[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ตรวจสอบภายใน
เรื่อง : โปรแกรมช่วยครูทำงาน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศBest  Practice  หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.2

ชื่อผลงาน  โปรแกรมช่วยครูทำงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน  นางยุพดี  ดีอินทร์    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ  หน่วยตรวจสอบภายใน
1.    ความสำคัญและความเป็นมา
จากการที่หน่วยตรวจสอบภายใน  สพม. ๒   ได้เข้าตรวจสอบงานการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา  ด้านการเงิน   การบัญชี  และการพัสดุ   พบปัญหาหลายประการในการทำงาน  ดังนี้
1.1    เจ้าหน้าที่ขาดความชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ
1.2    ขั้นตอนการทำงานยุ่งยากซับซ้อน เช่น งานพัสดุ เป็นต้น
1.3    มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย
1.4    ขาดแคลนบุคลากรด้านงานธุรการการพัสดุ
1.5    ขาดงบประมาณในการจ้างพนักงานธุรการการพัสดุ
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้การทำงานมีความยุ่งยาก  ใช้เวลามาก  ผู้ปฏิบัติงานมีความเครียด
เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเรียนการสอนแล้วยังต้องปฏิบัติงานพัสดุอีก  ทำให้พักผ่อนน้อย 
2.    วัตถุประสงค์
เพื่อลดเวลาการทำงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่พัสดุสถานศึกษา 
3.    กระบวนการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายในจึงหาวิธีการทางเทคโนโลยี ด้าน ICT มาใช้แก้ปัญหาข้างต้น  โดยให้
งานพัสดุของโรงเรียนปทุมคงคา  และเป็นผู้มีความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เขียนโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น เพื่อใช้ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย  โดยให้เป็นวิทยาทาน  สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมแต่อย่างใด  ทั้งนี้ เพื่อให้โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  เป็นตัวช่วยการทำงานของครูพัสดุ  ให้ลดความยุ่งยากในการทำงานลง  ประหยัดเวลาในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  เนื่องจากเพียงกรอกข้อมูลในหน้าแรกของโปรแกรมจะถ่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน้าต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายของโปรแกรม  เจ้าหน้าที่พัสดุสถานศึกษาสามารถพริ้นท์งานออกจากระบบเพื่อเตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาได้ทันที  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้ที่   www.e-newsbkk2.org/inaudit/  หรือ เวปไซด์ของ  หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. ๒
4.    ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ใช้โปรแกรมที่จัดทำขึ้น  ส่งผลให้ลดเวลาในการทำงาน
ด้านพัสดุลง  ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

5.    ประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1    ประหยัดงบประมาณ  เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่จัดทำขึ้น
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
5.2    ใช้ในการดำเนินงานพัสดุ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน
พัสดุ เหมาะกับการพัสดุในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการด้วยครู ที่ต้องมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมหลัก
6.    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.2 จัดอบรมการใช้โปรแกรมช่วยครูทำงานให้กับทุกโรงเรียน
7.    บทสรุป
เนื่องโรงเรียนมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นภาระหนักอยู่แล้ว ยังต้องทำ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ทำให้มีภาระงานมากขึ้น  โดนเฉพาะงานพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีขั้นตอนและเอกสารจำนวนมาก จึงต้องหาวิธีการช่วยให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุทำงานพัสดุได้สะดวก  รวดเร็วขึ้น  โดยการจัดทำโปรแกรมช่วยครูทำงานให้โรงเรียนใช้   เพื่อลดเวลาในการทำงานพัสดุลง    ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานลดความเครียดและทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงาน : นางยุพดี ดีอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 444
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


ตรวจสอบภายใน 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรมช่วยครูทำงาน 20 / มี.ค. / 2562
      โปรแกรมช่วยครูทำงาน 6 / ก.ค. / 2559
      กุ้งก้ามกราม - เรื่องน่ารู้ 16 / เม.ย. / 2558
      การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 15 / มิ.ย. / 2553
      คอลัมน์วารสาร สพท.กทม.2 -สาวน้อย 26 / พ.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร