[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1

    

  

กลุ่ม / แผนก : KMTEAM
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
Email
tel
นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล ยุทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490
นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ สุขพัชรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490
นางสาวสุวิมล อินทปันดี สุวิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 029304490
นายพิษณุ ทองสืบสาย พิษณุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางสุภาวรรณ ผุดมาก สุภาวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ สุจิตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางปราณี ทองสืบสาย ปราณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง เกษแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางวลัยพร น้ำใจดี วลัยพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางมาลัย ชนะดี มาลัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์ อรรธนิศา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
นางสาวอุไร ลือเล่า อุไร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 029304490
นางสาวปราณี มงกุฎทอง ปราณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 029304490
นางสมจิตร สืบอินทร์ สมจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490
นางสาวภูษา จัดพล ภูษา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ 029304490
นางกรุณา นนท์รักส์ กรุณา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 029304490
นางรวิสา สมานรักษ์ รวิสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490
นายสมหวัง สมานรักษ์ สมหวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490
นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี อัตถสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 029304490
นางขวัญเรือน โคกเสือ ขวัญเรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 029304490
นายหทัยวุฒิ สายทอง หทัยวุฒิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 029304490
นางสาวนัฏฐนีย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ นัฏฐนีย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 029304490
นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ วีระศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490
นางสาวทิชา แสงเล็ก ทิชา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 029304490
นางศุภษา วรรณศิริ ศุภษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490
นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล บุญเกียรติ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส 029304490
นางรอมะ เพ็งสะและ รอมะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 029304490
นางวรรณิวัจน์ หุ่นนวล วรรณิวัจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 029304490
นางสุจิรา ศิวาโมกข์ สุจิรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490
นางอัญชลี เจริญสุข อัญชลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490
นางดลนพร โสรัจจะ ดลนพร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 029304490
นางสาววณี พ่อค้า วณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490
นายสาธิต ประทุมสุวรรณ สาธิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 029304490
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย สมชาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ โทรสาร