PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๓๖/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 6 Sep 2012 - 15:11 ]

ลำดับที่ ๓๖/๒๕๕๕

วันที่  ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่    กันยายน   ๒๕๕๕     สนามบินสุวรรณภูมิ

“ แสดงความยินดี ”

 

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยคณะครู ได้ร่วมแสดงความยินดีและไปส่ง นายรัชโยธิน  เปรมบางเขน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ที่สามารถสอบชิงทุนการศึกษา  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนของรัฐบาล  เดินทางไปศึกษาต่อ

ณ เมือง Freiburg  ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา ๔  ปี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   กันยายน  ๒๕๕๕     หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๔  กรุงเทพฯ

“ห้องสมุดเคลื่อนที่”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานห้องสมุดจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โดยนำหนังสือหลายประเภทไปจัดแสดง เพื่อให้คนในชุมชนปิ่นเจริญ ๔ ได้อ่าน
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     หอประชุม โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“บริจาคโลหิต”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตและครูกุลนรี สีดาคุณ นำคณะครูและนักเรียนบริจาคโลหิต เพื่อสร้างเสริมความเป็นจิตอาสา และสร้างคุณลักษณะการเสียสละเพื่อสังคม  ผู้มีจิตศรัทธา ที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตติดต่อได้ที่ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ๐๒-๓๒๖-๔๐๕๐(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕    ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น ๓ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ  

“ร่วมการแสดงงาน สพม.๒
รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) นำนักเรียนจำนวน  ๓๗  คน ร่วมแสดงงาน สพม.๒ รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ชุดการแสดง  “Welcome  Asean  Community  to  Thailand”

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.    บริเวณหน้าอาคาร ๖ (ตึกคหกรรม) โรงเรียนสารวิทยา

“กิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ”  

:โรงเรียนสารวิทยา กำหนดการจัดกิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการจัดจำหน่ายอาหารของนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.    ห้อง Infinity โรงแรม Pull  man กรุงเทพฯ

“ ปี สทศ.พัฒนาการศึกษาสู่สากล”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน    คน  เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี  ๒๕๕๕ “  ปี สทศ. พัฒนาการศึกษาสู่สากล  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การเสวนาเรื่อง “ผลการทดสอบของ สทศ. สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” การเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT  และ ๗ วิชาสามัญ”  การเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไรให้ผลสอบ O-NET  สูงขึ้น” การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับสากลและข้อสอบวัดสมิทธิภาพของประเทศไทย” การบรรยายเรื่องการนำผล V-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและแนวการสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔  กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“เวทีเลกเปลี่ยนเรียนรู้

สัมมนาวิชารการ สพม.๒

รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนรู้ สัมมนาวิชาการ “สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายชินภัทร ภูมิรัตน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕  ภายในงานมีเวทีนิทรรศการ เวทีวิชาการ เวทีการแสดง (ประชาสัมพันธ์ สพม.๒ แจ้งข่าว)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้เข้าร่วมในงาน " สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกล
สู่อาเซียน โดย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจ

ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งครูและนักเรียนเข้านำเสนอกิจกรรมผลงานนักเรียน เวทีวิชาการของครูในงาน “สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ดังนี้ ๑. เวทีวิชาการ “เจ้าพระยา Robot”

๒. การแสดงนักเรียนเจ้าพระยาRobot ๓. การแสดงแม่ไม้มวยไทยสู่อาเซียน

๓. นิทรรศการผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระฯที่ส่งเสริมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ จัดงาน “สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อเปิดโอกาสให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ภายในงานมีการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

การแสดงบนเวที และกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งนี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สหวิทยาเขตจตุรวิทย์ ได้เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“ร่วมส่งชุดแสดงของนักเรียน ในงานมหกรรมวิชาการ สพม.๒

ร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ส่งการแสดงของนักเรียน ชุด"ระบำไก่" ร่วมในงานมหกรรมวิชาการ "สพม.๒ ร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“ร่วมงาน สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้มอบหมายให้ นางสุรภี  จันทพันธ์  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะ นำผลงานไปร่วมแสดงในงาน สพม.๒ รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียนได้แก่  การแสดงชุด อาเซียนร่วมใจ  จัดนิทรรศการ  และนำเสนอแฟ้มผลงาน เรื่อง ก้าวไกลสู่อาเซียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ ในงาน “สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของโรงเรียน ครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพม.๒ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.     หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“อบรมอาเซียนศึกษา”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ สพม.๒  จัดอบรม เรื่องอาเซียนศึกษา และ การใช้ Social  Network  ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัด สพม.๒ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น ๓ ถ.รามอินทรา  กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรม "สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน

ในพิธีเปิด น.ส.เหวียนมี เหงียน นักเรียนม.๖/๕ เป็นพิธีกรพิธีเปิดภาษาเวียดนาม นายวัชรพลและน.ส.ฉัตรฑริกา นักเรียน ม.๖/๔ เป็นพิธีกรร่วมการแสดงของนักเรียนและจัดบูธโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)นำเสนอเกี่ยวกับโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น ๓  ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สพม.๒ รวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน"เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม “สพม.๒ รวมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน”

