PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๙/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 29 Feb 2012 - 17:44 ]

ลำดับที่ ๙/๒๕๕๕

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  - ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนสารวิทยา

“งานปัจฉิมนิเทศ ม.๖ รุ่น ๖๒”  

:โรงเรียนสารวิทยา แจ้งกำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๖ ตามโครงการร้อยรักสามัคคี ร่วมสร้างความดี ถวายในหลวง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และสร้างความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ปรากฏต่อสังคม  (ป

สัปดาห์นี้มีอะไร ที่ไหน….?

 

ระชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     จังหวัดราชบุรี และนครปฐม 

“ทัศนศึกษา”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  มีกำหนดนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากบทเรียน และนำมาปรับใช้ในการเรียนต่อไป

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์    ๒๕๕๕       โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ กิจกรรมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจกฎหมาย บ๊ายบายแอลกอฮอล์ ”

 

 

: โรงเรียนราชวินิตบางเขน  โดยมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจกฎหมาย บ๊ายบายแอลกอฮอล์  มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัย และผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail )

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     ลานปิยมิตรรวมใจ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“Cambodiaindonesia”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Speaking Year 2012 ครั้งที่ ๘ โดนนำเสนอ Cambodia & Indonesia เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ในการพูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับ Cambodia & Indonesia  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

“ติวเข้ม O-NET”  

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดติวเข้ม O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายชาญศักดิ์  คันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ซึ่งมีนโยบายให้กลุ่มบริหารวิชาการ สร้างความเป็นเลิศให้นักเรียน  

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“สอบสูทกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.๒”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยฝ่ายวิชาการ ครูโสภา รัตนาบดี จัดสอบสูทกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.๒  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๖”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ง านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มบริหาร งานบุคคล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรักและผูกพันระหว่างนักเรียนด้วยกัน และนักเรียนกับสถานศึกษา  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๘.๓๐  น.     โรงเรียนหอวัง

“เลือกตั้งประธานนักเรียน

และประธานคณะนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
”  

:โรงเรียนหอวัง นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง  เป็นประธานกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ได้เตรียมการและเรียนรู้งาน ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเรียนรู้การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าว
ทาง
e-mail)

วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ต้อนรับคณะนักศึกษา  ๒๙  คน และอาจารย์  ๒ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อมาศึกษาดูงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๖
และมอบเกียรติบัตร
”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๔๐  น.     หอประชุมโรงเรียนหอวัง

“ประชุมคณะครู

ประจำเดือนกุมภาพันธ์”  

:โรงเรียนหอวัง นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง  ประชุมครูโรงเรียนหอวัง  เพื่อแจ้งนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เวลา ๑๕.๓๐ น.    หอประชุม โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต จัดการประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อรับทราบและดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และชี้แจงเรื่องการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประกันภายนอก ของ สมศ. (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“กิจกรรมสร้างความประทับใจ”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดกิจกรรมสร้างความประทับใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ

๑. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความกตัญญู
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และสถาบัน
๓. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่และแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๗-๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“โครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดจัดโครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยให้นักเรียนไปพัฒนาทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ห้องพักครู และบริเวณโดยรอบโรงเรียน
วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  นักเรียน ม.๓
วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  นักเรียน ม.๒ และ ม.๔
วันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  นักเรียน ม.๑ และ ม.๕
  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗-๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

“ค่ายคุณธรรม การดำรงชีวิต”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นำนักเรียนระดับ ม.๕ จำนวน ๔๒๐ คน ไปเข้าค่ายคุณธรรม การดำรงชีวิต เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี และขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“กำหนดสอบปลายภาค ม.๖”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีกำหนดการวัดผลการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ โดยจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนสำหรับภาคเรียนที่ผ่านมา  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“กำหนดสอบปลายภาค ม.๖”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีกำหนดการวัดผลการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ โดยจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔  เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียนสำหรับภาคเรียนที่ผ่านมา  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     จังหวัดน่าน

“เยี่ยมโรงเรียนน้อง”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ   นางวรรณดี  ปานสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะครู เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง และ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนพี่ในกรุงเทพมหานคร ดูแลโรงเรียนน้อง หลายโรงเรียน ในอำเภอทุรกันดาร***งไกล ของจังหวัดน่าน มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ม.๖”  

