หลักสูตรที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 416 หลักสูตร


<< สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 >>

ID
ชื่อหลักสูตร
จำนวนผู้สมัคร (คน)
613021043
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--180
613291023
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Application และ MS-PowerPoint Interactive ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning
--148
614021016
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--144
614011048
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--130
613031006
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้
--102
614151019
หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา: ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครู
--86
613111005
กระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บนฐานการวิจัยของครูประวัติศาสตร์ 4.0
--77
613011069
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--74
614111016
การออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา
--68
613041045
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--65
613151042
การพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
--63
613131001
การพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป์) ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
--62
614112007
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21: ระดับกลาง
--61
613041007
การใช้แอพพลิเคชันเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิด
--60
613151044
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้วยกระบวนการ Active Learning สําหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--59
613151039
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา : ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับครู
--56
614181007
การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active - สำหรับครูม.ปลาย
--53
613292007
การเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Computing science ในโรงเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--52
613011040
การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
--51
613031045
สุนทรียลักษณ์ทางภาษาไทย : การสอนอ่านทำนองเสนาะ และการร้องเพลงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการสอนโดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน(กลุ่มครูมัธยมศึกษาตอนต้น)
--47
613111027
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--46
613121013
การพัฒนารูปแบบฝึกสมรรถภาพทางกาย เพื่อไปประยุกต์ใช้ในแต่ละชนิดกีฬา
--43
613181051
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
--42
614031019
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูภาษาไทยสู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--42
614111033
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูสังคมสู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--41
614102012
ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
--38
614091001
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--37
613021020
การสอนเรขาคณิตด้วย GeoGebra สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
--37
614023003
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา
--36
613021032
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
--35
613021010
การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงทางคณิตคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยผสานแนวคิดการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด แบบฮิวริสติกส์ ทฤษฎีพหุปัญญา การสืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิชั่น และทฤษฎีคอนสตร
--35
613111028
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : สาระประวัติศาสตร์ ด้านการสร้างสำนึกความเป็นไทย ด้วยการจัดค่าย ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--35
613031038
ภาษาไทย การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET,PISA และ 9 วิชาสามัญของนักเรียน
--35
613181041
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--34
613181003
การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
--33
613021006
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--33
614182008
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
--33
614011044
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น (๗E) ประกอบชุด สื่อประสม
--33
613013004
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
--32
613021039
สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--32
614081001
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่21 รุ่นที่1 (ณ กรุงเทพมหานคร)
--31
613141025
เทคนิคการสอนละครสร้างสรรค์เพื่อการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในยุค Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--30
614181039
เล่นอย่างไร ให้ได้เรียนรู้ เทคนิคการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ระดับมัธยมปลาย
--29
613011062
พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
--29
614031005
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--28
613041036
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดค่ายและนันทนาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
--28
613031050
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูภาษาไทยสู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--28
613041046
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ยุค Education 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--28
613181012
การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา
--27
614021004
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--27
614101014
การพัฒนาสมรรถนะครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--27
613041017
การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ตามแนวคิด Active Learning
--27
614101008
การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
--26
613291009
การผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ 21
--26
613041012
การพัฒนาทักษะ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนที่ยึดเนื้อหาเป็นสำคัญ
--26
613112004
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
--26
613042006
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
--26
613012028
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning STEM Education เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--26
614012034
สนุกกับพันธุศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นทักษะการคิด
--26
614031001
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
--25
613182001
Empowering Teacher : เติมเต็มพลังความเป็นครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทย 4.0
--25
614011021
การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--25
613031008
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
--24
613112006
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ด้วยเทคนิค CBLระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--24
613111060
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--24
614012013
การเรียนรู้ Stem Education ด้วยสื่อ zSpace กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
