[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1

    

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม ๒ 029304490 CEO
นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา CKO
นายชวลิต นกขุนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา CKO
นางยุพดี ดีอินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 029304490 หัวหน้าKMTEAM
นางศิรินันท์ จิวตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 029304490 หัวหน้าKMTEAM
นางสมสิริ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 029304490 หัวหน้าKMTEAM
นางพรรณี จิตตยะโสธร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 029304490 หัวหน้าKMTEAM
นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางสาวสุวิมล อินทปันดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นายพิษณุ ทองสืบสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสุภาวรรณ ผุดมาก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางปราณี ทองสืบสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางวลัยพร น้ำใจดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางมาลัย ชนะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสาวอุไร ลือเล่า พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 029304490 KMTEAM
นางสาวปราณี มงกุฎทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางสมจิตร สืบอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสาวภูษา จัดพล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางกรุณา นนท์รักส์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 029304490 KMTEAM
นางรวิสา สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นายสมหวัง สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางขวัญเรือน โคกเสือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นายหทัยวุฒิ สายทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 029304490 KMTEAM
นางสาวนัฏฐนีย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 029304490 KMTEAM
นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางสาวทิชา แสงเล็ก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางศุภษา วรรณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส 029304490 KMTEAM
นางรอมะ เพ็งสะและ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 029304490 KMTEAM
นางวรรณิวัจน์ หุ่นนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางสุจิรา ศิวาโมกข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางอัญชลี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางดลนพร โสรัจจะ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 029304490 KMTEAM
นางสาววณี พ่อค้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 029304490 KMTEAM
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : หัวหน้าKMTEAM
 • 4 : รองหัวหน้าKMTEAM
 • 5 : KMTEAM
 • 6 : เลขานุการKMTEAM
 • 7 : ผู้ช่วยเลขาฯKMTEAM
 •     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
  ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ โทรสาร