PHP infoBoard v.4
ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สพท.กทม.๒
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

[ สมาชิก : sp2bkk2 - 28 May 2014 - 07:47 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  กรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง  (พ.ศ. 2552  -  2561)  นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์  และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์การ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ จุดเน้น  ตัวชี้วัด  เป้าหมาย  โครงการ / กิจกรรม  ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

pdf [ Attach pdf File ]
 
  No Image ผู้โพส : sp2bkk2
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ sp2bkk2 ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
28 May 2014 - 07:47

Add?  Mail to sp2bkk2@gmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หัวข้อรวม