หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 

PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๔๗/๒๕๕๕

[ สมาชิก : ทิชา - 21 Nov 2012 - 16:06 ]

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

ลำดับที่ ๔๗/๒๕๕๕

วันที่  ๑๙-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      เรือนธรรมการญนาภิเษก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“โครงการพลังเยาวชน พลังจิตอาสา”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น) จัดอบรมโครงการพลังเยาวชน พลังจิตอาสาคือ สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต ให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 

“แข่งขันหุ่นยนต์”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา งานคอมพิเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดแข่งขันหุ่นยนต์
 มีโรงเรียนในสังกัด สพม.๒ เข้าร่วมการแข่งขัน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑)

“บันทึกออกเทปอากาศถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นายสหชัย  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค นำคณะผู้บริหารและครู-อาจารย์บันทึกเทปออกอากาศรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ ๕ธันวาคม) โดยการอ่านบทอาศิรวาทถวายพระพรของนายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร 

ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค จากนั้นมีการประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วย

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕     เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหอวัง

“พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”

 

:โรงเรียนหอวัง นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      หอประชุมคุณแม่จ้อย- ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ติวธรรมะ ม.ปลาย”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดติวเข้มธรรมะ ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดประยุรวงศาวาส มาให้ความรู้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      สนามโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“กีฬาภายใน ปี ๒๕๕๕”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้กำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ คณะ แข่งขันทั้งกรีฑาและกีฬา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเป็น รู้กฎ  กติกา  มารยาท ในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ค่ายธนรัตน์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“ลูกเสือระดับชั้น ม. ๓
เข้าค่ายพักแรม
”

:โรงเรียนปทุมคงคา งานลูกเสือนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายพักแรม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยงานนักศึกษาฝึกสอน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร

“งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร นายสหชัย สาสวน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  มอบหมายให้งานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ  กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน  โดยจัดให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“สำรวจน้ำหนัก-ส่วนสูงนักเรียน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียนจัดสำรวจน้ำหนัก-ส่วนสูงนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง  จ.ฉะเชิงเทรา

“การเข้าค่ายวิถีธรรม วิถีไทย
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน   จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ได้เข้าค่ายวิถีธรรม วิถีไทย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสาธิตการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ อาทิ การทำนาข้าว การทำสวน การประมง การทำปุ๋ย การปลูกหญ้าแฝก การทำอิฐบล็อก การเผาถ่านและทำถ่านอัดแท่ง และการจักสาน เป็นต้น เพื่อนักเรียนสามารถทดลองปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ค่ายวชิราวุธ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

“พานักเรียนร่วมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๑๙ และลูกเสือนานาชาติ”

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร นายสหชัย   สาสวน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร   มอบหมายให้นายสมบัติ  ไชยศร  
ผู้กำกับลูกเสือ นำนักเรียนตัวแทนลูกเสือจำนวน ๙ คน ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ ๑๙  และลูกเสือนานาชาติ
  เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานครั้งนี้ 
 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

“พรตพิทยพยัตกับการลูกเสือ
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดย นายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นประธานกิจกรรม"ฐานเศรษฐกิจพอเพียง" ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ โดยมีคณะครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตจำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ค่ายวชิราวุธ  จ.ชลบุรี

“พระโขนงฯ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ หัวหน้างานลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จำนวน ๙  คน ไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางน้ำ  ร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเษก  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  ศาลายา และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 

“แข่งโปโลน้ำ”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย นายคณวัฒน์  วัฒนรุ่งเรือง  นักเรียนชั้น ม.๕/๕ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาโปโลน้ำจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ“The 9 Asian Swimming Championships” โดยได้เดินทางไปตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒

“บริหารจัดการเว็บไซต์ ourking.in.th”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ รับการตรวจเยี่ยม จากสำนักราชเลขาฯ  สำนักงาน กปร.  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ  (SIPA)  และทีมบริหารเว็บอาย (จากประเทศเกาหลี)  เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าร่วมบริหารจัดการเว็บไซต์ ourking.in.th (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

