หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 

PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๑๒/๒๕๕๔

[ ผู้โพส : ทิชา - 21 Mar 2011 - 10:44 ]

ลำดับที่  ๑๒/๒๕๕๔

วันที่  ๒๑-๒๗  มีนาคม ๒๕๕๔

วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“รับการติดตามผลการดำเนินงานฯ”

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  รับการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีประมาณ ๒๕๕๔ โดยสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ ๑ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๔   ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

“ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
”

 

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย   เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และปรึกษาแนวการดำเนินโครงการ เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๔     โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔

“ประกาศผลสอบ ม.๑”

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ ประกาศผลสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  o=Onweb-www.bodin 4.ac.th และรับรายงานตัวพร้อมกับจำหน่ายอุปกรณ์ เสื้อผ้า (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ห้องประชุมอำนวยการ  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

“ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน” 

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  เพื่อพิจารณาการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่  ๒๑-๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.   ประชุมมิตรสัมพันธ์  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

“โครงการ GIFTED /ค่ายฉลาดคิด(Smart  IQ Camp)”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือโครงการ GIFTED “ค่ายฉลาดคิด” (Smart  IQ Camp)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถ   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑  มีนาคม - ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ มหาวิทยาลัยกั้นหนาน มณฑลจางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

“โครงการค่ายฤดูร้อนในการเรียนภาษาจีนเข้มข้น”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ส่งนักเรียนระดับชั้น ม.๑ จำนวน ๗ คน เข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนในการเรียนภาษาจีนเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนภาษาจีน โดยครูชาวจีน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้ง ๒ ประเทศอีกด้วย โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“ประกาศผลการสอบเข้า ม.๑”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษา   ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนนนทรีวิทยา

“ประกาศผลการสอบ ม.๑”

:โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐  น.      โรงเรียนหอวัง

“ชื่นชมผลงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
”

: โรงเรียนหอวัง โดยนายปลองยุทธ  อินทพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง 

และคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหอวัง เยี่ยมเยียน ชื่นชม ผลงานของกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    โรงเรียนหอวัง

“ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
”

:โรงเรียนหอวัง   โดยกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และรายงานตัว (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“ประกาศผลสอบ ม.๑
และรายงานตัว
”

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  กำหนดการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมทั้งรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.๑ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒-๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

"ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.๑ และ ม.๔" 

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี้
  
Øวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

Ø วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒ - ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.   โรงอาหารบุญเกตุ  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

“ประกาศผลการสอบคัดเลือก”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประกาศผลการสอบคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และรายงานตัว  พร้อมทั้งมีการจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องแบบนักเรียน  ลูกเสือ เนตรนารี   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๒ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔    วัดหัวลำโพง  พระอารามหลวง   กรุงเทพฯ

“บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  ให้ความร่วมมือกับวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง  และสำนักงานเขตบางรัก  จัดงาน “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนในเขตบางรัก ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน และสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป โดยมีนางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน ร่วมเป็นวิทยากรถวายความรู้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    ห้องประชุม  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

“นำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอน”

 

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  นางสุชาดา พุทธนิมนต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และกลุ่มบริหารวิชาการ จัดให้มีการ“นำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอน” ของคณะครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“ประกาศผลการสอบเข้า ม.๔”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้น ม.๓
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนนนทรีวิทยา

“ประกาศผลการสอบ ม.๔”

: โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“ประกาศผลสอบต่อชั้น ม.๔”

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กำหนดการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนในระดับชั้น ม.๔ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไป (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓ – ๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๔ ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก  กองพลนาวิกโยธิน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

“ค่ายผู้นำนักเรียน”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ  นำนักเรียนเข้าค่ายผู้นำนักเรียน   เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นผู้นำ การทำงานอย่างมีระบบ การสร้างวินัย ความอดทน     อดกลั้น และการยอมรับผู้อื่น (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓ - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔    เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.      ห้องนวัตกรรม  โรงเรียนหอวัง

“รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการช้างเผือก”

:โรงเรียนหอวัง   โดยกลุ่มบริหารวิชาการ  รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในโครงการช้างเผือก

