PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับสมัตรครูอัตราจ้าง

[ ผู้โพส : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย - 29 May 2012 - 19:47 ]

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ประสงค์จะรับสมัตรครูอัตราจ้าง  ดังต่อไปนี้

1.  ชื่อตำแหน่ง

1.1      ครูอัตรจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์           จำนวน  1  อัตรา

1.2      ครูอัตรจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ         จำนวน  6  อัตรา

1.3      ครูอัตรจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา           จำนวน  1  อัตรา

1.4      ครูอัตรจ้างสอนวิชาภาษาไทย                    จำนวน  1  อัตรา

1.5      ครูอัตรจ้างสอนวิชาพลศึกษา                     จำนวน  2  อัตรา

1.6      ครูอัตรจ้างสอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)          จำนวน  1  อัตรา

1.7      ครูอัตรจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์          จำนวน  1  อัตรา

 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัตรสอบคัดเลือก  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

2.1      มีสัญชาติไทย

2.2      เพศชายหรือหญิง

2.3      จบการศึกษาปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่สอน

2.4      มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตในการปฏิบัติการสอน

2.5      ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

2.6      มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

 

3.  วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2555  ในเวลาราชการ

 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

4.1      สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

4.2      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ

4.3      สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

4.4      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ฉบับจริงพร้อมสำเนา           จำนวน  1  ฉบับ

4.5      ประสบการณ์สอนและการทำงาน (ถ้ามี)

4.6      หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ

4.7      รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน  2  รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 
  No Image ผู้โพส : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
29 May 2012 - 19:47
124.120.249.26
Add?  No Email  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับสมัตรครูอัตราจ้าง หัวข้อรวม