“ศึกษาดูงาน”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอน นโยบายการบริหาร อาคารสถานที่ และการแสดงนาฏศิลป์ นำโดย นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ หัวหน้าคณะนักศึกษาปริญญาเอก 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.    ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.๒

“ประชุม รอง ผอ.สพม.๒
และ ผอ.กลุ่ม
”

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประชุมรองผู้อำนวยการ สพม.๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป (ประชาสัมพันธ์ สพม.๒ แจ้งข่าว)

วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.     ลานปิยมิตรรวมใจ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ปฏิบัติธรรมวันพระ”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธจัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมวันพระ

หลังเคารพธงชาติ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทั้งหมดร่วมปฏิบัติธรรม
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑-๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“จาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ ๓๓”

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน"จาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ ๓๓" (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑–๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ค่ายพิบูลสงคราม  จังหวัดลพบุรี

“อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมทัศนศึกษา”

:โรงเรียนหอวัง  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนหอวัง นำลูกเสือ  ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาที่พระนารายณ์ราชนิเวศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ
มีค่านิยมอันดีงาม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และนำความรู้ในวิชาลูกเสือ  ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ไปประยุกต์  ใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่  ๒๑-๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะภายในโรงเรียน”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นกีฬาระหว่าง ๕ คณะสี เพื่อฝึกฝนปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มความสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งยังฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย  โดยอยู่ในความดูแลแนะนำของอาจารย์ในคณะสี  การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๓ พ.. ๕๕  โดยนาวาอากาศเอกหม่อมหลวงเฉกฉันท์เกษมสันต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธาน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑-๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ค่ายนวภพ  อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

“ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๒”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรม"ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๒" (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑–๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา

“กิจกรรมกีฬาภายใน

เตรียมพัฒน์  รัชดา  เกมส์”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา   จะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน   หรือ เตรียมพัฒน์ รัชดา เกมส์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนด้านกีฬา   ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือของนักเรียน  ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน   การแข่งขันจะมีทั้งกีฬา  กรีฑา  และเกมพื้นบ้านไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลียว  วิทูรปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด   คณะสีที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย คณะปาริชาต คณะอินทนิล คณะการะเกด คณะกรรณิการ์   และคณะราชพฤกษ์ ภายใต้คำขวัญของการแข่งขันว่า ลูกเตรียมพัฒน์  รัชดา...ร่วมพัฒนากีฬาไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑–๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     ค่ายภูริทัศ  จังหวัดสระบุรี

“ลูกเสือระดับชั้น ม. ๑
เข้าค่ายพักแรม
”

:โรงเรียนปทุมคงคา งานลูกเสือนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าค่ายพักแรม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      หอประชุมศรีนวมินทร์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒

“โครงการพลังเยาวชน พลังจิตอาสาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ เข้าร่วมโครงการพลังเยาวชน  พลังจิตอาสาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต  ของสำนักวัฒนธรรม  กีฬาและการท่องเที่ยว  โดยมีตัวแทนนักเรียนและสภานักเรียน  จำนวน ๑๐๐ คน   นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง   จำนวน ๙๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรม

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒

“วันมหาธีรราชเจ้า”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ จัดพิธีวันมหาธีรราชเจ้า  ซึ่งตรงกับวันที่  ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี  โดยมีพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าเสาธง  และในคาบกิจกรรม  ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมเอก โท ตรี”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับวัดบางเตย สำนักงานแม่กลองธรรมศึกษาสนามหลวง ได้กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้นักธรรมเอก โท ตรี จำนวน ๑,๒๔๐ คน โดยมีเจ้าอาวาสวัดบางเตย เป็นประธานพิธี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ศาลาวันเฉลิม โรงเรียนสารวิทยา

“วันวชิราวุธ”

:โรงเรียนสารวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“ถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีถวาย

ราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงมีต่อคนไทยทั้งชาติและทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มการลูกเสือให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“ทำบุญตักบาตร”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รู้จักประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒-๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

“กีฬาสีภายในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา
 ๒๕๕๕”

:โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้มีพีธีเปิดและพิธีปิด ในวันที่  ๒๒–๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เป็นกีฬาสีระหว่าง ๕ คณะสี มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะกีฬาด้าน
ต่าง ๆ ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เชื่อมความสัมพันธภาพ
ความสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๒๐ น.    โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