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓-๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“รับสมัคร ม.๔”

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้คะแนน GPAX/ONET (ถ้ามี) (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔-๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๔     อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

“พัฒนาบุคลากร”

:โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักพัฒนาของ
ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๓๑ คน ไปพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔-๒๕  มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

“อบรมและให้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ร่วมกับบริษัท  AE ( The American English )  จัดการอบรมและให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่คุณครูเพื่อพัฒนาครูสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้ขบวนการอบรมแบบแบ่งกลุ่มเปลี่ยนฐานตามหัวข้อการอบรมซึ่งจัดเตรียมโดยวิทยากรจากบริษัท AE นำโดย Mr. Jason ALAVI  ให้ความรู้แก่คุณครูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๔-๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๔     ห้องสมุด โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔

“แผนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล
”

:โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติกาการจัดทำแผนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อม เพื่อรอรับการประเมิน สมศ.รอบ ๓ และบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.    โรงเรียนหนองชุมแสง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

“ศึกษาดูงาน”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง นางพัชรี   มงคลสินธุ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะ

ทำงานกลุ่ม ประกอบด้วย  งานบุคลากร  งานปกครอง  หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้าคณะสี  ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

“จับฉลากนักเรียน ม.๑”

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ และรับรายงานตัวนักเรียนที่จับฉลากได้ในเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔    เวลา  ๐๘.๓๐ น.     หอประชุม โรงเรียนหอวัง

“การจับฉลากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑”

:โรงเรียนหอวัง   โดยนายปลองยุทธ   อินทพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง             เป็นประธานในการจับฉลากนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกและจับฉลากได้ทั้งหมด(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนนนทรีวิทยา

“รับรายงานตัวนักเรียน ม.๔”

:โรงเรียนนนทรีวิทยา  โดยกลุ่มบริหารวิชาการ รับรายงานตัวนักเรียน ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น.    หอประชุม โรงเรียนหอวัง

“ประกาศผลนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   โครงการช้างเผือก
”

:โรงเรียนหอวัง  โดยกลุ่มบริหารวิชาการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการช้างเผือกและรายงานตัว (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม   ๒๕๕๔     โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

“จับฉลากและรายงานตัว”

:โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กำหนดการจับฉลากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และรายงานตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทั้งหมด  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๗.๓๐-๑๒.๓๐ น.  ณ หอประชุมชำนิประศาสน์  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

"จับฉลาก ม.๑ ในเขตพื้นที่บริการ" 

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จับฉลากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ในเขตพื้นที่บริการ
  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    โรงอาหารบุญเกตุ  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

“จับฉลากนักเรียน”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินการจับฉลากนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ประกาศผลและรายงานตัว  สำหรับนักเรียนที่ได้คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    มารายงานพร้อมทั้งมีการจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องแบบนักเรียน  ลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

           หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๓๙ ๘๑๖๖

ข่าวฝาก ...  

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จะดำเนินการจัดแข่งขันมายากลรายการ ดังนี้

๑.       มายากลชิงแชมป์นานาชาติและประเทศไทย  ถ้วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

       ๒. มายากลครั้งที่ ๔ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

       ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแข่งขันได้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่คุณครูมนัสนันท์ ทองทา โทร ๐๘๖ ๕๖๘ ๕๕๕๖

หรือ ๐ ๒๒๑๑ ๔๑๙๒  ต่อ ๗๐๖  โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๔๔๙๕ และ http://suthimagic.wordpress.com/ 

  

เฉพาะสมาชิก
WYSIWYG form OTHER form     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
แทรกข้อความ ในกรอบแรก ของคุณ : ทิชา
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink

ชื่อ  *      Admin ผู้ดูแล    User สมาชิก    Guest ทั่วไป


    Post Options

กลุ่ม   อีเมล์ 
แนบไฟล์  รูปแบบ 
แนบไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, swf, zip, pdf, doc, ppt, pptx, docx, xls, xlsx, exe, rar, xlsm (จำกัดไม่เกิน 2000000 Kb. * เฉพาะสมาชิก)
สีพื้น                                            
 
PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
free counters