PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๓๗/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 11 Sep 2012 - 10:48 ]

ลำดับที่ ๓๗/๒๕๕๕

วันที่  ๑๐ -๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ 

“ศึกษาดูงาน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยผู้ที่ศึกษาดูงานได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการจัดรายการวิทยุ ณ สถานที่จริงอันจะเป็นแนวทางในการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ส่งรายชื่อนักเรียนแนวโน้ม ๐, ร,มส”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการกำหนดให้ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้ม ๐,ร,มส (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“พิธีมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๕”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีมุทิตาคารวะแก่ครูที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเชิดชูเกียรติและมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๘ คน และครูผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน ๔ คน รวมจำนวน ๑๒ คน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ใต้อาคาร ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 

“ตลาดนัดการงานอาชีพ”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยการนำสินค้ามาขายจากการประดิษฐ์ขึ้นมาเองการทำอาหารขายจากการได้ลงมือทำเอง เพื่อสานต่อไปยังอาชีพในอนาคตข้างหน้าต่อไป
 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐-๑๑   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการ  ดำเนินการสอบเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ – ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.   หอประชุมชำนิประศาสน์และอาคารกีฬาในร่ม
                                                                        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“การพัฒนาสมรรถครูวิทยาศาสตร์”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ให้จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในงานมีการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒  นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล อีกด้วย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐-๑๒   กันยายน  ๒๕๕๕     รีสอร์ทเลคไชด็ชาเล่ต์ บายไมด้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

“โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ
ประจำปี ๒๕๕๕”

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต ๒  ดำเนินการจัดพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน ๒๕๐ คน วัตถุประสงค์ในการพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย คุณธรรม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระบบงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง (ประชาสัมพันธ์ สพม.๒ แจ้งข่าว)

วันที่  ๑๐-๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 

“ติว GAT – PAT (คณิตศาสตร์)”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมติว GAT – PAT (คณิตศาสตร์) เพื่อเตรียมนักเรียนชั้น ม.๖ ที่จะสอบ GAT-PAT ครั้งที่ ๑ 
ในต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและให้นักเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่ ๑๐ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

“โครงการคุณภาพการศึกษา”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้จัดทำโครงการคุณภาพการศึกษา กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ ๑ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ทั่วไป (GAT) และวัดความรู้เฉพาะสาขา (PAT) ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐-๑๔   กันยายน  ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

“การสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่
 ๒/๒๕๕๕”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ ๒ ดังนี้

- วันที่ ๑๐,๑๒,๑๔ กันยายน  ๒๕๕๕  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- วันที่ ๑๐,๑๓ กันยายน  ๒๕๕๕    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐-๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ดังนี้

·       .๑ และ ม.๒  สอบวันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

·       .  สอบวันที่  ๑๒  และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

·       .๔ และ ม.๕ สอบวันที่  ๑๐,๑๒ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

·        .  สอบวันที่  ๑๐,๑๑  และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ประกาศรายชื่อนักเรียนแนวโน้ม ๐, ร,มส”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  กลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้ม ๐,ร,มส  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.   สนามฟุตบอล โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“นักเรียนแสดงมุทิตาจิต
ครูเกษียณอายุราชการ
”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นายวุฒิศักดิ์  เจริญสุข  ประธานสภานักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  เป็นผู้นำนักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และคุณครูผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๕  จำนวน ๑๖ คน เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู  ความรัก ความอาลัย ที่ศิษย์มีต่อคุณครู

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๑   กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐   ณ มัสยิดฮาซานุดดิน (สุเหร่าศาลาแดง)

“เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม”

:โรงเรียนศรีพฤฒา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม โดยนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๘๐ คนไปเข้าค่าย โดยใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๑   กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การอบรมโครงงานคุณธรรม”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพื่อรับทราบ นโยบายและกิจกรรมต่างๆ จากคณะผู้บริหาร
 ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทหาร  โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ประชุมเตรียมรองรับการประเมิน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต และคณะครูประชุมวางแผน และปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเตรียมรองรับการประเมิน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่  ๑๒   กันยายน  ๒๕๕๕    ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนกันยายน”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนกันยายน เพื่อให้นักเรียนปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตใจอันเป็นกุศล รู้จักการให้และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๐- ๗.๓๐ น.บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

“ทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระจากวัดสายไหมมาบิณฑบาตร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.   หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ทำบุญทอดผ้าป่านิตยภัต”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดทอดผ้าป่านิตยภัต  เพื่อนำปัจจัยซื้ออาหารเพลและจ่ายเป็นค่าพาหนะแด่ครูพระจากวัดบุญรอดธรรมาราม เขตพระโขนง  
วัดธรรมมงคล
  เขตพระโขนง  วัดสะพาน เขตคลองเตย ที่ไปสอนวิชาศีลธรรม
ที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ห้องวิทยบริการ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ประเมินห้องเรียนพิเศษ”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เข้ารับการประเมินห้องเรียนพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ประเมินได้แก่ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๓ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ติว  PAT”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาสอนเข้มวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕เพื่อเป็นการเตรียมตัว  เตรียมความรู้ ความพร้อมในการสอบ PAT (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕    เวลา ๑๔.๓๐ น.  ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๒ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕”

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดประชุมครูประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ โดยมีนายพิพัฒน์ พรพรรณนุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงเรื่องแจ้งให้ทราบ  ปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๓   กันยายน  ๒๕๕๕     ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“พิธีโอบขวัญวันเกษียณ”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายภักดี  คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนกำหนดให้จัดพิธี “มุทิตาคารวะ”แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๐ คน คือ

นายสุรเดช  กาญจนประเสริฐ รอง ผอ.โรงเรียน ครูพาณี  ผ่องแผ้ว  ครูยุทธยา

เฉลิมเกียรติสกุล  ครูเพ็ญประภา  มงคลกุล  ครูอรพิม สันทอง  ครูชนาพร  เยาวรัตน์ 

ครูรัตนา  นาราสัจจ์  ครูเสาวณิต  ดีมาก  ครูหงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล  และครูภณินทร์รัตน์

ศุภธิติปกรณ์  รวมถึงครูผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน ๑๒ คน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“โครงการทำบุญตักบาตร”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญตักบาตร กิจกรรมที่ปฏิบัติคือนำอาหารคาวและหวานและอาหารแห้งมาใส่บาตร ซึ่งมีพระ ๓ รูป มารับบาตร ในตอนเช้าก่อนเข้าแถวทุกวันพฤหัสบดี  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๓   กันยายน  ๒๕๕๕     บริเวรหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“มอบรางวัลและเกียรติบัตร”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นางสาลินี มีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดังนี้
.การประกวดภาพวาดลดโลกร้อนพร้อมคำขวัญ" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"
.การประกวดการสร้างเก้าอี้ด้วยลังกระดาษ จัดป้ายนิเทศ วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ "เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์"
.ประกวดเป็นยอดนักอ่าน นักอ่านดีเด่น นักอ่านยอดเยี่ยม แข่งขันคัดลายมือ
"สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน" 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕    ณ หอประชุมโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ประชุมครูเดือนกันยายน”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  กำหนดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕     ลานหน้าเสาธง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

“การเต้นแอโรบิก”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีร่างการที่ดีและเเข็งเเรง

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๓-๑๙   กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

“สอบปลายภาค”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

 ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  สอบวันที่  ๑๔  และ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๕

 ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  สอบวันที่ ๑๓, ๑๗ และ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๕

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๓-๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“สอบปลายภาค”

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
- วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓
- วันที่ ๑๗,๑๙ กันยายน ๒๕๕๕        นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖

- วันที่ ๑๗,๑๙,๒๑ กันยายน ๒๕๕๕   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕
- วันที่ ๑๘,๒๐  กันยายน ๒๕๕๕       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕     ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  

