[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


กฎหมายและคดี
เรื่อง : กฎหมายบอกต่อ....สพม. 2 บอกด้วย
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศชื่อผลงาน       กฎหมายบอกต่อ....สพม. 2 บอกด้วย
ชื่อผู้เสนอผลงาน  1. นางสาวฐปานีย์ ทองเกิด     ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
                       2. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
                      กลุ่ม  กฎหมายและคดี

    1. กระบวนการ/ขั้นตอนในการพัฒนางาน
        1.1 วางแผนการพัฒนา โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบันของคดีความที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ภายใน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและรูปแบบของคดีความที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรง
        1.2 สร้างรูปแบบการสื่อสารข้อมูลด้านกฎหมายน่ารู้ที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งคัดเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย (Channal)
        1.3 ดำเนินการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นกรอบของกฎหมายที่ต้องดำเนินการเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย
             แผนปฏิบัติการที่ ๑  การเผยแพร่กฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่ข้าราชการ
                                            ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรรู้
             แผนปฏิบัติการที่ ๒  การเผยแพร่กรณีตัวอย่างของคดีความที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
                                            ที่สถานศึกษาควรรู้ เพื่อหาแนวทางป้องกันเชิงรุก
             แผนปฏิบัติการที่ ๓  การเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายของคดีปกครอง
                                            คดีแพ่ง และคดีอาญาที่สถานศึกษาควรรู้
            ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อ Website : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ,
MY OFFICE และ LINE  รวมทั้งการจัดทำสื่อเผยแพร่ประเภทแผ่นพับให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะดำเนินการเผยแพร่ จำนวน 3 - 5 ครั้งต่อเดือน แล้วแต่กรณีมีความเร่งด่วน
        1.4 ประเมินผล ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยการสร้างเครื่องมือ : แบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการปรับปรุงการกำหนดช่องทางและวิธีการเผยแพร่ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด
              1.5 ศึกษาปัญหาอุปสรรคหรือจุดบกพร่องในการเผยแพร่กฎหมาย และดำเนินการปรับรูปแบบและช่องทางการนำเสนออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
     2. ผลการดำเนินงาน 
        2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายในลักษณะของการ PUSH DATA (พลักข้อมูลไปให้) , PULL DATA (ดึงข้อมูลมาดู) และ PRESENT DATA (นำข้อมูลไปใช้) และสามารถสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายเพิ่มเติมได้เอง หากมีความสนใจ
        2.2 การใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก
     3. ประโยชน์ที่ได้รับ
        3.1  การทำผิดระเบียบ วินัยและกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ลดน้อยลง
        3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนำความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนป้องกันเชิงรุกในการทำผิดระเบียบ วินัยและกฎหมายภายในสถานศึกษา
        3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น ส่งผลให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงาน : นางสาวฐปานีย์ ทองเกิด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และนายเขมมชาติ วัฒนโสภณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 456
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กฎหมายและคดี 5 อันดับล่าสุด

      กฎหมายบอกต่อ....สพม. 2 บอกด้วย 20 / มี.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร