หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 

PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๒๒/๒๕๕๓

[ สมาชิก : ทิชา - 7 June 2010 - 14:42 ]

ลำดับที่  ๒๒/๒๕๕๓

วันที่   – ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕

วันที่      มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.    ห้องประชุมวิมล เตากล่ำ สพท.กทม.๒

“รับข้อสอบ ม.๑”

:สพท.กทม.๒  ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และขยายโอกาส จำนวน  ๓๙ โรงเรียน

มารับข้อสอบ เพื่อดำเนินการสอบ ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่      มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.    โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน งานวัดผลและประเมินผลกำหนดให้คุณครูผู้สอน
ทุกรายวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
กับวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวปฏิบัติให้แก่ครูทราบ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๗ - ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ตรวจสุขภาพนักเรียน” 

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานพยาบาล ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกาย และตรวจหาโรคภัยที่กำลังเริ่มเป็นในระยะแรก จะได้รีบรักษาได้ทันที  และมีการตรวจสารเสพติดในนักเรียนทุกคน ถ้าตรวจพบโรงเรียนจะได้ดำเนินการให้ไปบำบัดรักษา เป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนทุกโรงต้องปลอดสารเสพติด ซึ่งโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๗ - ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๓     หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“หาเสียงการเลือกตั้งประธานคณะสี"

: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดให้มีการหาเสียงการเลือกตั้งประธานคณะสีทุกคณะสี ได้แก่ คณะฉัตรบดินทร (สีเหลือง) คณะปิ่นขัตติยะ (สีชมพู) คณะเตชะสิงหราช (สีเขียว) คณะภูวนารถรัตนะ (สีแสด) และคณะภัทรพระเกี้ยว (สีฟ้า) (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๗ - ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก "ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก" โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดบอร์ดวันสิ่งแวดล้อมโลก การแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๗ - ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.    โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

"สัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครู"       

: โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จะจัดพิธีไหว้ครู ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จึงจัดกิจกรรม"สัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครู” ดำเนินการผ่านรายการเสียงตามสาย ซึ่งจัด เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.  ดำเนินรายการโดยนักเรียนชุมนุมการประชาสัมพันธ์ มีการอ่านกลอนเทิดเกียรติคุณครู เปิดเพลงบูชาครู เช่น เพลงแม่พิมพ์ของชาติ พระคุณที่สาม คุณครูกระดาษทราย ครูในดวงใจ เป็นต้น (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  – ๒๕   มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนเทพลีลา

“วันสุนทรภู่”

:โรงเรียนเทพลีลา  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูเกียรติกวีเอกของชาติ และของโลก  ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เช่น การพูดสุนทรพจน์ อ่านฟังเสียง คัดลายมือ ตอบปัญหาสารานุกรม แข่งขันกลอนสด การแสดงเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ การประกวดแต่งตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่      มิถุนายน  ๒๕๕๓    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

“สอบการประกันคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
”

:สพท.กทม.๒  ดำเนินการสอบนักเรียน ม.๑ ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ โรงเรียน 
 ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓       โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“การวัดผลและประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการสอบวัดผลและประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีวิชาที่สอบ ดังนี้
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  สอบวัดความสามารถในการเขียนคล่อง (ฉบับที่ ๓)
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.   สอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

๑๐.๓๐-๑๑.๒๐ น.  สอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ฉบับที่ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   สอบวัดความสามารถในการอ่านคล่อง (ฉบับที่ ๔) (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๐ น. ณ  ลานกาญจนาภิเษก  โรงเรียนศรีพฤฒา

“โครงการส่งเสริมทานบารมีพฤฒา”               

:โรงเรียนศรีพฤฒา  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร สร้างคนดีศรี               โครงการส่งเสริมทานบารมี สร้างคนดีศรีพฤฒาโดยคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรด้วยอาหารสดและแห้ง  แด่พระภิกษุจำนวน ๓ รูปจาก
วัดลาดบัวขาว  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง 
e- mail) 

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนเทพลีลา

“ทดสอบความรู้ ม.๑”

:โรงเรียนเทพลีลา  ดำเนินการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย-คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  

“ทดสอบความรู้ ม.๑”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   ดำเนินการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย-คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.    ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

“เลือกกิจกรรมชุมนุม”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  กลุ่มบริหารวิชาการจัดให้นักเรียนชั้น
ม.๑ - ม. ๖ เลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ โดย ๑ ชุมนุม มีนักเรียน จำนวน  ๒๕-๓๐ คน และมีครูที่ปรึกษาชุมนุมละ ๑ ค (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง 
e- mail) 

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐น .   หอประชุมรัชมงคล  โรงเรียนสารวิทย

“พิธีมอบเข็ม”

:โรงเรียนสารวิทยา จัดพิธีมอบเข็มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.  โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“วันสิ่งแวดล้อม”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและนักเรียน มีความตระหนักในการดูแลรักษาห้องเรียน ห้องสุขา และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน สดใส สะอาดมีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสร้างนิสัย พฤติกรรม ในการรักสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น ตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก การแสดงของนักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ความร่วมมือของครูและนักเรียนในกิจกรรม Big Cleaning Classroom  และกิจกรรมส้วมสุขสันต์ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๘ - ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓    หอประชุมโรงเรียนหอวัง

“ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
”  

:โรงเรียนหอวัง จะดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ตามโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง มีข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพ  และดำรงชีวิตอย่างปกติสุขไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  – ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓    ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทพลีลา

“ต่อต้านยาเสพติด”

