PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๓๑/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 31 July 2012 - 10:31 ]

ลำดับที่ ๓๑/๒๕๕๕

วันที่  ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม -๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕      หอประชุมสุขุม-เมธ์วดี นวพันธ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“ค่ายพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต”  

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ได้กำหนดจัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม ปัญหาเรื่องยาเสพติด และพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๙-๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

“กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “สัปดาห์คณิตศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ แข่งขันล้มโดมิโน, แข่งขันหมากล้อม, ตอบปัญหาคณิตศาสตร์, แข่งขันคณิตคิดเร็ว, แข่งขันเกม ๒๔ และแข่งขัน Math Dance Contest โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๙-๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

“ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ
๕ ภูมิภาค
”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและครู เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีรายนาม ดังนี้ ๑
. นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการ ๒
. นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารงานบุคคล : กรรมการ ๓. นางเตือนใจ ปิ่นนิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริหารวิชาการ : กรรมการ ๓. นางปรีดา วิทยากุล ครูชำนาญการพิเศษ : กรรมการและเลขานุการ
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”  

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี เพื่อรณรงค์ส่งเสริมเยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ณ  ห้อง Resource  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ     

“เทคนิคการนำเสนอผลงาน”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ   จัดอบครูผู้ช่วย ที่ยังไม่มีวิทยฐานะ และครูอัตราจ้าง ครั้งที่ ๓  เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” วิทยากร โดยนางวรรณดีนาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ตามโครงการพัฒนาครูคู่ขนาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

“พิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง (อุปปาตะสันติ)”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดย นางสาวกลรัตน์ ศิริ ครูแนะแนว นำนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง (อุปปาตะสันติ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“การประเมินติดตามภายใน”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประเมินติดตามภายในของเขตพื้นการศึกษา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“วันภาษาไทยแห่งชาติ”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดการเขียนร้อยแก้ว-ร้อยกรอง การอบรมการเป็นพิธีกร คลินิกหมอภาษา การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  

“วันภาษาไทยแห่งชาติ ”  

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นายชาญศักดิ์  คันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในงานมีการจัดนิทรรศการบอร์ดความรู้  ผลงานนักเรียน  และกิจกรรมบนเวที เช่น ประกวดการร้องเพลงไทยสากล  ประกวดขับเสภา  เป็นต้น  เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของครูและนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่คนไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“วันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม
”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม”ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและสืบสานประเพณีไทยที่สวยงามให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมนักเรียน มี ๘ กิจกรรม ดังนี้ ๑. การคัดลายมือ ๒. การเขียนตามคำบอก
๓. การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ๔. แข่งขันทักษะการพูด ๕. แข่งขันการท่องอาขยาน
๖. แข่งขันสุภาษิต สำนวนไทย ๗. ประกวดวาดภาพจากสุภาษิตสำนวนไทย ๘. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น .  ห้องประชุมโสน ๒ โรงเรียนบางกะปิ

“สารวัตรพลังงาน"  

:โรงเรียนบางกะปิ กลุ่มบริหารทั่วไป จะจัดอบรม"สารวัตรพลังงาน" โดยมีวิทยากรจากโครงการ CMB เพื่อการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยชุมชน และวิทยากรเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานเขตบางกะปิ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็น

หัวหน้าห้อง ชั้น ม.๑ - ม.๖ ทุกห้อง และสารวัตรพลังงานห้องละ ๒ คน รวม ๒๑๖ คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่สารวัตรพลังงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“นโยบายอนุรักษ์พลังงาน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างภาคภูมิ

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     วัดพระราม    กาญจนาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

“พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ของนักเรียนในเขตห้วยขวาง

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมกับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก    สภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตห้วยขวาง จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เขตห้วยขวาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕     โดยมีโรงเรียนต่างๆส่งนักเรียนเข้าร่วมพิธี จำนวน    โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนพระราม ๙  กาญจนาภิเษก  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว  โรงเรียนชาญวิทย์  โรงเรียนสมฤทัย  และโรงเรียนสิริเทพ

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕     ลานปิยมิตรรวมใจ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ตกแต่งเทียนพรรษา”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตกแต่งต้นเทียนพรรษาให้สวยงาม เพื่อแห่เทียนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐-๓๑ กรกฎาคม และวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนพรตพิทยพยัต

“โขนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการแสดงโขนเฉลิม ๘๐ พรรษามหาราชินี
โขนชุด นางลอย  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินินีนาถ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยนักแสดงเป็นนักแสดงระดับชั้น ม.๖ และม. ๕
แสดงวันละ ๒ รอบเช้า เวลา ๑๐.๒๐ รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.  
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐-๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“อบรมผู้นำนักเรียน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ ๒ คน จะได้เรียนรู้ลักษณะของผู้นำที่ดี และได้ฝึกปฏิบัติความเป็นผู้นำ ระเบียบวินัย รวมทั้งความสามัคคี เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๒๐-๑๕.๐๐ น. ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

“ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕, และ ๖”  

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕, และ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาความผิดปกติขั้นพื้นฐานของนักเรียน และประเมินภาวะโภชนาการการเจริญเติมโตที่มีการพัฒนาการสมวัย สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐-๓๑  กรกฎาคม และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕     วัดใกล้โรงเรียน

“กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา”  

:โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมด้านจิตใจให้แก่นักเรียน กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาอันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่เคยสืบทอดและปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน และในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะนำเทียนพรรษา ไปถวายแด่ ๑.วัดลาดปลาเค้า ๒.วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๓.วัดพระยาสุเรน ๔.วัดลาดพร้าว (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๐  กรกฎาคม- ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  งานพยาบาล ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลมาตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ ม.๑-ม.๖ เพื่อเป็นการระวังรักษาสุขภาพของนักเรียน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ตัวแทนนักเรียนแห่เทียนและเวียนเทียน วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมและวัดลำกระดาน ประกวดวาดภาพและจัดป้ายนิเทศ เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.   บริเวณลานอเนกประสงค์  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดลาดปลาเค้า (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ งานอนามัย กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“แห่เทียนพรรษา”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม"แห่เทียนพรรษา" เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาและ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๑๕ - ๑๔.๕๕  น.     โรงเรียนหอวัง

“การสาธิตพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนหอวัง กำหนดจัดนิทรรศการสาธิตการหล่อเทียนพรรษา ในวันอังคารที่

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  เนื่องในวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  เป็นวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดอายุ

พระพุทธศาสนาและคงความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๒๐ น. ณ บริเวณหน้าเวทีอาคาร ๑โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“สัปดาห์ห้องสมุด”  

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ งานห้องสมุดได้กำหนดจัดกิจกรรม " สัปดาห์ห้องสมุด" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุด  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ วัดเทพลีลา(พระอารามหลวง) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

“พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้และเทิดพระเกียรติในวโรกาส”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้และเทิดพระเกียรติในวโรกาส ปีมหามงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พระชนมายุ ๖๐ พรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวพุทธ และให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรู้จักการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่ดีงาม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕     บริเวณศูนย์กีฬา ๖๐ ปี ฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“วันภาษาไทยแห่งชาติ”  

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติตามโครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย  ซึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ภาษาไทย และกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สองทศวรรษ เกียรติประวัติ
นวมินทรฯ บดินทรเดชา
”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรม "สองทศวรรษ เกียรติประวัตินวมินทรฯ บดินทรเดชา เทศมหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา องค์ราชินี" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ­๘๐ พรรษา และในวาระครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ๒๐ ปี

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๑๕ - ๑๔.๕๕  น.     โรงเรียนหอวัง

“การสาธิตพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนหอวัง กำหนดจัดนิทรรศการสาธิตการหล่อเทียนพรรษา ในวันอังคารที่

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  เนื่องในวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  เป็นวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบทอดอายุ

พระพุทธศาสนาและคงความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕     มาดามทุสโซ

“ทัศนศึกษา”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นักเรียนระดับชั้นม.๔ -ม.๕ ไปทัศนศึกษา เพื่อเป็นการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ ที่นอกเหนือจากห้องเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนนนทรีวิทยา และวัดช่องลม วัดด่าน และวัดปริวาส เขตยานนาวา

“วันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา”  

:โรงเรียนนนทรีวิทยา จะจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน  เนื่องในวันเข้าพรรษา  ด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ตรงกับ
วันอาสาฬหบูชา  และวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ตรงกับวันเข้าพรรษา  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนพุทธศาสนิกชนตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชน  และมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนนนทรีวิทยา  จึงจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดช่องลม วัดด่าน และวัดปริวาส เขตยานนาวา ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม -๑ สิงหาคม ๒๕๕๕     สถานที่ต่าง ๆ

“ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายคุณธรรมวัดราษฎร์ศรัทธา ท้ายดอน จ.ชลบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ ค่ายคุณธรรมวัดหนองเขิน  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดธาตุทอง

“หล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา”  

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ ๓๑

กรกฎาคม ๒๕๕๕ และจัดกิจกรรมวันแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันพุธที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๕๕ ณ วัดธาตุทอง  ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นการส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน และเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ  หอศิลปอัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์ดินเฉลิมพระเกียรติฯ และ
                                                      ศูนย์เกษตรธรรมชาติภูมิรักษ์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก

“ทัศนศึกษา ม.๕”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เพื่อให้การจัดทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

๒. เพื่อได้พัฒนาชีวิตและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพื่อให้นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการปรับตัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคงสภาพการเรียนรู้
.เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาการโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เข้าติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพฯ

“หล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา”  

