PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๒๐/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 15 May 2012 - 18:17 ]

ลำดับที่ ๒๐/๒๕๕๕

วันที่  ๑๔ -๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

“ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 ๑ และ ๔”  

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  นายชาญศักดิ์  คันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้ให้โรงเรียนทำการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕    โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“เตรียมแผนการสอน/งานวิจัย/รายงานประเมินผลโครงการ

และรับสมัคร ม.๑, ม.๔ รอบสอง”

(๑๓-๑๔ พ.ค. ๕๕)

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

-          ลงชื่อปฏิบัติงานจัดเตรียมแผนการสอน/งานวิจัย/รายงานประเมินผลโครงการ/จัดตารางสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้งานบังเกิดผลดีต่อสถาบัน

-          ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งโรงเรียน : รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.๑, ม.๔ รอบสอง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“ปฐมนิเทศ ม.๑”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบนโยบาย และหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ และ
รุ่นน้อง ตลอดจนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วบดินทรเดชา ๒ โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“รับยื่นความจำนง รอบที่  ๒”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ รับยื่นความจำนง รอบที่  ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมศรีบดินทร โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนชั้น ม.๑ รอบสอง”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รับแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบสอง จากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ยังไม่มีที่เรียน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนชั้น ม.๑ รอบสอง”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  รับแจ้งความจำนงรับนักเรียน ม.๑ รอบสอง สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕      โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ปฐมนิเทศ”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ เพื่อให้นักเรียนรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติในการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“รับมอบตัวนักเรียน ม.๒ และ ม.๓”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กำหนดรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามระเบียบที่กำหนดไว้  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับครู”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยให้ครูทุกคนลงชื่อเลือกในหลักสูตรที่ตนเองสนใจอาทิ เช่น Microsoft Word Basic , Microsoft Power point Advance , e-book “การจัดทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์” เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการสอน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     บ้านผางามรีสอร์ท  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

“พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน”  

:โรงเรียนนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  นายสหชัย  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยนายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา“พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน” ให้แก่คณะครู-อาจารย์ ที่รับผิดชอบหน้าที่  ในกลุ่มบริหารงานบุคคลและตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบทบาทหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี ครูที่ปรึกษา ตลอดจนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการกำกับนิเทศติดตาม และการรายงาน  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๓๐-๑๔.๒๐ น.     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“เตรียมพร้อมความเป็นลูกบดินทร”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม “เตรียมพร้อมความเป็นลูกบดินทร” ด้านวิชาการ  ระดับชั้น ม.๑ และ ม.  โดยนักเรียนเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามตารางที่กำหนดให้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     หอประชุม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“กิจกรรมค่ายอัตลักษณ์และปฐมนิเทศนักเรียน”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการค่ายอัตลักษณ์ และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ดังนี้  

- วันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ ค่ายอัตลักษณ์และปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑
- วันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ ค่ายอัตลักษณ์และปฐมนิเทศนักเรียน ม.๔

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

“เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการพิเศษวิทย์ -คณิต”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดย นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการและ ครู นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Gifted ) วิทย์ -คณิต เข้าค่ายเรียนปรับพื้นฐาน โดยทีมงาน ดร.ศักดา ไตรศักดิ์ ผู้ดูแลนักเรียนโครงการพิเศษ วิทย์-คณิต  ของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ให้การอบรมระบบการเรียนการสอนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนต่อไป โดยใช้สถานที่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

“ปรับพื้นฐาน”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นการวัดความรู้พื้นฐานและเตรียมความพร้อมของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“เรียนปรับพื้นฐาน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน ในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๔-๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    

“ปรับพื้นฐานและกิจกรรมปฐมนิเทศ”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดการเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพี่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนทางด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการ ในกิจกรรมวันสุดท้าย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕    ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

ประชุมครู“พฤษภาคม”  

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  กำหนดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนของปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“รับมอบตัวนักเรียน ม.๕ และ ม.๖”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริหาร คณะครู และเสริมสร้างระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างความรักสถาบัน และเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนรับทราบแนวทางการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 * มัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 * มัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕-๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“เรียนปรับพื้นฐาน ม.๑ และ ม.๔”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กำหนดสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๕-๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“สอนปรับพื้นฐาน”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ใน ๕ วิชาหลัก ก่อนเปิดภาคเรียน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“ประชุมคณะครู”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นางสาลินี มีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประชุมคณะครูทุกคน เพื่อแจ้งข่าวทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ปฎิทินปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของทุกกลุ่มบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ในวันเปิดภาคเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๖-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

อบรม “งานสารบรรณ”

และอบรมโปรแกรม “Microsoft word, Microsoft Power point, Microsoft Excell, Photoshop และการใช้ Internet”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  ลงชื่อปฏิบัติงานจัดห้องพักครู/กลุ่มสาระฯตรวจแผนการสอน/งานวิจัย/รายงานประเมินผลโครงการ

-ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารต่างๆ อบรมงานสารบรรณ

- ครูและบุคลากรที่สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ : อบรมโปรแกรม Microsoft word, Microsoft Power point, Microsoft Excell, Photoshop และการใช้ Internet (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๖-๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.    ห้องพลังแผ่นดิน โรงเรียนศรีพฤฒา

“อบรมบุคลากรครู”  

:โรงเรียนศรีพฤฒา กำหนดจัดอบรมบุคลากรครูตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรครูได้รับความรู้และประสบการณ์ มีศักยภาพความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนและปฏิบัติงานต่างๆของโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และประชาคมอาเซียน และได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบที่  ๒”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑รอบที่  ๒  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทุกคน มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕    ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ประกาศผลนักเรียนเข้าเรียนต่อ  ม.๑, ม.๔ รอบสอง”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม และกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ

-          พิจารณานักเรียนเข้าเสริมชั้น ม.๒  ม.๓  ม.๕ และ ม.๖         

-          ประกาศผลนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.๑, ม.๔ รอบสอง         

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“ประกาศผลการคัดเลือก ม.๑ และ ม. ๔ รอบสอง”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดประกาศผลนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.๑ และ ม.๔ รอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕    เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ทดสอบและสัมภาษณ์ชั้น ม.๒

ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ ที่เรียนพิเศษ”    

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ทดสอบและสัมภาษณ์นักเรียนเสริม และปิดรับสมัครนักเรียนเสริมชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“ประชุมประธานสหวิทยาเขต”  

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประชุมประธานสหวิทยาเขต จำนวน ๑๑ สหวิทยเขต เพื่อปรึกษาข้อหารือเรื่องเร่งด่วนในการให้ความร่วมมือของโรงเรียนในสหวิทยาเขต เพื่อให้ข้อหารือในเรื่องเร่งด่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗-๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา      

“ปฐมนิเทศ ม.๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพี่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนทางด้านวิชาการและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗-๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น ๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“เตรียมพร้อมความเป็นลูกบดินทร”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม “เตรียมพร้อมความเป็นลูกบดินทร” ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้น ม.๑   

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น.    

และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. เป็นพิธีสักการะและมอบตัวเป็นลูกหลานท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชาฯ  ณ ลานอนุสาวรีย์ ( การแสดง แสง สี เสียง) (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“กิจกรรมระดับ”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“สอบจัดห้องเรียน”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สอบจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“รับรายงานตัว”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รับรายงานตัวนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ม.๑

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕    ณ หอประชุมโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ประชุมผู้ปกครอง ม.๑, ม.๔”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ฝ่ายบริหารและกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดให้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ ม.๔ และรายงานตัวนักเรียน ม.๑, ม.๔ รอบสอง และนักเรียนเสริมชั้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมเสนอแนวทางกำหนดแผนการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ - ๔๒ และกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๗ คน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“สอบจัดห้อง”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มบริหารวิชาการ สอบจัดห้องสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๑๘-๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๑ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“เตรียมความพร้อมนักเรียน”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายโรงเรียนและให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“ปฐมนิเทศ”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  นางสาลินี มีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบการลงทะเบียน พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
* เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕
* เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ดังนี้
  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๒ และ ม.๓
  เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๕ และ ม.๖

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 ๒ , ๓ , ๕ และ ๖”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน รับเงินบำรุงการศึกษา และจ่ายเงินโครงการนโยบายเรียนฟรี-เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐–๑๐.๓๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐–๑๒.๓๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๐.๓๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐–๑๒.๓๐ น.

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕    ณ หอประชุมโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

“ปฐมนิเทศ เรียนปรับพื้นฐาน    ม.๑, ม.๔” 

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดให้นักเรียน ม.๑, ม.๔ เข้ารับการปฐมนิเทศ และเรียนปรับพื้นฐานเปิดสอนรายวิชา ๑.คณิตศาสตร์ ๒.วิทยาศาสตร์ ๓.ภาษาไทย ๔.ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยมีครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เป็นผู้ดูแลและจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๐-๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ ๑ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“เตรียมความพร้อมนักเรียน”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายโรงเรียนและให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐-๒๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๕     วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี 

“ค่ายคุณธรรม”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดให้นักเรียนชั้น ม.๔ เข้าค่ายคุณธรรม เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้และประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑-๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องพลังแผ่นดิน โรงเรียนศรีพฤฒา

“ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
”  

:โรงเรียนศรีพฤฒา กำหนดจัดปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนใหม่ทุกคน ให้รู้จักระเบียบวินัย รู้จักการดำเนินชีวิตในโรงเรียน การปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ การเคารพในกติกาของระบบพี่น้อง โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

- วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

  
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
15 May 2012 - 18:17

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๒๐/๒๕๕๕ หัวข้อรวม