--22
614012019
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาเทคโนโลยีกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--22
614044002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสำเร็จรูป SPEEXX ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2)
--22
613181004
แนวทางการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--21
613015001
10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
--21
613292006
การพัฒนาศักยภาพครูและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการประยุกต์ใช้ Infographicเพื่อจัดการเรียนรู้
--20
613041035
พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดกิจกรรมการใช้เหตุผลประกอบคำถาม การเรียนรู้แบบ CIRC, Lexical Approach และ Cloze Procedure
--20
613031003
รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ : กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง
--19
613101039
เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอแบบสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
--19
613181049
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
--19
613121024
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ด้วยกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
--18
612991012
การใช้ PLC ในการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียน
--18
614021008
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer
--18
613111041
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบสมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--18
617171008
กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กพิเศษตามแนวทางของออร์ฟ (Orff Schuwerk)
--18
613041033
นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
--18
613021001
การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--17
613101008
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค์ของผู้เรียน
--17
613181055
การศึกษา 4.0 : ฐานรากการพัฒนาผู้เรียนสู่นวัตกร
--17
613101034
การออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย Bootstrap 3.0 HTML5 และ CSS เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับครูมัธยมศึกษา
--17
614111022
แนวความคิดทางกฎหมายสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
--16
613091003
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--16
613011059
บุคลิกภาพการพูด ทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบเกมโชว์
--16
614082001
โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น
--15
614022002
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ Active Learning โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับครูมัธศึกษาตอนปลาย
--15
613031007
การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลวิชาภาษาไทย ในชั้นเรียน มัธยมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0
--15
613101014
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน
--15
614102008
การพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism และทฤษฏีการเรียนรู้ Constructivism เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง
--15
613121026
การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
--15
613181079
เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตรวรรษที่ 21 Teaching Techniques for New Age Teachers in the 21st Century
--14
614081005
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่21 รุ่นที่5 (ณ กรุงเทพมหานคร)
--14
612151014
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูในยุค 4.0
--14
613122005
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ ในศตวรรษที่ 21
--14
613101015
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ
--14
613041025
การสอนภาษาอังกฤษผ่านศิลปะการแสดง (การเล่านิทานและละครสั้น) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
--14
613111040
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกราฟิกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
--14
613111045
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ Teach Less Learn More (TLLM) เพื่อการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
--13
614012012
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
--13
613182006
การประเมินโครงการทางการศึกษา
--13
614011025
การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--13
613032005
หลักสูตรฝึกอบรมการแต่งบทร้อยกรอง สาหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--13
614021018
อบรมเชิงปฏิบัติการ?การสร้างวีดีโอการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยโปรแกรม Camtasia (ระดับพื้นฐาน)
--13
613291020
เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน
--12
613041038
เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--12
614011040
เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาวิทยาสาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย
--12
613032002
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--12
613121007
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--12
613021025
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระพีชคณิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย สมาร์ทแอพพลิเคชั่นสาหรับครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--12
613121034
หลักสูตรเทคนิคนันทนาการสอนสนุก สร้างสุขด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
--12
612111043
เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา
--11
614011014
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทแอพพลิเคชั่น
--11
614044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
--11
613181039
การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
--11
613291013
การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
--11
613012026
การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 และพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างแบบทดสอบตามแนวทางโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาระการเรียนรู้
--11
613121032
หลักสูตรการประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอิงมาตรฐาน
--11
614042003
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ยุคการศึกษา 4.0
--10
614292003
การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
--10
614031006
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
--10
613121014
การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังเพศศึกษาและการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสถานศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL)และชุดสื่อประสม
--10
612041036
การพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
--10
613012017
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
--10
613101026
การสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom
--10
614041009
จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์
--10
614102013
มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
--10
613031044
สืบสำเนียง...อ่านออกเสียงทำนองเสนาะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
--10
614121007
เทคนิคการสอนลีลาศเพื่อกีฬา ขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
--9
613181020
การใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียน Active - สำหรับครูม.ต้น
--9
613182004
การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
--9
612121005
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาพลศึกษาแบบ Active learning
--9
613011019
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--9
612121008
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
--9
613041015
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
--9
613021015
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ ทำงานของศาสตร์พระราชา
--9
612041040
การสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการของสมอง
--9
613101032
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--9
613181088
ลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--9
613181097
สู่วิถีพอเพียงด้วยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
--9
613031034
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษา และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learning
--8
614185001
เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่
--8
613101041
เทคนิคการสอนบัญชีเบื้องต้นตามแนวคิด Active Learning
--8
614151005
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
--8
613122010
การเรียนรู้กฎ-กติกา บาสเกตบอลที่ทันสมัยและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในสถานศึกษา
--8
613292001
การใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--8
614011006
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
--8
613031009
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 : ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--8
614013006
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
--8
614183001
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0
--8
614012009
การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ STEAM (Science Technology Engineering Arts and Math)
--8
613031015
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทยสำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
--8
614011020
การสอนดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
--8
613102009
การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้
--8
614152003
จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับครู
--8
611151007
ศิลปะการให้คำปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม
--8
612181003
การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ
--7
612021002
ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on
--7
612041060
เทคนิคการทำคลิปวิดีโอการสอนผ่านสื่อออนไลน์ YouTube สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
--7
613011056
เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้น STEM Education
--7
613121004
กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (วิชาชนะใจ) ระดับมัธยมตอนต้น
--7
613101005
การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน
--7
614022001
การแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม SCILAB ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--7
612991014
การใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
--7
614121004
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทนนิสเบื้องต้นในสถานศึกษา
--7
613121010
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ (ระดับมัธยมต้น)
--7
613122008
การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขศึกษา พลศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
--7
612101021
การพัฒนาสมรรถนะครูตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการดำรงชีวิตและครอบครัวด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานด้วยการสอนแบบโครงงาน
--7
613131007
การออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
--7
613182019
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
--7
617171013
รู้และเข้าใจนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
--7
614182001
เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์
--6
613121003
กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาแฮนด์บอลในสถานศึกษาระดับมัธยม
--6
613112003
การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ
--6
612101017
การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ด้วยรูปแบบการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
--6
614181018
การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
--6
614023002
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer
--6
612181088
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
--6
614291016
การสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม
--6
613183006
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในยุค 4.0
--6
613042011
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
--6
613041034
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษผ่านโซเชียลมีเดีย
--6
614111026
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
--6
614142002
หลักการพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรี
--6
614181046
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อการนาเสนอแบบมืออาชีพกลุ่มบูรณาการสาระในระดับชั้นมัธยมศีกษาตอนปลาย
--6
613181002
การจัดการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
--5
613031002
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
--5
613181005
e-Book : สื่อสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21
--5
614012026
เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในรูปแบบ Active Physics สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
--5
614012028
เทคนิคการสอนโดยใช้หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สาหรับครูยุค 4.0 เพื่อสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน
--5
613121002
กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้นในสถานศึกษา
--5
613181006
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--5
613031004
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ระดับพื้นฐาน
--5
613181014
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ พระราชาเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
--5
613012013
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education)สู่ชุมชน การเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)
--5
613041010
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการสอน
--5
613044003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--5
613181033
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--5
614142001
การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและวิชาการของครูผู้สอนดนตรี
--5
613121015
การพัฒนาสมรรถนะครูพลศึกษา:ด้านทักษะปฏิบัติด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบชุดสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--5
614012020
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยซอฟต์แวร์ห้องทดลองเสมือนจริงทางเคมี
--5
614012024
ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา
--5
613121035
หลักสูตรเทรนิ่ง ทู เทรนเนอร์ สำหรับครูพลศึกษา
--5
613012038
ห้องเรียนธรรมชาติ: การเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
--5
612151006
NLP: กลยุทธ์การฝึกสมองสำหรับครูและนักเรียน