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษาในวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“วันสถาปนาโรงเรียนพรตพิทยพยัต”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดย นายวิสิทธิ์ ใจเถิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตร่วมกันจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ หลวงพรตพิทยพยัต และท่านเลี่ยม พร้อมทั้งวางพวงมาลาอนุสาวรีย์หลวงพรตพิทยพยัต และท่านเลี่ยม เป็นการสักการะผู้มีพระคุณและผู้ให้กำเนิด โรงเรียนพรตพิทยพยัต
อีกด้วย
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดด่าน,วัดคลองภูมิ,วัดทองบน,วัดดอกไม้ และวัดปริวาสราชสงคราม

“แห่เทียนพรรษา

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

Candle procession Chaoprayawittayakom school year 2555”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรม“แห่เทียนพรรษา”ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง โดยคณะสี ๕ คณะจัดขบวนแห่ไปถวายวัดที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียน ดังนี้ ๑.วัดด่าน, ๒.วัดคลองภูมิ, ๓.วัดทองบน ๔.วัดดอกไม้, ๕.วัดปริวาสราชสงคราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป และอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“ประชุมครู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕”  

: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนบางกะปิ

“วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา”  

:โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โดยมีการประกวดแข่งขันการตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามระหว่างคณะสี โดยจะนำเทียนไปถวายวัด ๖ วัด ประกอบด้วย วัดศรีบุญเรือง วัดบางเตย วัดคลองครุ วัดพิชัย วัดสุวรรณประสิทธ์ วัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดบางเตย วัดปัฐวิกรณ์ และวัดพระยาสุเรนทร์

“แห่เทียนจำนำพรรษา”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเผยแพร่พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ศาสนิกชนให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยนำเทียนพรรษาไปถวายวัดในเขตบึงกุ่ม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“วันภาษาไทย”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ ที่ปวงชนชาวไทยใช้สื่อสารถึงทุกวันนี้และเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“รับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สพม.๒ ได้กำหนดการประเมินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

“ทัศนศึกษา ม.๑”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

๒. เพื่อได้พัฒนาชีวิตและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพื่อให้นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการปรับตัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและคงสภาพการเรียนรู้
.เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาการโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดบริเวณโรงเรียน

“พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา โดยแต่ละคณะสีจะแห่เทียนไปยังวัดในเขตใกล้บริเวณโรงเรียน อันได้แก่ คณะเชียงแสน-วัดเจริญธรรมาราม คณะสุโขทัย-วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ คณะอู่ทอง-วัดหนองใหญ่ คณะอยุธยา-วัดสายไหม และคณะรัตนโกสินทร์-วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (ออเงิน) เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดเวฬุวนาราม วัดดอนเมือง และวัดเทพนิมิต

“พิธีทำบุญเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา”  

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเวียนเทียนรอบองค์พระเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

“ร่วมงาน ๖ ปี สายใยรักครอบครอบ”  

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงาน ๖ ปี สายใยรักครอบครอบ จำนวน ๕๐ คน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“รับการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สพม.๒ ได้กำหนดการประเมินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     วัดหนองจอก

“พิธีแห่เทียนพรรษา”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
จัดพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายวัดหนองจอก

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     สิงหาคม  ๒๕๕๕     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  วัดพรหมวงศาราม  เขตดินแดง

“แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อไปถวาย ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง  กทม.  โดยในขบวนแห่จะประกอบด้วยต้นเทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นางเทียน  นางรำนำขบวน  และขบวนถือเครื่องสังฆทาน  โดยมีวงดุริยางค์และวงกลองยาวของโรงเรียน เป็นผู้บรรเลงเพลงแห่เทียนตลอดเส้นทาง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“โครงการ พสวท.”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการ พสวท.

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒-๓   สิงหาคม  ๒๕๕๕     จังหวัดกาญจนบุรี

“ค่ายคณิตศาสตร์ ๖ บดินทร”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดค่ายคณิตศาสตร์ ๖ บดินทร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่  ๒-๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕     เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

“ค่ายคณิตศาสตร์ ๖ บดินทร”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒  จำนวน ๒๕ ไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ๖ บดินทร เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนฝึกการอยู่ร่วมกันและทำงานโดยกระบวนการกลุ่มและนำเสนอผลงานโดยการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๕     ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“แข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการแข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๔-๕   สิงหาคม  ๒๕๕๕     สนามกีฬาอินดอร์หัวหมาก กรุงเทพฯ

“แข่งขันลีลาศ”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอเป็นกำลังใจให้ ด.ญ.ปภัสสร  สุพรรณสาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๓  ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันลีลาศ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว King Cup มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๓๕๐ คู่  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๔-๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“สนามสอบ”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เป็นสนามสอบไล่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

  
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
31 July 2012 - 10:31

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๓๑/๒๕๕๕ หัวข้อรวม