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๔   กันยายน  ๒๕๕๕     ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์(ชั้น ๓) ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

“สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ในงาน สพม.๒ รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน และนำคณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓  และ ๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดกิจกรรมงานรวมพลคนเรียนฝรั่งเศส โดยในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๕ จะเป็นการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ การประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น การอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศส การเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ประดิษฐ์โบสถ์จำลอง Sacré Cœur เป็นต้น ส่วนในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ จะมีการประกวดขบวนพาเหรดหัวข้อ Le français,c’est ma vie. การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ

การแสดงประเภทต่างๆ โดยนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสจากโรงเรียนต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตลอดวัน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓ และ ๗   กันยายน ๒๕๕๕    ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสและกิจกรรมงานรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  นายสหชัย  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้ครูสมจิตต์  ทองสุข  และครูอนุธิดา  พัฒน์มะณี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาฝรั่งเศส นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสและกิจกรรมงานรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  

“ภาษาฝรั่งเศส”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการภาษาหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในสื่อสารอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน การจัดการเรียนการสอน จึงจำเป็น

ต้องจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทั้ง ๔ ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กำหนดจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา

(YC : Youth Counselor ) ”

 

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยงานแนะแนวได้เตรียมการต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ที่ได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา ( YC : Youth Counselor ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มนักเรียน YC  เพื่อสร้างนักเรียนเครือข่ายให้มีทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อนอย่างถูกวิธี และส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้นำและ

มีจิตอาสาในการช่วยงานสังคม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.    หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ซ้อมรับทุนการศึกษา”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ซ้อมรับทุนการศึกษา เพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมเพรียง รวดเร็ว  และกำหนดรับจริงในวันที่    กันยายน ๒๕๕๕  ซึ่งทุนการศึกษาได้แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดีทุนจิตอาสา  และทุนสงเคราะห์การศึกษา  มีประมาณ  ๓๐๐ ทุน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ประกวดแอร์โรบิคมวยไทย”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดการแข่งขันประกวดแอร์โรบิค มวยไทย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ หาโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคกลาง
ณ จังหวัดระยอง
 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๔-๒๙   กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“ติวเข้มก่อนสอบ GAT/PAT

 ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับงานแนะแนว จัดติวเข้มก่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ทุกวันหลังเลิกเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา (Admission) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“ประชุมครู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดประชุมครูประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“คอนเสิร์ตบูรณาการสุนทรีศิลป์ดนตรี ครั้งที่ ๑”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมแสดงผลงานคอนเสิร์ตบูรณาการสุนทรีศิลป์ดนตรีตะวันตก-ดนตรีตะวันออก ครั้งที่ ๑
เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และต้านภัยยาเสพติด
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕     หอประชุม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการ “โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”จากมูลนิธิธารน้ำใจ ประเมินโรงเรียนรอบแรกการเข้าประกวดรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ประชุมประจำเดือน”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัตโ ดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง  ผู้อำนวยการพรตพิทยพยัต ประชุมครูประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพื่อแจ้งให้ทราบการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาและเพื่อแจ้งข่าวสารโรงเรียนให้ทราบ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“ติวเข้มเติมเต็มความรู้สอบ GAT/PAT”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม “ติวเข้มเติมเต็มความรู้สอบ GAT/PAT” เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบ GAT/PAT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีคณะวิทยากรดำเนินการสอนจากภายนอก วันที่ ๕ กันยายน ติวสอบ PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ติวสอบวิชาฟิสิกส์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๕-๖   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนนนทรีวิทยา

“เทศน์มหาชาติ”  

:โรงเรียนนนทรีวิทยา จะจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพิธีเทศน์มหาชาติ  โรงเรียนจึงจัดเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๗ กัณฑ์ และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖  กัณฑ์ ท่านผู้สนใจสามารถร่วมโอนเงินทำบุญผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขานางลิ้นจี่ ชื่อบัญชี เทศน์มหาชาติ โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่  ๒๖๐๐๑๐๔๔๘๘  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“โครงการทำบุญตักบาตร”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญตักบาตร กิจกรรมที่ปฏิบัติคือนำอาหารคาว และหวานและอาหารแห้งมาใส่บาตร ซึ่งมีพระ ๓ รูป มารับบาตร ในตอนเช้าก่อนเข้าแถวทุกวันพฤหัสบดี  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     เวลา ๐๗.๓๐ น. หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“มุทิตาจิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดงานแสดงมุทิตาจิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ แด่คุณครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และอำลานักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕    ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดประทุมธานี

“TU Open House”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก งานแนะแนว นำนักเรียนเข้าร่วมงาน TU Open House เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแนวทางการศึกษาที่ตนเองถนัด (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.    ห้องพลังแผ่นดิน โรงเรียนศรีพฤฒา

“การแข่งขันทักษะทางด้านนาฎศิลป์”  

