบ 0 ]
00036การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ admin [ 18/03/2020 - 09:09 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00035การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓(สพท.) admin [ 7/01/2020 - 20:58 - ดู 4136 hot : 4136 - ตอบ 0 ]
00034การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓(โรงเรียน) admin [ 7/01/2020 - 20:57 - ดู 1487 hot : 1487 - ตอบ 0 ]
00033การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) admin [ 6/01/2020 - 16:08 - ดู 41 - ตอบ 0 ]
00032การเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin [ 6/01/2020 - 16:05 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00031การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป admin [ 6/01/2020 - 16:03 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00030การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Data Management Center 2019 admin [ 25/12/2019 - 17:25 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00029ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) admin [ 23/12/2019 - 08:26 - ดู 565 hot : 565 - ตอบ 0 ]
00028การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป admin [ 18/12/2019 - 08:15 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา:TCAS รอบที่ ๑ โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ admin [ 9/12/2019 - 11:10 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00026การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ admin [ 3/12/2019 - 12:06 - ดู 42 - ตอบ 0 ]
00025การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ admin [ 29/11/2019 - 13:09 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00024ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 21/11/2019 - 08:37 - ดู 1182 hot : 1182 - ตอบ 0 ]
00023เชิญประชุมและการจัดทำสรุปผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ admin [ 18/09/2019 - 14:18 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00022ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ สพม. 2 admin [ 9/09/2019 - 08:46 - ดู 311 hot : 311 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
00021การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก......... admin [ 21/08/2019 - 07:35 - ดู 335 hot : 335 - ตอบ 0 ]
00020การศึกษาสภาพใช้งานระบบโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา admin [ 13/08/2019 - 16:19 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00019การนิเทศ ติดตาม กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) admin [ 2/08/2019 - 07:47 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00018การนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 admin [ 30/07/2019 - 15:21 - ดู 226 hot : 226 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
00017การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก........ admin [ 26/07/2019 - 22:05 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00016ขอเชิญชวนส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ admin [ 18/06/2019 - 16:31 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00015การเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก............ admin [ 17/06/2019 - 16:21 - ดู 232 hot : 232 - ตอบ 0 ]
00014การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ (EMIS) admin [ 13/06/2019 - 13:35 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00013การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2562 admin [ 6/06/2019 - 15:10 - ดู 55 hot : 55 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2