หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 

PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๓๙/๒๕๕๓

[ สมาชิก : ทิชา - 4 Oct 2010 - 16:23 ]

 

 ลำดับที่   ๓๙/๒๕๕๓

วันที่  ๔ - ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕

วันที่    ตุลาคม ๒๕๕๓   ห้องประชุม สพม.๒

“ประชุม รอง ผอ.สพม.๒”

 

:สพม.๒  ประชุม รอง ผอ.สพม.๒ โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สพม.๒ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ (ดำเนินการโดย กลุ่มอำนวยการ) 

วันที่   ๔-๕  ตุลาคม ๒๕๕๓      สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

“ประชุมประสานแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๔”               

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดประชุมประสานแผนกลยุทธ์ นำโดย  นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างานทุกงาน  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๔-๖  ตุลาคม ๒๕๕๓     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การวัดผลและประเมินผลนักเรียน”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กำหนดการวัดผลและประเมินผลนักเรียนโดยลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ สอนซ่อมเสริม-สอบแก้ตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๔-๖  ตุลาคม ๒๕๕๓  ณ ค่ายเสาวลักษณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี        ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๑”

 

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมประจำปี ๒๕๕๓ สำหรับลูกเสือ เนตรนารี   ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๔-๘  ตุลาคม ๒๕๕๓     โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานทะเบียนวัดผล ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๓ 

Øวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลสอบเป็น ๐
ได้ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
  เพื่อพัฒนาผลการเรียนให้ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกจุด 

Øวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนทุกคนรับใบแจ้งผลการเรียนและแบบรายงานคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๕-๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓     สวนนงนุช จ.ชลบุรี

“แผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำแผนปฏิบัติการ และปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยนำหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หัวหน้างาน หัวหน้าคณะสี และคณะผู้บริหาร ทั้ง ๔ กลุ่ม ไปประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๖-๗  ตุลาคม ๒๕๕๓     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรในโรงเรียน”  

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Moodle"ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ และ"หลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๖-๘  ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.    โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

“การวัดผลและประเมินผลนักเรียน”

: โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ งานวิชาการ กำหนดประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๓ และให้ลงทะเบียนสอบซ่อมได้ในวันเดียวกัน  โดยกำหนดตารางสอบซ่อมให้นักเรียนสามารถสอบซ่อมในแต่ละกลุ่มสาระฯ ได้ในวันที่ ๗-๘  ตุลาคม ๒๕๕๓  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๖-๘  ตุลาคม ๒๕๕๓  ณ ค่ายเสาวลักษณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
 ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.๒”

 

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมประจำปี ๒๕๕๓ สำหรับลูกเสือ เนตรนารี   ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๖-๘  ตุลาคม ๒๕๕๓  อาราน่า ภูพิมานรีสอร์ท  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“ค่ายบูรณาการ”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง นำนักเรียนในโครงการ DP DP  ชั้นม.๑-ม.๓ ไปเข้าค่ายบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่     ตุลาคม ๒๕๕๓   เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐ น.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“สนามสอบ  GAT/PAT
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นสนามสอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในรายวิชา GAT ความถนัดทั่วไป และ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๙-๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“สอบ gat pat”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นสถานที่สอบวิชาความถนัดทั่วไป  gat pat ประจำปี ๒๕๕๓ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓     Collage of Chinese Language and Culture of Huaqiao University เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

“ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โครงการภาษาจีนแบบเข้ม จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ

(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 


โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐-๒๙๓๙-๘๑๖๖

 

 

 

ด่วน...โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word , Excel , Power point และพิมพ์งานได้อย่างคล่องแคล่ว สนใจติดต่อที่ อ. เพียงนภา เอี่ยมระหงษ์ กลุ่มบริหารงบประมาณ (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓)
โทร. ๐๘ ๙๖๘๑ ๒๑๖๘, ๐ ๒๙๓๓ ๔๖๐๐ (เวลาราชการ)
. รับสมัครยาม ๑ อัตรา เป็นชาย อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร /ความรู้ขั้นต่ำ ม.๖/ไม่เคยต้องโทษคดีใดๆ
สนใจติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๒๓๒๖-๗ ต่อ ๔๑๒

  

เฉพาะสมาชิก
WYSIWYG form OTHER form     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
แทรกข้อความ ในกรอบแรก ของคุณ : ทิชา
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink

ชื่อ  *      Admin ผู้ดูแล    User สมาชิก    Guest ทั่วไป


    Post Options

กลุ่ม   อีเมล์ 
แนบไฟล์  รูปแบบ 
แนบไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, swf, zip, pdf, doc, ppt, pptx, docx, xls, xlsx, exe, rar, xlsm (จำกัดไม่เกิน 2000000 Kb. * เฉพาะสมาชิก)
สีพื้น                                            
 
PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
free counters