:โรงเรียนศรีพฤฒา ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์คัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนในกลุ่ม สพม. ๒ เพื่อแข่งขันในระดับอื่นต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖-๗   กันยายน  ๒๕๕๕     ห้องราชพฤกษ์  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย GAT”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดติววิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ GAT

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖-๗   กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนสารวิทยา

“กิจกรรมงาน BOOK FAIR”  

:โรงเรียนสารวิทยา แจ้งกำหนดการ การจัดกิจกรรมงาน BOOK FAIR จัดโดยกลุ่มงานห้องสมุด ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และชุมชน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 วันที่      กันยายน   ๒๕๕๕     โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“การประกวดการขับร้องและ

วงดนตรีลูกทุ่ง”  

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้เป็นประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ดำเนินการจัดการประกวดการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง  เพื่อหาผู้แทนจากโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต    เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.    วัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพฯ

“โครงการแว่นแก้ว 

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จะนำนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ที่มีปัญหาเรื่องสายตา และประสงค์จะตัดแว่นสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปรับบริการวัดสายตาและประกอบแว่นที่วัดบางนาใน เขตบางนา  ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน)  ที่บริการให้แก่ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากฯ

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ  หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  

“สัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  จัดให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและก้าวทันอาเซียน   โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     ห้องประชุมราชินูทิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“อบรมการจัดรายการวิทยุ ”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ โดยงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมการจัดรายการวิทยุ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เทคนิคการจัดรายการวิทยุ และนำความรู้ที่รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕     ลานปิยมิตรรวมใจ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“สีกันหรรษา  ครั้งที่ ๑๑”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดกิจกรรม" สีกันหรรษา ครั้งที่ ๑๑" เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เชิญชวนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงร่วมกิจกรรมได้
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“อิ่มบุญวันศุกร์ ครั้งที่ ๑๒”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธและงานคณะสี จัดกิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์ ครั้งที่ ๑๒ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๓ รูปมารับบาตร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ส่งข้อสอบปลาย
ภาคเรียนที่๑ /๒๕๕๕
”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯทุกกลุ่ม ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ รายวิชาละ ๒ ชุด  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕     หอประชุมกาญจนาภิเษก  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“อบรมนักเรียนแกนนำ”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    หอประชุมโรงเรียนหอวัง

“มุทิตาจิต สพม.๒ ปี ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนหอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  กำหนดจัดงาน มุทิตาจิต สพม.๒ ปี ๒๕๕๕ โดยเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่เกษียณอายุราชการในสังกัด สพม.๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน ๒๕๕๕   เวลา ๑๕.๓๐-๒๐.๐๐ น. ณ  โรงพละศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

พี่หอการค้า-น้องสุรศักดิ์ เรารักกัน”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดการแข่งขันกีฬา

เพื่อเชื่อม สัมพันธ์ “พี่หอการค้า-น้องสุรศักดิ์ เรารักกัน” เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษาใกล้เคียงกันและมีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันตลอดมา

ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยภายในงานจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล กิจกรรมนันทนาการที่มุ่งเน้นความสนุกสนาน สามัคคี และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างสองสถาบัน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๖.๓๐  น.     โรงเรียนหอวัง

“งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนหอวัง ปี ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนหอวัง จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๕  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนหอวังด้วยดีเสมอมา

ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ

๑.  นางปัญญาพร  สว่างพร้อม       

     ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๒.  นางศรีวิไล      การัณย์เมธากุล  

     ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๓.  นางจุไรรัตน์    เติมปัญญา        

     ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๔.  นางพลอยนวล  วงศ์วิบูลชัย       

     ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.   โรงเรียนสารวิทยา

“การเรียนเสริมวันเสาร์”  

:โรงเรียนสารวิทยา กำหนดการจัดกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ ๑๐

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

“เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ ๑๐”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มงานวิชาการ แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ให้กับนักเรียน ครั้งที่ ๑๐ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๘-๙   กันยายน  ๒๕๕๕     จังหวัดเพรชบุรี

“ศึกษาดูงาน”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารงบประมาณ ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ๖ บดินทร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๘-๙  กันยายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“วันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน จัดกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคี ความรักความผูกพันกับโรงเรียนและ

หมู่คณะ การหวงแหนทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสนองนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อจิตอาสาของโรงเรียน โดยวันที่    กันยายน  ๒๕๕๕  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ , ๔/๑ , ๔/๑๒  และวันที่    กันยายน  ๒๕๕๕ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐ , ๒/๑๑ , ๓/๑๑  พร้อมคุณครูที่ปรึกษามาพัฒนาโรงเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๘-๙  กันยายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

“แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ”  

:โรงเรียนบางกะปิ  สพฐ.โดยสนับสนุนของ พระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร จัดโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๙ เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.    หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ  หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

“ทุนการศึกษา”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้กำหนดให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาได้แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี  ทุนจิตอาสา  และทุนสงเคราะห์การศึกษา
มีประมาณ
  ๓๐๐ ทุน
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

  
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
6 Sep 2012 - 15:11

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๓๖/๒๕๕๕ หัวข้อรวม