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นวัดและการประเมินความรู้ของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ -๒ มีนาคม ๒๕๕๕     สยามโอเชี่ยนเวิลด์ สยามพารากอน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

                                                                          และโรงละครอักษรา กรุงเทพมหานคร

“ทัศนศึกษา”  

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ กำหนดนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปทัศนศึกษา เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างหลากหลายตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจึงกำหนดสถานที่ทัศนศึกษาจำนวน ๒ แห่ง คือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ และ วันที่ ๑ ,๕  มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อเป็นวัดและการประเมินความรู้ของนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ - ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    

“สอบปลายภาค ภาคเรียนที่  ”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา   ๒๕๕๔  สำหรับนักเรียนระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖   เพื่อวัดผลและประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

“ต้อนรับคณะผู้บริหาร”  

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี นายชาญศักดิ์ คันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและคณะครูให้การต้อนรับ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    

“รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔   โดยคณะศึกษานิเทศก์  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     ลานปิยมิตรรวมใจ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“Vietnam  &  Quiz”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรม
English Speaking Year 2012 ครั้งที่ ๙ โดยนำเสนอ Vietnam  ในหัวข้อshopping และสุดท้าย เป็นการสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม English Speaking Year 2012ทั้งหมดที่นำเสนอไปแล้ว โดยมีการถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมด ๑๐ ประเทศที่นำเสนอ ใครตอบได้ให้รางวัล  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔”  

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมโรงเรียนเครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯและโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“สอบ o-net ม.๓”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กลุ่มบริหารวิชาการ จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ๓ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กำหนดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเพื่อนำข้อมูลมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบ O-NET”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบ O-NET โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“ม.๓ สอบ O-NET”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบ O-NET”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบ O-NET โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘–๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“ม.๓ สอบ O-NET”  

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบ O-NET
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“สอบ o-net ม.๓”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กลุ่มบริหารวิชาการ จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ๓ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนสารวิทยา

“ม.๓ สอบ O-NET”  

:โรงเรียนสารวิทยา  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(
O-NET) ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กำหนดให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนต้องเข้าสอบ เนื่องจากผลการสอบ O-NET
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“สอบ  O-net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดการสอบ O - net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา มาเป็นผู้ควบคุมการสอบ

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

“นิทรรศการ ๕๐ ปี สายน้ำผึ้ง กาญจนาวัฒก์ : เปิดบ้านรับน้อง บูรณาการการวิชญ์ สร้างจิตอาสา”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ดำเนินการจัดนิทรรศการ"๕๐ ปี สายน้ำผึ้ง กาญจนาวัฒก์ : เปิดบ้านรับน้อง บูรณาการการวิชญ์ สร้างจิตอาสา" ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนให้นักเรียนได้ชมงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความรู้และการเรียนการสอนของตนเอง

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“สอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กำหนดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเพื่อนำข้อมูลมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น
  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

“สอบ O-Net ม.๓”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กำหนดให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนต้องเข้าสอบ เนื่องจากผลการสอบ O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“สอบ O-NET ม.๓”  

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นศูนย์ประสานการสอบที่ ๙ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่๓  (ม.๓) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพื่อนำผลการทดสอบไปในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘–๒๙ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕     โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 “สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”

 

 

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน  กำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นการทดสอบความรู้ ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ( ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail )   

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

“สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้รับกำหนดการวันสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ กำหนดสอบ ๒ วัน เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตร สามารถนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั้งนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติได้        

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“สอบปลายภาค ม.๖ และสอบ
 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จัดการสอบปลายภาค ม.๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน และการสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ม. ๓  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    

“นักเรียน  ม.๓  สอบ  O-NET”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา      นักเรียนระดับชั้น  ม.๓  สอบ  O-NET   เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลความรู้ของตนเอง  โดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบ O – NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ ๔ จัดสอบ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไ ด้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕      โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

“O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”  

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ศูนย์ประสานการสอบเบญจสิริ แม่ข่ายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๘-๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ และวันที่  ๒,๕  มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นวัดและการประเมินความรู้ของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“ปัจฉิมนิเทศและกตเวทิตาคุณ นักเรียน ม.๖”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและกตเวทิตาคุณ ส่งพี่สู่ฝั่งฝันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อเพิ่มความรักความผูกพัน ความสามัคคี ให้มีกำลังใจสำหรับการเรียนในระดับต่อไป

