PHP infoBoard v.5 PERFECT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
สพฐ.ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ชั้น ม.1 โรงเรียนดัง

[ ผู้ดูแล : admin - 22/12/2010 - 09:09 ] Admin

สพฐ.ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ชั้น ม.1 โรงเรียนดังใช้สัดส่วนรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการร้อยละ 50 ใช้ได้ทั้งจับสลาก-สอบ นักเรียนทั่วไปใช้สอบร้อยละ 50 พร้อมให้เด็กระบุโรงเรียนสำรองในเขตพื้นที่บริการ ม.4 รับนักเรียนทั่วไปร้อยละ 80 ด้วยวิธีสอบ-ใช้คะแนน O-NET, GPAX วัด รับเด็กโควตา ร้อยละ 20

วันนี้ (14 ธ.ค.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิกาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

** ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ให้ดำเนินการโดย 1.ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) จัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 2.ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 3.สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กต่างๆ รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีเข้าเรียน

** ระดับชั้น ป. 1 ให้ดำเนินการโดย 1.ให้คณะกรรมการ สพป.จัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้น ป.1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม 2.ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถม ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน

** ระดับชั้น ม.1 ให้ดำเนินการโดย 1.ให้ สพป.และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้น ป.6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา 2554 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ สพป.และ สพม.พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยยึดหลักให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 2.ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก 3.ให้โรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับสลาก และสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้ จะต้องเสนอสัดส่วน และวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการ สพป. และ สพม.ให้ความเห็นชอบโดยโรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก

สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (มีความจำเป็นต้องสอบคัดเลือก) มีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้จำนวนมากและมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการ สพป.และ สพม.ให้กำหนดสัดส่วนเป็น 50:50 คือ 1.การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้นำสัดส่วนที่เหลือไปพิจารณารับนักเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยใช้วิธีการจับสลาก ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก โดยขอความเห็นชอบของคณะกรรมการ สพป.และ สพม.ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา

2.การรับนักเรียนทั่วไป ให้รับไม่เกินร้อยละ 50 โดยการคัดเลือกจากสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน หรือผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด 3.ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในข้อ 2 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 5 4.การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณี เช่น ข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน ผู้ด้อยโอกาส หรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษพร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณา และผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจำเป็น

5.การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 5.1 กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2 ใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา โดยมีระดับความยากง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทำได้ รวมทั้งให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน 4 วิชาหลัก และโรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและยุติธรรม 5.2 ตามแนวทางข้างต้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ สพป.และ สพม.แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ให้ผู้ปกครองทราบ และ นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีจับสลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่นๆ 5.3 สพป. และ สพม.พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสำหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส และในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสำรองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 5.4 นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกหรือการจับสลากสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ 1 หรือเสนอชื่อให้ สพป.และ สพม.อำนวยความสะดวกจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น

** ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ดำเนินการโดย 1.ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการ สพป.และ สพม.กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-NET) คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ สพป.และ สพม.กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน 2.การรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้น ม.4 ให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนหรือให้ใช้ผลคะแนน O-NET 3.ให้คณะกรรมการ สพป.และ สพม.จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้น ม.4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสำรองไว้ด้วย

สำหรับโรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน นักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือกทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 5

ขณะที่จำนวนการรับนักเรียนต่อห้องนั้นโรงเรียนระดับก่อนประถม ห้องละ 30 คน หากจำเป็นรับได้ไม่เกินห้องละ 40 คน ระดับชั้น ป.1 ห้องละ 40 คน หากจำเป็นรับได้ไม่เกิน ห้องละ 50 คน โดยให้เสนอ สพป.อนุมัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ สพป.กำหนด ส่วนโรงเรียนมัธยม ห้องละ 40 คน หากจำเป็นรับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอ สพป.และ สพม.อนุมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ปฏิทินการรับนักเรียนได้แก่ ระดับชั้นก่อนประถม รับสมัคร 29 ม.ค.-2 ก.พ. 2554 จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว 6 ก.พ.มอบตัว 13 ก.พ.ระดับชั้น ป.1 รับสมัครวันที่ 5-9 ก.พ.จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 13 ก.พ.มอบตัว 20 ก.พ.

ระดับชั้น ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการประเภทสอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 12-16 มี.ค.สอบ 19 มี.ค.ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค.มอบตัว 2 เม.ย.ประเภทจับสลาก รับสมัคร 12-16 มี.ค.จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 27 มี.ค.มอบตัว 2 เม.ย.ประเภทนักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนทดสอบความพร้อมพื้นฐานฯ รับสมัคร 12-16 มี.ค.สอบคัดเลือก 19 มี.ค.ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย.ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) รับสมัคร 12-13 มี.ค.คัดเลือก 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย.

ส่วนนักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการ สพป.และ สพม.จัดหาที่เรียนให้ รับสมัคร 3-4 เม.ย.ประกาศผล 7 เม.ย.รายงานตัว 8 เม.ย.ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง 16 พ.ค.

ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เดิมการรับสมัคร และประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน รายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย.ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมโดยสอบคัดเลือกรับสมัคร 12-16 มี.ค.สอบคัดเลือก 20 มี.ค.(โดยใช้แบบทดสอบความสามารถพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน) ประกาศผล 23 มี.ค.รายงานตัว 27 มี.ค.มอบตัว 3 เม.ย. ประเภทใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) หรือ ใช้คะแนน O-NET รับสมัคร 23-27 มี.ค.ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย.

ส่วนโรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับ ม.ปลาย ประเภทสอบคัดเลือกรับสมัคร 12-16 มี.ค.สอบคัดเลือก 20 มี.ค.ประกาศผลและรายงานตัว 23 มี.ค.มอบตัว 3 เม.ย.ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรับสมัคร 12-13 มี.ค.คัดเลือก 14 มี.ค.ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค.มอบตัว 3 เม.ย.ทั้งนี้ สอบถาม โทร.0-2288-5512, www.obec.go.th
 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
22/12/2010 - 09:09

Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0002-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : สพฐ.ประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ชั้น ม.1 โรงเรียนดัง หัวข้อรวม