--4
613011004
STEM เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมต้น (แบบผสมสื่อออนไลน์)
--4
613012031
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์
--4
614111023
แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา
--4
613121001
กระบวนการจัดการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อเบื้องต้นในสถานศึกษา
--4
613102002
กลยุทธ์การสอนต่อหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 ด้วยเทคนิค สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--4
614181005
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
--4
613182002
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) สําหรับครูม.ต้น
--4
613181011
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
--4
613011017
การจัดการสื่อการเรียนเรียนการสอนดิจิทัลวิชา วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน มัธยมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ ยุค Thailand 4.0
--4
614181009
การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0
--4
613121008
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กระบี่กระบองเบื้องต้น
--4
613021007
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--4
613044001
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--4
612101014
การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
--4
612021031
การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้ แนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
--4
614181021
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--4
612181089
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครู
--4
613121023
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผลทักษะกีฬาในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--4
613101025
การสร้างสรรค์มัลติมีเดียและอินโฟกราฟิก สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--4
613022007
การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
--4
612092001
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาจีนและเทคนิคการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ศตวรรษที่ ๒๑
--4
612012021
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการสื่อ ICT เพื่อการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
--4
614181033
ความรู้และทักษะในการผลิตเครื่องสำอางเบื้องต้นในระดับห้องปฏิบัติการสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--4
614181045
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศีกษาตอนปลาย
--4
613121038
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
--4
613111001
Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
--3
613011003
STEAM Education นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรีนการสอน เน้นทักษะการะบวนการคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
--3
613042010
เจาะลึกการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
--3
614011032
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการประยุกต์ในห้องเรียน
--3
613012030
เทคนิคการจดัการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเบื้องตน
--3
613181077
เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
--3
612152069
เทคนิคการสอนให้เด็กมีสติและสมาธิ ในการเรียน
--3
612181123
เทคนิคการออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
--3
613011063
เรียนสุข สนุกโน้ต สร้างนักเรียนให้จดบันทึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกระบวนการ Brain-Base Learning (BBL) และ VAK-Learning เพื่อเข้าสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศตวรรษที่21 สำหรับวิชาวิทยาสาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
--3
614102001
กลยุทธ์การสอนต่อหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง 2560 ด้วยเทคนิค สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--3
612991004
การเขียนรายงานการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการ PLC
--3
613012011
การใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนการสอน
--3
614032001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :ระดับกลาง
--3
613042001
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ทักษะฟัง-พูด (Listening and Speaking Skills) และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)
--3
613041008
การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย สมาร์ทแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--3
613111020
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ให้รักชาติ รักมาตุภูมิ ถูกวิถี เสริมสร้างคนดีตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบ Project Based Learning (PBL) โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ทักษะ 1S 2C
--3
613011025
การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอนสำหรับครู วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นในศตวรรษที่ 21
--3
613181032
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยหลัก "ศาสตร์พระราชา" Active Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว
--3
612181076
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้
--3
612181077
การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมบูรณาการศาสตร์พระราชา
--3
612171005
การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
--3
613292009
การสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
--3
612101028
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AR ยุคไทยแลนด์ 4.0
--3
613122011
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ตามแนว Active Learning
--3
613021024
การออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้รายตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ สำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
--3
613151048
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาเพศสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--3
614182013
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
--3
612111039
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--3
614111031
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--3
613121033
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สอนกีฬากระบี่กระบองระดับขั้นพื้นฐาน
--3
614012035
อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ทางนิวเคลียร์และปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่อสิ่งมีชีวิต
--3
614042004
อบรมเทคนิคการสอบ CEFR
--3
612181005
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0
--2
612182004
Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้3R7C
--2
613151049
เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอนต้น)
--2
614151006
เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจเด็ก Gen Z (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
--2
613141023
เทคนิคการจัดการวงโยธวาฑิตด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
--2
613121029
เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบคีตะมวยไทยในยุค Thailand ๔.๐ สู่การเขียน Log Book เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
--2
613041032
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสื่อประสมสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--2