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ –  มีนาคม  ๒๕๕๕     จังหวัดจันทบุรี 

“ค่ายภาษาเกาหลี”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลี ไปเข้าค่ายภาษาเกาหลี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และฝึกทักษะการใช้ภาษาเกาหลี การทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามารถของนักเรียนต่อไป  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์ และ วันที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเป็นวัดและการประเมินความรู้ของนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     มีนาคม   ๒๕๕๕      โรงเรียนวัดบางนาใน กรุงเทพฯ

“แนะแนวเรียนต่อ ม.๑”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  นายถวิล  ศรีใจงาม ผอ.โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และคณะครู จำนวน ๔ คน ออกแนะแนวที่โรงเรียนวัดบางนาใน เรื่อง การศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนการสอน การรับนักเรียน   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น ณ ลานโดม โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“งาน Open House”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตและกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดงาน Open House เพื่อสรุปการดำเนินการการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่ครู ผู้ปกครอง ในการนี้ได้เชิญโรงเรียนคู่สหกิจมาชมงาน บรรยากาศในงานมีการแสดงผลงานนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันทักษะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  การก้าวสู่อาเซียน  และชมการแสดงของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“พี่ลาน้อง น้องลาพี่”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานแนะแนว จัดกิจกรรม"พี่ลาน้อง น้องลาพี่เพื่อให้นักเรียนที่จะจบหลักสูตรชั้น ม.๖ และม.๓ ได้กล่าวอำลาพี่และน้อง
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     มีนาคม   ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.    โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

“ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
O-Net”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-Net เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๒  มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

“นิทรรศการ ๕๐ ปี สายน้ำผึ้ง กาญจนาวัฒก์ : เปิดบ้านรับน้อง บูรณาการการวิชญ์ สร้างจิตอาสา”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ดำเนินการจัดนิทรรศการ"๕๐ ปี สายน้ำผึ้ง กาญจนาวัฒก์ : เปิดบ้านรับน้อง บูรณาการการวิชญ์ สร้างจิตอาสา" ของนักเรียนระดับ ม.ต้น เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนให้นักเรียนได้ชมงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความรู้และการเรียนการสอนของตนเอง

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๒  มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

“ฟุตซอลกระชับมิตร ๔”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา จัดการแข่งขัน ฟุตซอลกระชับมิตร ๔  โรงเรียน คือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศลาดปลาเค้า  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนวิจิตรวิทยา และ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการวิชาการ " ๕๐ ปี สายน้ำผึ้ง กาญจนาวัฒก์ : เปิดบ้านรับน้อง บูรณาการวิชญ์ สร้างจิตอาสา(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๒  มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“คณะสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔”  

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จัดกีฬาคณะสีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๒ โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาฯวิชาการและครูทุกคน เพื่อสุขภาพร่างกาย และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๓   มีนาคม   ๒๕๕๕     จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง          

“ทัศนศึกษา”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนไปทัศนศึกษา และศึกษาดูงานที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการเรียนรู้(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๓   มีนาคม   ๒๕๕๕     บ้านสวนฝน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

“English camp”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนไปเข้าค่าย English camp เพื่อพัฒนาประสบการณ์นักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑-๔  มีนาคม  ๒๕๕๕     จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

“ศึกษาดูงาน”  

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กำหนดจัดให้บุคลากรของโรงเรียน จำนวน ๕๐ คน ไปศึกษาดูงาน และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงให้แก่บุคลากรและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ตรวจสุขภาพ”  

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตและงานพยาบาลโรงเรียน จัดดำเนินการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม   ๒๕๕๕     หอประชุม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“รับเกียรติบัตรเด็กดีสีกัน
และปัจฉิมนิเทศ
”  

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรม "มอบเกียรติบัตรเด็กดีสีกัน และปัจฉิมนิเทศ" โดยในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีสีกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ทำดี เรียนดี มีความรับผิดชอบการเป็นผู้นำ มีความประพฤติดี มีความสามารถทางด้านศิลปและกีฬา  หลังจากนั้นเป็นพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

“การประเมินภายในโรงเรียน”   

