PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ประชุมปฏิบัติเพื่อติดตามการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระยะสุดท้าย

[ ผู้โพส : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - 30 Apr 2013 - 14:08 ]

เรื่อง  ประชุมปฏิบัติเพื่อติดตามการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระยะสุดท้าย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

 

Download รายละเอียดเอกสารได้จากไฟล์ด้านล่างค่ะ 

  
  No Image ผู้โพส : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
30 Apr 2013 - 14:08
182.93.220.27
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ประชุมปฏิบัติเพื่อติดตามการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระยะสุดท้าย หัวข้อรวม