[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
ดร. สุชาติ กลัดสุข ผอ.สพม ๒ 029304490 CEO
นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา CKO
นางยุพดี ดีอินทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 029304490 หัวหน้าKMTEAM
นางสาวสุวิมล อินทปันดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นายพิษณุ ทองสืบสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางปราณี ทองสืบสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสาวอุไร ลือเล่า พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 029304490 KMTEAM
นางสาวปราณี มงกุฎทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางสมจิตร สืบอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสาวภูษา จัดพล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางขวัญเรือน โคกเสือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางสาวนัฏฐนีย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 029304490 KMTEAM
นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 029304490 KMTEAM
นางศุภษา วรรณศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางรอมะ เพ็งสะและ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 029304490 KMTEAM
นางอัญชลี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นางดลนพร โสรัจจะ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 029304490 KMTEAM
นางสาววณี พ่อค้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 029304490 KMTEAM
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 029304490 KMTEAM
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : หัวหน้าKMTEAM
 • 4 : รองหัวหน้าKMTEAM
 • 5 : KMTEAM
 • 6 : เลขานุการKMTEAM
 • 7 : ผู้ช่วยเลขาฯKMTEAM
 •     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
  ลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ โทรสาร