หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 

PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๒๓/๒๕๕๖

[ สมาชิก : ทิชา - 4 June 2013 - 08:41 ]

ลำดับที่ ๒๓/๒๕๕๖

วันที่  ๓-๙ มิถุนายน  ๒๕๕๖

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖    โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“เงินบำรุงการศึกษา”

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดเก็บเงินบำรุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖
 ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. อาคารเรือนธรรมกาญจนาภิเษกโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“มอบทุนการศึกษา”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  งานแนะแนว คุณครู นักเรียน ต้อนรับคณะผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิช่วยเด็กยากจนชาวญี่ปุ่น เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  น.    หอประชุม โรงเรียนหอวัง

“ประชุมครู

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖”

:โรงเรียนหอวัง กำหนดจัดการประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  โดยมี  นายธงชาติ วงษ์สวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานการประชุม
เพื่อแจ้งคุณครูรับทราบนโยบายและข่าวสารการศึกษา การดำเนินงานในรอบเดือน
และแผนการดำเนินการในเดือนต่อไป
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖   เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น.  ห้องราชพฤกษ์   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“อบรมผู้นำการออกกำลังกาย”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)นายสุทธิพงศ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดอบรมผู้นำการออกกำลังกาย(เต้นแอโรบิก) นักเรียนรุ่นละ ๓๐ คน ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ  วันละ ๓๐ คน ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นผู้นำการเต้นแอโรบิกต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“สัปดาห์สิ่งแวดล้อม”

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และทำพิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน ครั้งที่ ๑”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารทั่วไป งานโภชนาการ ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน ครั้งที่ ๑ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      คลินิคสุขภาพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ตรวจสุขภาพนักเรียน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“เพชรยอดมงกุฎ คณิตศาสตร์”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รับสมัครสอบแข่งขันทักษะ วิชาคณิตศาสตร์
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      ห้อง ๓๑๐๑  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“เพชรยอดมงกุฎ คณิตศาสตร์”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รับสมัครเพชรยอดมงกุฎ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย รอบที่ ๑ ระดับโรงเรียน สมัครได้ที่ห้อง ๓๑๐๑
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

“โครงการแนะแนว”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  งานแนะแนว ดำเนินกิจกรรม โครงการ
แนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำภาคเรียนที่ ๑    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรื่องโค้งสุดท้ายสู่เส้นทางสอบตรงและแอดมิชชั่น โดยวิทยากรศูนย์วิชาการสัมมากร
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      ห้องแนะแนว  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

“โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.)
”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า งานแนะแนว ดำเนินกิจกรรม รับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

“ทุนสนับสนุนการศึกษา”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า งานแนะแนว ดำเนินกิจกรรม รับสมัครนักเรียนที่ประสงค์รับทุนสนับสนุนการศึกษา  โดยนักเรียนสมัครที่ครูที่ปรึกษาของตนเอง(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“โครงการส่งต่อเสื้อขาว
สร้างโอกาสให้เด็กไทย
”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัทยูนิริเวอร์
ได้ร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้จักการให้และแบ่งปันเสื้อผ้าให้กับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน โดยการเชิญชวนให้นักเรียนนำเสื้อชุดนักเรียนเก่า
ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมกันสร้างโอกาส สร้างความต่อเนื่องทางการศึกษา และสร้างอนาคตให้แก่เด็กไทยที่ขาดแคลน ในโครงการ "ส่งต่อเสื้อขาว สร้างโอกาสให้เด็กไทย
เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖      ประเทศนิวซีแลนด์

“โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิวซีแลนด์ - ไทย”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นิวซีแลนด์ - ไทย เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ ๑-๒๒ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๑ คน ระดับ ม.๖ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ให้ยั่งยืนต่อไป  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๓-๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖   ห้อง ๑๒๐๑   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“รับสมัครสอบธรรมศึกษา”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับสมัครสอบธรรมศึกษา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.    หอประชุม โรงเรียนวัดปริวาส

“จ.ว.รับทุนการศึกษาปี ๒๕๕๖”

:โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม นางสาวพรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน รับมอบทุนการศึกษาปี ๒๕๕๖
จากพระพิพิธพัฒนาธรเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  -๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๕.๔๕  น.  หอประชุม โรงเรียนหอวัง

“ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
”

:โรงเรียนหอวัง งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ระหว่างวันที่ ๔ - ๗, ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี และสำรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและแก้ไขให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนต่อไป ดังนี้

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนาย ๒๕๕๖         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“วันสิ่งแวดล้อมโลก”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมโลก
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพมหานคร

“เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร
ปี ๒๕๕๖
”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ปี ๒๕๕๖  โดยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ครั้งที่ ๑๖ และชมนิทรรศการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เรียนรู้ชีวิตนักเรียนแพทย์ทหาร (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบางกะปิ

“วันสิ่งแวดล้อม”

:โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมรณรงค์การปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      ลานปิยมิตรรวมใจ   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“วันสิ่งแวดล้อม”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อม" เนื่องจากวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นกิจกรรมเพื่อรณงค์ให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติและของโลกสืบไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ 

“วันสิ่งแวดล้อม”

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  ในวันที่     มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้จัดกิจกรรม Big clening day เพื่อให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแล รักษาความสะอาด ภายในโรงเรียน และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกโรงเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๑๐ – ๐๘.๓๐ น.    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

“วางทุกงาน อ่านทุกคน 
ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เริ่มดำเนินกิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งนักเรียนทุกคนทำกิจกรรมอ่านหนังสือทุกวันพุธ โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖    เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.    โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

“ทักษะประกอบวิชา”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทักษะประกอบวิชาให้กับนักเรียนระดับ ม.๑-,ม.๖ ในคาบเรียนพัฒนาผู้เรียน
เพื่อฝึกทักษะงานอาชีพในเบื้องต้นให้กับนักเรียน ณ บริเวณ ต่างในโรงเรียน เช่น การทำขนม การเย็บปักถักร้อย การเต้นรำ และอื่นๆอีกมากมาย โดยวิทยากรจาก
โรตารี่ต่างในกรุงเทพมหานคร
 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.    ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

“ประชุมประจำเดือน”

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  จัดการประชุมประจำเดือน โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๕-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะชีวิต และทัศนศึกษาวิชาการ
”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรม "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และทัศนศึกษาวิชาการ" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทัศนศึกษาวิชาการ
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

“ไหว้ครูกระบี่กระบอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประชุมครูผู้ช่วย”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“ไหว้ครูกระบี่กระบอง
ในเครือบดินทรเดชา
”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา จัดพิธีไหว้ครูกระบี่กระบอง โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสู้ประจำชาติไทย

. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา

๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีการยกครูกระบี่กระบอง และการมอบตัวเป็นศิษย์สมัยโบราณ

๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการประกอบพิธีไหว้ครูกระบี่กระบองสมัยโบราณ

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๕๙  น.     โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ส่ง ผอ.โรงเรียนคนใหม่”

:โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะครูเดินทางไปส่ง นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ทำหน้าที่ศูนย์วิชาการภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเครือข่ายภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงานการบริหารการจัดการ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระบบ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ครูภาษาไทยในสังกัด (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.   ลานโดม โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“โครงการ Play Gang School Gang”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยนายวิสิทธิ์  ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมโครงการ Play Gang School Gang ของบริษัท
จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด ซึ่งผลิตรายการและควบคุมดูแลสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง
Play Channel เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้รับความรู้ และกล้าแสดงออก โดยมีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ด้านวิชาการ
ด้านบันเทิง และมีบู๊ทกิจกรรมต่าง
 
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๗-๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖      อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

“การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส่งครูเข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบางกะปิ

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

:โรงเรียนบางกะปิ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖
โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ ภาคเช้าระดับ ม.๒ และ ม.๕  ภาคบ่ายระดับ ม.๓ และ ม.๖

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

“ประชุมผู้ปกครอง”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.๓ และ
ม.๖ ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

Ø ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๓ 
Ø ภาคบ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๖ 
- เพื่อติดตามผลการเรียนและส่งเสริมนักเรียนให้จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด 
- เลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน
- ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖    เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐  น.     หอประชุมโรงเรียนหอวัง

“การประชุมและเลือกตั้ง

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”

:โรงเรียนหอวัง  กำหนดจัดการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

“วันประสานสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน
”

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กิจกรรมวันประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายต่าง ๆ กับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๑  และ ม.๔ รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการวางแผนเพื่อปลูกฝังและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๘-๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖      โรงเรียนบางกะปิ

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน”

:โรงเรียนบางกะปิ  จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้

- วันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓

- วันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

“เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
”

:โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
การเขียน
Webpage ด้วย Dream weaver ๕ การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Flash การวาดเส้นมัณฑณศิลป์ ๒ การทำขนนนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากขึ้น เพิ่มเติมความรู้ในด้านที่ตนเองสนใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com tichasang@hotmail.com

 

 

  

เฉพาะสมาชิก
WYSIWYG form OTHER form     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
แทรกข้อความ ในกรอบแรก ของคุณ : ทิชา
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink

ชื่อ  *      Admin ผู้ดูแล    User สมาชิก    Guest ทั่วไป


    Post Options

กลุ่ม   อีเมล์ 
แนบไฟล์  รูปแบบ 
แนบไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, swf, zip, pdf, doc, ppt, pptx, docx, xls, xlsx, exe, rar, xlsm (จำกัดไม่เกิน 2000000 Kb. * เฉพาะสมาชิก)
สีพื้น                                            
 
PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
free counters