“งานมุทิตาจิต คารวะ  

ประจำปี  ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  กำหนดจัดงานมุทิตาจิตคารวะประจำปี  ๒๕๕๕  

คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ๒ คน และคุณครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน ๘ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๑๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูบุคลากร  นักเรียน  ได้แสดงความกตัญญูและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูเหล่านั้น

ได้ปฎิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติมาเป็นเวลานาน  สมกับเป็นปูชนียบุคคล  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงแรม SC PARK

“ร่วมงานเกษียณกาล ๖บดินทร”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยผู้เกษียณอายุราชการ “ร่วมงานเกษียณกาล ๖ บดินทร”โดยมีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นผู้รับผิดชอบ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“อิ่มบุญวันศุกร์”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธ จัดงาน"อิ่มบุญวันศุกร์" โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูปมารับบาตร คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตร
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕     ลานปิยมิตรรวมใจ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“สีกันหรรษา ครั้งที่ ๑๑”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม "สีกันหรรษา ครั้งที่ ๑๑" ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเต้นแอโรบิกเพื่อ ออกกำลังกาย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   

“เลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน เพื่อการอยู่ร่วมกันสังคม และได้ฝึกการปฏิบัติตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕    ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ”

กิจกรรม “เจ้าพระยาอาสา”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  กำหนดกิจกรรมในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้

๑.      พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

๒.      นำเสนอกิจกรรม “เจ้าพระยาอาสา” นักเรียนทุกระดับชั้น

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“มุทิตาจิต”

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กำหนดจัดให้มีงานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารและครูที่เกษียณอายุราชการ และ ครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และเลี้ยงรับ-ส่งครูที่มาบรรจุใหม่หรือย้ายโรงเรียน โดยพิธีมุทิตาจิตของนักเรียน จัดในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๕๐ น. ณ เวทีกลางของโรงเรียน และพิธีมุทิตาจิต เลี้ยงส่ง-เลี้ยงรับ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุขุม-เมธ์วดี นวพันธ์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องพลังแผ่นดิน โรงเรียนศรีพฤฒา

“มุทิตาจิต”

:โรงเรียนศรีพฤฒา กำหนดจัดงานมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี เป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ๗ คน และผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ๓ คน  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๖  กันยายน   ๒๕๕๕      นิพนธ์รีสอร์ต  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

“ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา โดย นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไปจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    แผนงานกล่มสาระฯ  และหัวหน้างานต่างๆของโรงเรียน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ม.๑-๖"

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ดังนี้
วันที่ ๑๔,๑๘,๒๐  สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,,
วันที่ ๑๗,๑๙,๒๑  สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,,
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๒๔   กันยายน  ๒๕๕๕    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การวัดผลและประเมินผลการเรียนกลางปีและปลายภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕ - ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“วันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน”  

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน จัดกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคี ความรักความผูกพันกับโรงเรียนและ

หมู่คณะ การหวงแหนทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสนองนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อจิตอาสาของโรงเรียน โดยวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๕  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๑ , ๔/๒  และวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ , ๓/๑ , ๓/๑๒ พร้อมคุณครูที่ปรึกษามาพัฒนาโรงเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๕-๑๖  กันยายน  ๒๕๕๕    ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“กศน.บางคอแหลม สอบปลายภาค”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม ขอใช้สถานที่โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมเป็นสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ของนักศึกษาทุกระดับชั้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕-๑๗   กันยายน  ๒๕๕๕     จังหวัดระยอง

“ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕-๑๙   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ค่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครั้งที่ ๑”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดค่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียน ครั้งที่ ๑  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

 

ข่าวฝาก

 

โรงเรียนปทุมคงคา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา  ติดต่อ ได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนปทุมคงคา โทร. ๐-๒๓๙๑ ๒๔๔๔, ๐-๒๓๘๑ ๙๙๙๙, -๒๓๘๑ ๙๘๘๘  ต่อ  ๑๐๒  

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 

  
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
11 Sep 2012 - 10:48

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๓๗/๒๕๕๕ หัวข้อรวม