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ได้มีการประเมินภายในโรงเรียน จากศึกษานิเทศก์ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“บดินทร ๔ นิทัศน์ ครั้งที่ ๑๗”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดงาน นิทรรศการวิชาการปีการศึกษา ๒๕๕๔ "บดินทร ๔ นิทัศน์" ครั้งที่ ๑๗  โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงาน และกิจกรรมของนักเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระและยังเป็นการแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม   ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.     ลานครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนศรีพฤฒา

“วันเกียรติยศ”  

:โรงเรียนศรีพฤฒา กำหนดจัดงานวันเกียรติยศ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นรางวัล และเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฎิบัติตนให้แก่นักเรียนศรีพฤฒา โดยมอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน นักเรียนที่มีความประพฤติดีและนักเรียนที่ปฎิบัติตนเป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่     มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    

“คอนเสิร์ตปิดกล่องชอล์ก 
ครั้งที่ ๑๔
”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา     จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตปิดกล่องชอล์ก  ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ โดย นักเรียนชุมนุมดนตรีสากล  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง   ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความบันเทิงให้กับสังคม      (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา    

“กิจกรรมอำลา”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา     จัดกิจกรรมอำลาให้กับนักเรียนระดับชั้น  ม.๖  เพื่อให้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน  แสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสสำเร็จการศึกษา  สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป และแสดงความรักและผูกพันต่อกันในฐานะครูและศิษย์   โดยมีการกล่าวให้โอวาท  จากผู้อำนวยการโรงเรียน  มีการแสดงบนเวทีและการกล่าวอำลาผู้บริหาร คณะครูและรุ่นน้อง   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  , มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โดยมีกำหนดการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเป็นวัดและการประเมินความรู้ของนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  , , ๑๒-๑๔  มีนาคม   ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

“สอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
”  

: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล กำหนดวันสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ดังนี้

-     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-  สอบวันที่ ๒ , ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

-        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ สอบวันที่ ๙, ๑๒ , ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    ๓ - ๔  มีนาคม    ๒๕๕๕       โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“สถานที่สอบ” 

 

: โรงเรียนราชวินิตบางเขน  เป็นสถานที่สอบ  GAT /PAT  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail )

วันที่   ๓-๔   มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

“สอบ Gat Pat”  

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  ดำเนินการสอบ Gat Pat

 (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๖  มีนาคม  ๒๕๕๕     โรงเรียนสารวิทยา

“สถานที่สอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒”  

:โรงเรียนสารวิทยา เป็นสถานที่จัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๖   มีนาคม   ๒๕๕๕     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“สอบ gat pat ม.๖”  

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นสถานที่สอบวิชาความถนัดทั่วไป gat/ pat ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ของนักเรียนระดับชั้น ม. ๖   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 


ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

 

 

 

 

 

ข่าวฝาก...

        โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม  ณ เมือง Bournemouth ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษา Scotland  วันที่ ๗- เม.ย. -๖ พ.ค. ๒๕๕๕ ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เดินทางโดยสายการบินไทย  และแถมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ๓  เดือน กิจกรรมที่ทัศนศึกษา ดังนี้  . City Tour   Bournemouth Pier  Bournemouth Occeanarium   . Thai Dinner     Oxford & Oxford Story  . New Forest Tour   . Russell Cote Museum    . Bowling    . Boat Trip & Ice Cream   ๑๐.   Pottery & Design  ๑๑Southampton   ๑๒. Christchurch    ๑๓. Corfe Castle   ๑๔.Botanical  Garden   ๑๕. Swanage   ๑๖. Cinema   ๑๗. London  18.   Brighton  ๑๙.   Stratford Upon Avon  ๒๐.   Scotland, Edinburgh Castle, Highland, shopping ๒๑.   Bath, Stonehenge  สนใจติดต่อ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสันทนี  ๐๘๙ ๘๙๒ ๑๔๓๘      ครูชูสิน  ๐๘๙ ๙๒๓ ๕๒๙๒   ครูดรุณี  ๐๘๙ ๐๖๙ ๖๙๙๙   งานประชาสัมพันธ์   ๐๒ ๕๓๐๒๓๒๖ ต่อ ๓๑๕ 
  No Image ผู้โพส : ทิชา
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ ทิชา ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
29 Feb 2012 - 17:44

Add?  Mail to vc_bkk2@hotmail.com  Delete
   เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ลำดับที่ ๙/๒๕๕๕ หัวข้อรวม