614113002
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
--2
612991007
การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
--2
613292004
การเป็นครูในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
--2
613111032
การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--2
612181079
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศไทย 4.0
--2
612121019
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบชุดสื่อประสม
--2
612991013
การใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0
--2
612292001
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
--2
612041014
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีศตวรรษที่ 21สำหรับครูระดับประถมศึกษา
--2
612991008
การควบคุมตนเอง
--2
613011007
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
--2
614011003
การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา
--2
614033001
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ระดับสูง
--2
612111007
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวทางสร้างเด็ก 4.0 ของครูสังคมศึกษา
--2
613021003
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑
--2
613181010
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--2
612021010
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยของเล่นและเกม
--2
612041011
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
--2
613121006
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มวยไทยโบราณในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
--2
612111017
การผลิตและการใช้ตำราเสียงเพื่อการศึกษา
--2
612011015
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขั้นพื้นฐาน
--2
614181016
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ครูมืออาชีพ สำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--2
613111016
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--2
612031014
การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก
--2
612031019
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
--2
612151016
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ศาสตร์พระราชา
--2
613181031
การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (รหัสหลักสูตรเดิม ที่ผ่านการอนุมัติ 60004011)
--2
612021028
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--2
612151018
การพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยใช้พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ ๑๐
--2
614123002
การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาระดับสูง ด้วยการสอนแบบร่วมมือ
--2
612121015
การพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและพลศึกษา ด้านทักษะการกีฬา ด้วยการจัดกิจกรรม ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
--2
612031049
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
--2
614181019
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--2
612121018
การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
--2
613291016
การสร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน สําหรับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--2
613101030
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน
--2
612041045
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนคาเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของโฟนิคส์
--2
614022009
การอบรมสถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครูประจำการในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่างด้วย
--2
614112003
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
--2
613011046
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
--2
613011050
ความรู้พื้นฐานยากับชีวิต
--2
612152070
นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
--2
614101025
ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
--2
613021035
พื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา
--2
614122003
มวยไทยขั้นกลาง
--2
614013011
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (เพื่อการใช้งานในชีวิตจริง)
--2
612291026
หลักสูตร การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิพันธ์ด้วยเทคโนโลยี Captivate สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
--2
614031017
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
--2
614121012
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สอนกีฬาดาบไทยระดับขั้นพื้นฐาน
--2
614032005
หลักสูตรฝึกอบรมอ่านทำนองเสนาะสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
--2
612182003
การเรียนรู้บูรณาการแบบ Problem Based Learning (PBL) เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกให้กับผู้เรียน
--1
612041004
7 เคล็ดลับจาก
--1
614012025
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ
--1
612181002
เทคนิคพัฒนาทักษะเด็กGen Z สู่โลกยุค 4.0
--1
612291037
แอพยุเคชัน: การใช้แอพลิเคชันการศึกษาในห้องเรียน
--1
614081003
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่21 รุ่นที่3 (ณ จังหวัดเชียงใหม่)
--1
614031002
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (บทกวี)
--1
613011020
การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่างง่าย (Easy Lab) สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
--1
614013008
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
--1
614011010
การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
--1
613042002
การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
--1
612121003
การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
--1
612011006
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : PLC สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
--1
613011012
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) : TPCK สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--1
613182005
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน (Creative Problem Solving) โดยบูรณาการกระบวนการ ICT
--1
612102002
การจัดการเรียนรู้และการจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่น
--1
612111008
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
--1
613291007
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย Cloud based Learning
--1
613011014
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
--1
614013004
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้โมเดลครูสมสุข 3อ 2ช
--1
613112002
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลในชั้นเรียนของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สู่Thailand ๔.๐
--1
612991015
การน้อมนำหลักปรัชญาของศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
--1
612182014
การบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้สนุกสนานผ่านกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว
--1
613011021
การบูรณาการการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
--1
613291008
การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ในการจัดการการเรียนการสอนแบบ Active Learning
--1
613102005
การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
--1
612012009
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับกลาง
--1
614011013
การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบย่อส่วน
--1
612291016
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ
--1
613123001
การพัฒนากระบวนการแข่งขันกระบี่กระบอง และการตัดสิน
--1
612121012
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ (ระดับประถมศึกษา)
--1
614121005
การพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ โดย โชคทวี พรหมรัตน์ (ระดับมัธยมปลาย)
--1
612011020
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยผสานแนวคิด STEM การสืบเสาะความรู้ด้วยเมตาคอกนิชั่น การใช้เหตุผลประกอบการอุปนัยและนิรนัยความรู้ และแนวคิด Act
--1
613111021
การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยรูปแบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม
--1
613021011
การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดการกิจกรรมแบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
--1
611161051
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ : EF ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ปฐมวยั พุทธศักราช2560
--1
614181015
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยหลัก "ศาสตร์พระราชา" Active Learning โดยใช้โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว
--1
613044002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงแบบออนไลน์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (มีปฐมนิเทศหลักสูตร)
--1
613043001
การพัฒนาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)
--1
612031030
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
--1
612011029
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--1
613012016
การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM (Science Technology Engineering Arts and Math)
--1
613122007
การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
--1
613181001
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ ตามแนวคิด Active Learning
--1
612181072
การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่องการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานผสานศาสตร์พระราชา
--1
613021018
การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
--1
612021036
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
--1
612991031
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู
--1
613102008
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
--1
612011043
การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
--1
613291015
การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย
--1
613011041
การสอนโลกทั้งระบบในศตวรรษที่ 21
--1
614011022
การสอนปฏิบัติการร่วมกับสถานการณ์จำลองเรื่องอณูพันธุศาสตร์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
--1
613111034
การสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการ Active Learning และ Professional Learning Community โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
--1
612031058
การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ
--1
614012018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกล้องจุลทรรศน์ : การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์
--1
612091003
การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน
--1
612031068
การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของผู้เรียน
--1
614992007
การออกแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์และการประเมินแบบ Real-time เพื่อการเรียนรู้
--1
613183004
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลบนระบบดิจิทัล
--1
613012025
การออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้จากวัสดุรอบตัว
--1
612031070
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
--1
614021010
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูประจำการในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง
--1
612251001
การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
--1
613011047
การออกแบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นในศตวรรษที่ 21
--1
613151047
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการแนะแนวในศตวรรษที่21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
--1
613022011
ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0
--1
613022012
ครูคณิตศาสตร์ กับ Thailand 4.0
--1
611161090
ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
--1
612152068
ทักษะการสื่อสารและการฟังที่เกิดประสิทธิภาพสำหรับครู
--1
613021030
ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
--1
612151042
ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม
--1
612151043
ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับ ครู ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญ ประโยชน์
--1
614181041
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน
--1
612151044
สมองกับการเรียนรู้: แนวทางการประเมินและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครู
--1
612291025
หลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(Augmented Reality : AR) ขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
--1
612291027
หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบ mobile learning สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
--1
613113004
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูสังคมศึกษา
--1
613112009
หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูสังคมศึกษา
--1
612101046
หลักสูตร สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐาน
--1
612111051
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--1
613021040
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
--1
613011065
หลักสูตรการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่ STEM/STEAM
--1
614031018
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบกลุ่มร่วมมือที่ใช้ผังกราฟฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--1
612151052
หลักสูตรการอบรมครูผู้นำนันทนาการ
--1
613011066
หลักสูตรปฏิบัติการเคมีย่อส่วนสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้นในยุคไทยแลนด์ 4.0
--1
613181100
หลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างสมรรถนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--1
613111061
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู(PLC)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตวิทยาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--1
612021066
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: เพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะของครูตาม ว ๒๑ ด้านการสอนและการประเมิน ยุค ๔.๐ ร่วมกับการโค้ชแบบผสมผสาน PLC : เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพื้นฐาน
--1
612011068
หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่ยุค Education 4.0 : ระดับประถมศึกษา
--1
614181048
ห้องเรียนกลับด้าน สู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 ด้วยแอพพลิเคชั่น EDMODO สำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
--1
612131015
องค์ประกอบศิลป์ในการวาดภาพ
--1
613051001
อบรมการเรียนรู้ภาษาและมลายูในชีวิตประจำวัน
--1
614011055
อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเบื้องต้น
--1


แก้ไขเพิ่มเติมโดย : สถานีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.2