PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๓๒/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 10 Aug 2012 - 12:36 ]

ลำดับที่ ๓๒/๒๕๕๕

วันที่  ๖-๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  

“พุทธจักรวัยใส ใส่ใจธรรมะ”  

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรม “พุทธจักรวัยใส ใส่ใจธรรมะ”ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดหัวลำโพงพระอารามหลวง เป็นประจำในวันจันทร์ทุกสัปดาห์  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการให้ ร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามและดำรงซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

“English for ASEAN Community”  

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรม  “English for ASEAN Community”  เป็นประจำในวันจันทร์ทุกสัปดาห์  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสาร เตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  ในการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“สันทนาการสู่ชุมชน”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน “จัดกิจกรรมสันทนาการสู่ชุมชน” (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“วันสุนทรภู่”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ และความสำคัญของภาษาไทย โดยจัดการแสดงละครเวที แสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.ณ ห้องปัญญาหิตานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

“ห้องเรียนพิเศษ English Program และวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มุ่งมั่นเตรียมพร้อมรับการประเมิน เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษจากคณะกรรมการสพม. ๒ โดยเตรียมการในทุกๆ ด้านตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อความโปร่งใส ไร้ปัญหาและอุปสรรค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโครงการฯ(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๖-๗   สิงหาคม  ๒๕๕๕     หอประชุม คุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ละครเพลงภาษาฝรั่งเศส ปีที่ ๑๑”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชมละครเพลงภาษาฝรั่งเศส ปีที่ ๑๑ เรื่อง Lido:Théâtre de l'amour  ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการการทำงานของนักเรียนและการใช้ภาษาต่างประเทศ บัตรราคา ๕๐ บาท ติดต่อเข้าชมที่ ครูณัฐพล ชนินพร ๐๙๐๙๗๔๑๖๓๖ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๖-๘  สิงหาคม   ๒๕๕๕       โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom  Meeting )”

: โรงเรียนราชวินิตบางเขน  ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom  Meeting ) เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนพฤติกรรมนักเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง และสร้างความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail ) 

วันที่  ๖-๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“๔๕ มีอาเซียน”   

: โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดกิจกรรม "๔๕ มีอาเซียน" และวันแม่อาเซียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ จัดนิทรรศการอาเซียน ณ อาคาร ๒ และตอบปัญหาอาเซียน ณ ห้องโสตศึกษาอาคาร ๓ และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. จัดแสดงศิลปะมวยไทย ณ อาคารโภชนาคาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖-๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนนนทรีวิทยา

“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนนนทรีวิทยา เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  จึงจัดกิจกรรม วาดภาพ และประกวดแต่งคำประพันธ์  เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

“วันสัปดาห์ห้องสมุด”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“สัปดาห์ วันรพี วันนักกฎหมายไทย”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ด้วยในวันที่ ๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่อง ให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "สัปดาห์ วันรพี วันนักกฎหมายไทย

เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน โดย มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๖-๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดไร่ขิง   จังหวัดนครปฐม      

“วิทยากรอบรมเตรียมแต่งตั้งผู้บริหารศึกษา”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตเป็นวิทยากรอบรมเตรียมแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๖ สิงหาคม – ๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(วัดไร่ของ) จ.นครปฐม

“การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต  โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต มอบหมายให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางคนึงนาถ นาคประดิษฐ์ เข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“สัปดาห์ห้องสมุด”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ งานห้องสมุด จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของหนังสือ และห้องสมุด เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยจัดการแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมไทย การประกวดแต่งคำขวัญ แข่งขันแนะนำหนังสือ หัวข้อหนังสือน่าอ่าน ประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย ประกวดวาดภาพ หัวข้อห้องสมุดปี ๒๐๑๒ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     สนามฟุตบอลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“กรุงเทพ เข้มแข็ง”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม "กรุงเทพ เข้มแข็ง" โดยจัดกิจกรรมฝึกซ้อมฟุตบอล ผู้ฝึกสอนเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย รับสมัครนักเรียน ม.ต้น ๕๐ คน ม.ปลาย ๕๐ คน  เริ่มฝึกสอนเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๔๐ น.     ลานกาญจนาภิเษก โรงเรียนศรีพฤฒา

“ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร”  

:โรงเรียนศรีพฤฒา จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการทานบารมี ส่งเสริมคนดีศรีพฤฒา โดยนิมนต์พระจากวัดลาดบัวขาว จำนวน ๓ รูปมารับบิณฑบาตรและแสดงธรรม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๗-๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
                                               บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
  

“นิทรรศการ OCOP towards world class”   

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  ร่วมจัดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นจัดแสดงผลงานนักเรียน ๑ ห้องเรียน ๑โครงงาน "One Classroom One Project :OCOP"  จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“เชิญชมนิทรรศการ OCOP towards world class”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นายภักดี  คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการวิชาการ OCOP (One Class One Project) ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงผลงานของครู การโชว์โครงงานของนักเรียนกว่า ๑๐๐ โครงงาน  โครงการนักธุรกิจขนาดย่อม SME นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีอีกมากมายตลอดทั้ง ๓ วัน ทางโรงเรียนจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๗-๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนหอวัง

