PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๔๐/๒๕๕๖

[ สมาชิก : ทิชา - 30 Sep 2013 - 13:15 ]

ลำดับที่ ๔๐/๒๕๕๖

วันที่  ๓๐ กันยายน -๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖

วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖    วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

“ค่ายคณิตศาสตร์”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๖(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖    โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

“ประกาศผลสอบปลายภาค”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศผลสอบปลายภาคของนักเรียนที่ติด ๐ ร มส และยื่นคำร้อง ขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ในช่วงวันที่ ๓๐ กันยายน ถึง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.    ห้องวิทยบริการ  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ประชุมครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดประชุมครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการสอนในภาคเรียนต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์
                                                                                            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“คุรุปูชนีย์:สร้างความดีคู่บดินทร”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดงาน“คุรุปูชนีย์:สร้างความดีคู่บดินทร” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กันยายน - ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

“ฝึกซ้อมกีฬา”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ นักเรียนแต่ละคณะสี มาฝึกซ้อมกีฬา ประเภทต่าง ๆ กองเชียร์ พาเหรด เพื่อเกิดความสามัคคี และ ความพร้อมเพรียง ในหมู่คณะ สำหรับงานกีฬาสีสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไป 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    ห้อง SKY 1  ชั้น ๑๘ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กรุงเทพฯ

“โครงการประชุมเสวนา การจัดการมัธยมศึกษา เขต ๒ สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล”

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กำหนดจัดโครงการประชุมเสวนา "การจัดการมัธยมศึกษา เขต ๒ สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล" เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้นและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระดมความคิดเห็นขององค์คณะบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (ประชาสัมพันธ์ สพม.๒  แจ้งข่าว)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    ห้องประชุม หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

“ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในที่ประชุมโดย คุณหญิง ลักขณา แสงสนิท  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖    (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖    บ้านสวนอ่าวไข่ จังหวัดระยอง

“ค่ายวิทยาศาสตร์”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    นอกสถานที่โรงเรียน

“ทัศนศึกษา”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานที่ เป็นการบูรณาการความรู้  ปลูกฝังทัศนคติที่ดี  สร้างจิตสำนึกความรักชาติ ให้กับนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“อบรมการทำสื่อวีดีโอ”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  จัดกิจกรรมอบรมการทำสื่อวีดีโอให้กับคุณครูระดับชั้น ม.ต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

“ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศการศึกษา”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มบริหารวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการงานนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานนิเทศการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒-๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖    เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

“ศึกษาดูงาน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒-๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖    จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย   

“ศึกษาดูงาน”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒-๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบซ่อม ครั้งที่ ๑”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กำหนดสอบแก้ตัวให้นักเรียนที่ผลการเรียนเป็น ๐  มผ ดังนี้

วันที่ ๒ ต.ค.๕๖ เช้า แก้ผลการเรียน เช้า-คณิตศาสตร์ /บ่าย-ศิลปะ
วันที่ ๓ ต.ค.๕๖  เช้า แก้ผลการเรียน เช้า-วิทยาศาสตร์ /บ่าย-สุขศึกษาพลศึกษา
วันที่ ๔ ต.ค.๕๖  เช้า แก้ผลการเรียน เช้า-ภาษาต่างประเทศ /บ่าย-การงานอาชีพ
วันที่ ๗ ต.ค.๕๖  เช้า แก้ผลการเรียน เช้า-ภาษาไทย /บ่าย-สังคมศึกษา
วันที่ ๘ ต.ค.๕๖  เช้า แก้ผลการเรียน เช้า-แนะแนว ลญ,นญ /บ่าย-ชุมนุมเพื่อสังคม
วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๖ ประกาศผลการสอบแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ ๑

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒-๒๒   ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“อบรมความรู้สาขาวิชาเคมี”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์โครงการ สอวน. กรุงเทพฯ สาขาวิชาเคมี โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ๓ แห่ง เป็นพี่เลี้ยงคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดอบรมความรู้สาขาวิชาเคมีให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสอวน. เคมี ค่ายที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ วัดเทพลีลา ( พระอารามหลวง ) กรุงเทพมหานคร 

“บรรพชาสามเณร”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ-บรรพชาสามเณรนักเรียน จำนวน ๘๗ คน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ในวันที่ 

 ธันวาคม ๒๕๕๖ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรณ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๑๐๐ ปี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    นอกสถานที่โรงเรียน

“ทัศนศึกษา”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานที่ เป็นการบูรณาการความรู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี สร้างจิต

สำนึกความรักชาติ ให้กับนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“อบรมการทำสื่อวีดีโอ”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  จัดกิจกรรมอบรมการทำสื่อวีดีโอให้กับคุณครูระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา   

“การแข่งขันกีฬาครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนอกจอก
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออกและรับประทานอาหารร่วมกัน
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๑
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖
”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    คุ้มวิมานดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ บดินทร ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๔-๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖    คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

“ค่ายคณิตศาสตร์”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กำหนด ให้มีค่ายคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๔-๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖    บรุ๊คไซด์รีสอร์ท จังหวัดระยอง

“ค่าย intensive ม.๔ ม.๕”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดให้มีค่าย intensive M.4 M.5 โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเหตุการณ์นอกสถานที่ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  -  ตุลาคม  ๒๕๕๖    โรงแรม เบสท์บีช จังหวัด ชลบุรี   

“แผนงานโครงการปีงบประมาณปี ๒๕๕๗”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่ม จำนวน ๕๐ คน ร่วมจัดทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ
ปี ๒๕๕๗ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่     ตุลาคม  ๒๕๕๖    อ่าวแสมสาร   อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

“จิตอาสาปลูกป่าชายเลน”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และ

เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย  รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และระหว่างสมาชิกในครอบครัว (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

“ศึกษาดูงานด้านงบประมาณ”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารงบประมาณ ศึกษาดูงานด้านงบประมาณ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๕-๖   ตุลาคม  ๒๕๕๖     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“สอบ Pre-O-Net
และ Pre Admission
”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว สอบ Pre-O-Net และ Pre Admission (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๕-๒๘   ตุลาคม  ๒๕๕๖     ประเทศอังกฤษ

“คณะครูดูงานต่างประเทศ”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายภักดี  คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กำหนดให้คณะครู จำนวน ๗ คน ไปศึกษาดูงาน

เพื่อให้คณะครูได้ไปฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านภาษา หลักการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยการเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรงและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

 

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com tichasang@hotmail.com

  
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
30 Sep 2013 - 13:15

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๔๐/๒๕๕๖ หัวข้อรวม