 “พิธีถวายสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ได้จัดถวายพิธีสดุดี สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  จึงได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

“กีฬาภายในเครือบดินทร สัตบรรณเกมส์ ครั้งที่ ๑๕”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ
พลศึกษา เข้าร่วมกีฬาภายในเครือบดินทร สัตบรรณเกมส์ ครั้งที่ ๑๕  

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      หอประชุมคุณแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ   โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต และกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“อิ่มบุญวันศุกร์”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานกิจการนักเรียนและงานวิถีพุทธ จัดกิจกรรม "อิ่มบุญวันศุกร์" โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๓ รูปมารับบาตร และบรรยายธรรม เชิญผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมตักบาตร คณะทับทิมเป็นผู้ดำเนินการ
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

“การอบรมครูสู่วิทยฐานะ”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมสู่วิทยฐานะ และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      บริเวณสนามกีฬาโรงเรียน

“สัตบรรณเกม ครั้งที่ ๑๕”

:โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์ สิงหเสนี) ๔  จัดมหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม "สัตบรรณเกม ครั้งที่ ๑๕ " เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของนักเรียน(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    ณ วัดปัญญานันทราม  จังหวัดปทุมธานี

“ม.๔ เข้าค่ายคุณธรรม”

:โรงเรียนเทพลีลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.  โรงเรียนสารวิทยา

“เรียนเสริมวันเสาร์”

:โรงเรียนสารวิทยา แจ้งกำหนดการกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  โดยภาคเรียนที่ ๒ โดยเริ่มเรียนวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๙ ครั้ง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“สอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ ”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      หอประชุมศรีนวมินทร์   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒

“วันประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมวันประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๔- ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕      โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“วันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน จัดกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคี ความรักความผูกพันกับโรงเรียนและหมู่คณะ การหวงแหนทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสนองนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อจิตอาสาของโรงเรียน โดยวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒ , ๔/๑๒ , ๕/๒ , ๖/๒  และวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ , ๒/๒ , ๓/๑ , ๓/๑๑  พร้อมคุณครูที่ปรึกษามาพัฒนาโรงเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

“กิจกรรมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การเขียนร้อยกรอง” ระดับชั้นมัธยมศึกษา”

:โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร นายสหชัย   สาสวน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานครมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ “การเขียนร้อยกรอง” ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย พร้อมที่จะนำความรู้ด้านการเขียนร้อยกรองไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และร่วมแข่งขันกับองค์กรภายนอก อันจะนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในโอกาสต่อไป 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕   เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ณ สวนลุมพินี  ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖

“พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

 

:โรงเรียนหอวัง ครูศุภณัฐ  ศรีอาษา และครูกิตติธร ปานจับ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำคณะกองร้อยลูกเสือโรงเรียนหอวัง จำนวน ๑ กองร้อย ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๕-๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕      จ.สระบุรี

“ลูกพระโขนงฯ ระดับ ม.ต้น
เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา
”

:โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดให้นักเรียนระดับม.ต้น ไปอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์   ยุวกาชาด และทัศนศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากห้องเรียน ดังนี้

-         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ค่ายลูกเสือเสือป่า แคมป์๑ และทัศนศึกษา เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

-         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ค่ายลูกเสือเสือป่า แคมป์ ๒ และทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร์(ภาคกลาง) พุแค วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

-         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ค่ายภูมิทัศน์  และทัศนศึกษาฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ก วัดเทพพิทักษ์  จ.สระบุรี

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖ 

เฉพาะสมาชิก
WYSIWYG form OTHER form     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
แทรกข้อความ ในกรอบแรก ของคุณ : ทิชา
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink

ชื่อ  *      Admin ผู้ดูแล    User สมาชิก    Guest ทั่วไป


    Post Options

กลุ่ม   อีเมล์ 
แนบไฟล์  รูปแบบ 
แนบไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, swf, zip, pdf, doc, ppt, pptx, docx, xls, xlsx, exe, rar, xlsm (จำกัดไม่เกิน 2000000 Kb. * เฉพาะสมาชิก)
สีพื้น                                            
 
PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
free counters