“พิธีเทิดพระคุณแม่

แม่จูงลูกปลูกธรรมะ”  

:โรงเรียนหอวัง กำหนดจัดพิธีเทิดพระคุณแม่ “แม่จูงลูกปลูกธรรมะ” เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักเรียนเกิดความกตัญญูสำนึกในหน้าที่ที่ลูกพึงปฏิบัติตนต่อแม่ และการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเหมาะสมกับความเป็นพุทธมามกะ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๗-๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๒ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 

“การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สพม.๒ ให้มีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนภาษาไทยสร้างเสริมความรู้และทักษะที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดแนวการคิดการพัฒนางานอันส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“วันอาเซียน” ASEAN DAY”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กำหนดจัดงานกิจกรรมวันอาเซียนเนื่องในโอกาสครบรอบ
วันก่อตั้งอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสร้างความตระหนักและการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (
ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“ผู้อำนวยการและครูรับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร และนางครุณี คะวงษาหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสมบัติ ไชยศร หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จาก ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“วันอาเซียน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ก่อตั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิควิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๘-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

“นิทรรศการ ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตี  ใต้ร่มพระบารมี ด้วยทศพิศราชธรรม”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ  งานห้องสมุด จัดงานสัปดาห์รักการอ่าน  “นิทรรศการ ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตี  ใต้ร่มพระบารมี ด้วยทศพิศราชธรรม” 

     ขอเชิญชมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บริเวณห้องสมุดและหน้าอาคารบดินทร พิพัฒน์   โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

*นิทรรศการ“พระสัมพุทธชยันตี เฉลิมราชย์” และ “ใต้ร่มพระบารมี ด้วยทศพิธราชธรรม”โดยความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรมประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด

*นิทรรศการ “ธ เคียงคู่องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญของผองไทย” โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

*กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ ณ ห้องสมุด

*กิจกรรมสาธิต“ประดิษฐ์ประดอย ร้อยรัก” โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

*กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่อง“การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน”โดยสำนักพิมพ์แจ่มใส

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

*กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “กรรม...นั้นสำคัญไฉน?” โดยพระพรพล ปสันโน
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จากรายการอยู่เย็นเป็นสุข

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๘-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     จังหวัดกาญจนบุรี

“ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าให้ช้าง เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อฝึกอบรมจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการเชื่อมโยงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา กับปัญหาสิ่งแวดล้อม นักเรียนสามารถเสริมสร้างศักยภาพในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภายในกิจกรรมยังมีเกมสนุกสนานต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้เล่นควบคู่กับการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และได้รับความสนุกสนาน
 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

“เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”  

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้กำหนดจัดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   สิงหาคม  ๒๕๕๕    ลานโดมกีฬา  โรงเรียนสารวิทยา

“วันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
”  

:โรงเรียนสารวิทยา แจ้งกำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดเจริญธรรมาราม มารับบิณฑบาต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตใจอันเป็นกุศล รู้จักการให้ และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“วันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมวันสำคัญ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถและกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ บดินทร ครั้งที่ ๙”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มบริหารวิชาการ ๖ บดินทร ได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ๖ บดินทร ครั้งที่ ๙

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

“พิธีมอบทุนการศึกษา”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จะจัดให้มีพิธีรับพระราชทานทุนการศึกษา กองทุนสมเด็จพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปริณายก และทุนการศึกษาจากผู้มีจิตเมตตา พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครู มอบโล่ร้านค้า รางวัลนักการภารโรง และมีโรงเรียนในเครือสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อีก  โรงเรียน เข้าร่วมรับรางวัลในวันดังกล่าว (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

“ไหว้ครูนาฏศิลป์”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ของโรงเรียนในเครือบดินทร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“กิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารทั่วไป กิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑  เพื่อ

ส ที่ ๑ สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

ที่ ๒ สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย

ที่ ๓ สะอาด คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน

ที่ ๔ สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป

ที่ ๕ สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ประชุมครูเดือนสิงหาคม”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กำหนดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

“แข่งขันทักษะสังคมศึกษารักษาวัฒนธรรมไทย”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษารักษาวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๙-๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕     สนามแข่งขันโรงเรียนหอวัง

“แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์”  

: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา งานคอมพิวเตอร์ นำนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     สนามหน้าเสาธง โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา”  

:โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา  นางสาลินี มาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพิธีลงนามถวายพระพร  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“พิธีถวายชัยมงคลและบูชาพระคุณแม่”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดพิธี "พิธีถวายชัยมงคลและบูชาพระคุณแม่" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและบูชาพระคุณแม่ และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๓๐ น.  บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น มีกิจกรรมมากมายดังนี้ ๑.พิธีถวายพระพร ๒. พิธีถวายเครื่องสักการะ  .กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๔. กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและคุณครูที่เป็นแม่ดีเด่น  เพื่อเชิดชูเกียรติแม่และปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของแม่
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันและปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.   บริเวณสนามโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กำหนดจัดงานสดุดีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๔๐-๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว  และมีพิธีรำลึกพระคุณแม่ และกิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่
 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๐๐ น.   หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“วันแม่แห่งชาติ”  

: โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และตัวแทนจากนักเรียนทุกระดับ และเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ให้แก่นักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.    โรงเรียนนนทรีวิทยา

“วันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนนนทรีวิทยา เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  จึงจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรติ  และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  และจัดกิจกรรม วาดภาพ และประกวดแต่งคำประพันธ์  เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ลานครองราชย์ ๖๐ ปี และห้องพลังแผ่นดิน โรงเรียนศรีพฤฒา

“๑๒ สิงหามหาราชินี”  

:โรงเรียนศรีพฤฒา กำหนดจัดกิจกรรม “๑๒ สิงหามหาราชินี” เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมวันแม่ และการประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕     บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยในกิจกรรมจะมีการอ่านบทอาเศียรวาทการรำอวยพร  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

“วันภาษาไทยแห่งชาติ”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย การจัดงานในครั้งนี้เจ้าภาพผู้รับผิดชอบคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ กิจกรรมในงานมีการแสดงละคร เรื่อง “จินตลิขิต ลิลิตตะเลงพ่าย” ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แสดงโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นอกจากนี้มีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ ของแต่ละคณะสี และการเดินแบบชุดผ้าไทยย้อนยุคของนักเรียนทุกระดับชั้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายเฉลิมชัย จันทรมิตรี เป็นประธานเปิดกรวย ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   โดมพระยาสีมานนทปริญญา โรงเรียนปทุมคงคา

“พิธีวันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนปทุมคงคา ร่วมกับชุมชนองค์กรต่างๆ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โรงเรียนดาราคาม จัดกิจกรรมถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

“วันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

“ประกวด Miss ASEAN”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกวด Miss ASEAN โดยใช้วัสดุในการตัดเย็บจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับประเพณี หรือวัฒนธรรมของประเทศใน ASEAN (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดงานทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป และถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย ดอกไม้ธูปเทียน การมอบโล่และเกียรติบัตรครูเกียรติคุณพิกุลแก้ว ผู้มีบุญคุณต่อโรงเรียนมอบทุนการศึกษานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสถาบันและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ระลึกถึงบุญคุณผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“ถวายพระพรชัยมงคล”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม ศิลป

วัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีกราบแม่ การแสดงบนเวที การแสดงศิลปะไทย การแสดงการร้องเพลงเทิดพระคุณแม่ การประกวดวาดภาพ แต่งคำขวัญเทิดพระคุณแม่ และประกวดจัดป้ายนิเทศ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     บริเวณหน้าอาคาร ๑ และหอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์

“ถวายชัยมงคลสมด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพิธีระลึกพระคุณแม่”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคลสมด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และพิธีระลึกพระคุณแม่ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

“มอบทุนการศึกษา”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  โดยงานแนะแนวและเครือข่ายผู้ปกครอง                       “มอบทุนการศึกษา” (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“รำถวายพระพรวันแม่โรงเรียนในเครือบดินทร”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “รำถวายพระพรวันแม่โรงเรียนในเครือบดินทร”

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     ลานเข้าแถว โรงเรียนหอวัง

“พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนหอวัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  เพื่อให้คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา

“พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีระลึกถึงพระคุณแม่”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐  พรรษา โดยคณะผู้บริหาร ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ อาทิ พิธีถวายพระพรชัยมงคล การแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียน   การจัดแข่งขันวาดภาพพระราชกรณียกิจ การจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การจัดเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีการกราบคุณแม่  เป็นต้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และพิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

 

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยนายเฉลียว พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

เป็นประธานพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับชั้น  ระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติดี และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

“งานพิธี ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ”  

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน ร่วมในการจัด “งานพิธี ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกฝังให้นักเรียน บุคลากรให้มีความกตัญญูรู้คุณ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ห้องประชุมกิตติขจร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“ประชุมครูประจำเดือน”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กำหนดการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบางกะปิ

“Big Cleaning Day”  

:โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"  โดยนักเรียนที่เป็นสารวัตรพลังงานห้องละ ๒ คน เป็นแกนนำ ควบคุมดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนทุกคนช่วยกัน ทำความสะอาดโต๊ะเรียน ฝาผนัง พื้นห้อง ประตูหน้าต่าง ระเบียงห้อง ทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง ตัวแทนคณะสีทั้ง ๖ คณะ ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางกะปิ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 


ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

  
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
10 Aug 2012 - 12:36

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๓๒/๒๕๕๕ หัวข้อรวม