PHP infoBoard v.5 PERFECT
องค์ความรู้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
เสริมพลังสานฝัน ขับเคลื่อน'วัยโจ๋'

[ ผู้ดูแล : admin - 23/05/2011 - 09:16 ] Admin
เสริมพลังสานฝัน ขับเคลื่อน'วัยโจ๋'

สดจากเยาวชนเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี และมีฐานะยาก จนมีอยู่จำนวนมาก

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระราชดำริให้จัดทำ "โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยพระ ราชทานทุนดังกล่าวแก่นักเรียนในทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 ทุน ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราช ทานรวมทั้งสิ้น 304 คน

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และสพฐ. จัดโครงการ "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง" ปีที่ 2 ที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า ค่ายดังกล่าวเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความฝัน และสร้างพลังขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ในตัวเยาวชน ให้สามารถค้นหาเป้าหมายในชีวิตได้อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด "DREAM DRIVE DONE" DREAM คือค้น หาคุณค่าและเป้าหมายของตนเอง DRIVE เสริมสร้างพลังใจและความมุ่งมั่นในการก้าวเดินสู่เป้าหมายของตนเอง และ DONE การเดินทางสู่เป้าหมายด้วยศักยภาพที่แท้จริงในตัวเยาวชนภายใต้แนวคิดดังกล่าว เราได้ดำเนินกิจกรรมที่เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผสานความรู้เชิงวิชาการ และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง อาทิ กิจกรรม "สนามพลังแห่งการเรียนรู้" เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเป้าหมาย แรงใจและความมุ่งมั่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทีมวิทยากรมอบให้

น้องแก้ว น.ส.สงกรานต์ สายทอง นักเรียนทุน รุ่นที่ 1 จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง เล่าว่า วิทยากรได้สอดแทรกความรู้และแรงบันดาลใจในการค้นหาตนเองว่าชอบอะไร อยากเรียนอะไร และอยากประกอบอาชีพอะไร ทำให้เรากล้าคิด กล้าฝัน และกล้าทำมากขึ้น

"หนูฝันอยากเป็นทันตแพทย์ แต่ถ้าเราได้แต่ฝัน ไม่ตั้งใจเรียน หรือไม่ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม มันก็เป็นแค่ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง อีกทั้งเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระราช ทานทุนการศึกษาให้เรามีโอกาสที่ดี ดังนั้นต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน"

กิจกรรมในค่ายนอกเหนือจากให้เรารู้จักตัวเองแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำงานในอาชีพต่างๆ อย่างเช่นการไปเยี่ยมชมบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ได้พูดคุยกับพี่ๆ แอร์โฮสเตส และสจ๊วร์ด ได้ฝึกบินจำลองกับเครื่องซิมูเลเตอร์ ได้ไปเยี่ยมชมกองทัพอากาศเพื่อเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ ด้านการบินของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเติมพลังใจในการก้าวสู่อาชีพในฝันด้วยการสนทนากับนักบินทหารอากาศรวมไปถึงการไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆ นักศึกษา ถึงการใช้ชีวิตและการเตรียมตัวสู่รั้วมหา วิทยาลัย ตามสถาบันต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนทุนสายสามัญ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักเรียนทุนสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแนะแนวการศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพในอนาคต

น้องแก้ว บอกว่า กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะจุดประกายความฝันและสร้างแรงผลักดันในตนเองแล้ว ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงอีกอย่าง คือจากเดิมที่เราไม่ค่อยมีเพื่อน เพราะเราเรียนอย่างเดียว กลับจากโรงเรียนก็อ่านหนัง สือ ไม่ค่อยร่วมกิจกรรม ทำให้มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยสนใจผู้คนรอบข้าง เมื่อเรามาเข้าค่ายครั้งนี้ทำ ให้เรารู้จักคนมากขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตกับคนหมู่มาก รู้จักสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น เกิดเครือข่ายในการพูดคุย รวมถึงเครือข่ายในการทำกิจกรรมระหว่างนักเรียนทุนด้วยกันเองผ่านเฟซบุ๊ก ที่ชื่อว่า "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง"

น้องกอล์ฟ นายธีรภัทร ชะนะเมืองคล โรงเรียนสามพรานวิทยา ตัวแทนนักเรียนทุนรุ่น 2 จากจ.นครปฐม เล่าว่า ตลอด 7 วันได้เรียนรู้และค้นหาฝันว่าเราอยากเป็นอะไร เริ่มชัดเจนขึ้น ความฝันของผมแต่ก่อนอาจจะเป็นแค่เปลวเทียน มีมืดบ้างสว่างบ้างไม่ค่อยชัดเจน แต่เมื่อมาเรียนรู้และค้นหาตัวเองในค่าย ทำให้เปลวเทียนเล็กๆ ขยายเป็น สปอตไลต์ ส่องความฝันให้สว่างมากขึ้น ทำให้เรามีกำลังใจ และความเชื่อมั่นในการก้าวเดินไปตามความฝันมากขึ้น

"ผมฝันอยากเป็นครูสอนหนังสือ เพราะผมได้รับโอกาสเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน จึงอยากตอบ แทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการสอนเด็กๆ ให้มีความรู้ความสามารถนำไป พัฒนาประเทศชาติต่อไป

นอกเหนือจากกิจกรรม ภายในค่าย ยังมีกิจกรรมสร้างสำนึกในการพัฒนาสังคม อาทิ ไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดที่วัดธรรมปัญญาราม ไปช่วยเลี้ยงเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต เป็นกิจกรรมสนุกและสร้างให้เรารู้จักเสียสละ เกิดจิตสำนึกในการทำงานด้านจิตอาสาทั้งในโรงเรียนและชุมชน"

จากฝันของเยาวชนคนเก่ง ได้เปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวเดินสู่อนาคตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศและชุมชนอย่าง ยั่งยืนต่อไป

หน้า 24

 

ที่มา  ภาพ/ข่าว  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
23/05/2011 - 09:16
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0012-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : เสริมพลังสานฝัน ขับเคลื่อน'วัยโจ๋' หัวข้อรวม