:โรงเรียนเทพลีลา  จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และยาเสพติดในละแวกชุมชนรอบโรงเรียน การประกวดความสามารถด้านการเต้น เพื่อออกกำลังกายต้านยาเสพติด นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่     มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.    ห้องพลังแผ่นดิน  โรงเรียนศรีพฤฒา

“ประชุมครูประจำเดือน” 

:โรงเรียนศรีพฤฒา  จัดประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓  เพื่อแจ้งข้อราชการและข่าวสารต่างๆ  ให้แก่คณะครูทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๓     ห้องไฮเทค(๑๓๗) โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันไหว้ครู พระคุณครู  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และระลึกถึงพระคุณครู เป็นการบูรณาการภาษากับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๕.๐๐ น.     อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษก

“ประชุมประจำเดือน”

:โรงเรียนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ฝ่ายบริหารจัดประชุมประจำเดือนให้กับครูและบุคลากร เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail)

วันที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๘.๐๐ -  ๐๙.๐๐ น.    ลานครองราชย์ ๖๐ ปี โรงเรียนศรีพฤฒา

“วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓”      

:โรงเรียนศรีพฤฒา  จัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  เพื่อสืบสานประเพณี  ปลูกฝังวัฒนธรรมและระลึกพระคุณของคุณครู (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๓   เวลา  ๐๗.๓๐ น.  ณ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“พิธีไหว้ครู”

: โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จัดพิธีไหว้ครู โดยมีนายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูทุกท่านร่วมงานจุดประสงค์ของพิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพระคุณของครู ครูผู้ให้ความรู้ ให้ความรัก ความเมตตากับนักเรียนทั้งหลาย เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนเทพลีลา

“วันไหว้ครู”

:โรงเรียนเทพลีลา  กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณครูและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษา     ทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนด้วย (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนสารวิทยา

“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓” 

:โรงเรียนสารวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก  ความเคารพ ศรัทธา  กตัญญู  ต่อครู-อาจารย์ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. บริเวณหอประชุมชั้น ๓  และชั้น ๑  อาคาร ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

“พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพระคุณของครู ครูผู้ให้ความรู้ ให้ความรัก ความเมตตากับนักเรียนทั้งหลาย เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“การเลือกตั้งประธานคณะสี”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะสีทุกคณะสี โดยปีนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้เครื่องกดลงคะแนนเสียง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีตามแนวทางประชาธิปไตย   (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.    โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

“เปิดธนาคารโรงเรียน”

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีการออมทรัพย์  ซึ่งผลต่อเนื่องมาจากกิจกรรมการออมวันละบาทของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมในวันเปิดธนาคารโรงเรียนจะมีการแสดงของนักเรียน  ซึ่งได้รับการฝึกซ้อมเตรียมงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป และคณะกรรมการจากธนาคารออมสินมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.    งานวัดผลประเมินผล โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน กลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๐ - ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓     หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ค่ายพุทธธรรม ม.๕”      

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ได้นิมนต์พระอาจารย์มาอบรมสั่งสอนและปฏิบัติธรรม จุดประสงค์คือ ให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติธรรมซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เป็นการปลูกฝังสิ่งดีงามในจิตใจนักเรียน ให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ   (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.    โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ” 

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๑ รูป นำสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ต่อจากนั้นเป็นการแสดงธรรมเทศนา ซึ่งโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมนี้ทุกวันธรรมสวนะ โดยดำเนินการหลังเคารพธงชาติใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที และในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓ รูป โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเตรียมอาหารมาใส่บาตร เมื่อใส่บาตรเสร็จพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา กิจกรรมการใส่บาตรนี้ดำเนินการทุกวันศุกร์  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๓    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนสำหรับนักเรียน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนสำหรับนักเรียน โดย

          ภาคเช้า   ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐  น.      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  และ

          ภาคบ่าย  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐  น.      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

(ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๓    โรงเรียนเทพลีลา

“อบรมคอมพิวเตอร์”

: โรงเรียนเทพลีลา  งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนเทพลีลา เพิ่มเติมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๓ เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ   โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

: โรงเรียนราชวินิตบางเขน กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียน พร้อมกับการมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๓ เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.    โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

: โรงเรียนราชวินิตบางเขน กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียน พร้อมกับการมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓    อาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“ประชุมผู้ปกครอง”

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  จัดการประชุมผู้ปกครองในทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการพัฒนการการศึกษาของโรงเรียน (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๓   มิถุนายน  ๒๕๕๓       โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

“การประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

:โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓ และ ๖  ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเงินซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาการศึกษา  โดยระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕  ประชุมระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ประชุมระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่   ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓       โรงเรียนเทพลีลา

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

: โรงเรียนเทพลีลา  ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรอบแรกได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย และมอบเงินเรียนฟรี ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพ  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

วันที่  ๑๓   มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.     โรงเรียนราชวินิตบางเขน

“การประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียน พร้อมกับการมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕  ปีอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 


โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐-๒๙๓๙-๘๑๖๖

 

 

 

 

 

 

  

เฉพาะสมาชิก
WYSIWYG form OTHER form     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
แทรกข้อความ ในกรอบแรก ของคุณ : ทิชา
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink

ชื่อ  *      Admin ผู้ดูแล    User สมาชิก    Guest ทั่วไป


    Post Options

กลุ่ม   อีเมล์ 
แนบไฟล์  รูปแบบ 
แนบไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, swf, zip, pdf, doc, ppt, pptx, docx, xls, xlsx, exe, rar, xlsm (จำกัดไม่เกิน 2000000 Kb. * เฉพาะสมาชิก)
สีพื้น                                            
 
PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
free counters