หน้าหลัก หน้ารวม เพิ่มหัวข้อใหม่  
 

PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
 
ลำดับที่ ๓/๒๕๕๔

[ สมาชิก : ทิชา - 19 Jan 2011 - 11:59 ]

ลำดับที่  ๓/๒๕๕๔

วันที่  ๑๗- ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔

วันที่  ๑๗  มกราคม   ๒๕๕๔   เวลา ๐๗.๔๕ น.  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 

“กิจกรรมวันครูแห่งชาติ” 

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญูให้แก่นักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้กราบขอบพระคุณครูและกราบขอขมาครูภายหลังจากที่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ในวันไหว้ครูมาจนครบ ๑ ปีการศึกษา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๔     หอประชุม  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“บริหารจิตเจริญปัญญา ม.๑”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธ  จัดกิจกรรม"บริหารจิตเจริญปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ รู้จักการควบคุมจิต เสริมสร้างปัญญา และรู้จักการบริหารจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“การแข่งขันทักษะการไหลเลื่อนของลูกบอลทรงกลม”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ  พลศึกษา จัดการแข่งขัน “ทักษะการไหลเลื่อนของลูกบอลทรงกลม” เพื่อเฉลิมฉลอง ๔ ทศวรรษ บดินทรเดชาเจิดจ้าสู่สากล  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ จังหวัดสมุทรปราการ

“กิจกรรมค่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๓  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“Pre LAS ม.๒, ม.๕
และ
Pro O-NET
ม.๓, ม.๖” 

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ด้วยหสวิทยาเขตเสรีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำโครงการทดลองสอบ Pre LAS  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๒ และ ม. ๕ และ Pre O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. ๓ และ ม. ๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗-๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนบ้านหนองผักเน่า  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

“ค่ายสังคมจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชันย์ภูมิพล”     

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรม “ค่ายสังคมจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชันย์ภูมิพล”  นำนักเรียนไปทำกิจกรรมโครงการคุณธรรมสำนึกดี   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗ - ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๔    ค่ายธนะรัชต์ อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี”

:โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน สร้างความรับผิดชอบ การมีวินัย  ความอดทน และความสามัคคี
(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

“ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นใน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะการดำรงชีวิต ฝึกความอดทน ระเบียบวินัยและเสริมสร้างทักษะทางวิชาลูกเสือ(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๗ ,๑๘  และ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนนนทรีวิทยา

“การป้องกันเอดส์”

:โรงเรียนนนทรีวิทยา งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข ๕๕ เตชสัมพันธ์ จัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนได้ตระหนักและเกิดจิตสำนึกที่จะป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทางโทรสาร)

วันที่  ๑๗-๒๐ มกราคม  ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“นิทรรศการผลงานศิลปะ”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ จัดนิทรรศการศิลปะ เพื่อโชว์ผลงานฝีมือของนักเรียนที่จัดส่งเข้าประกวดในงานสำคัญต่างๆ รวมทั้งงานที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม ที่จัดประกวดภายในโรงเรียนด้วย ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าชมนิทรรศการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน  โดยนิทรรศการศิลปะ จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔     หอประชุม  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“บริหารจิตเจริญปัญญา ม.๒”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธ  จัดกิจกรรม"บริหารจิตเจริญปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ รู้จักการควบคุมจิต เสริมสร้างปัญญา และรู้จักการบริหารจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.    หอประชุม โรงเรียนปทุมคงคา

“บริจาคโลหิต”

:โรงเรียนปทุมคงคา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ทำความดีให้พ่อ เนื่องในวโรกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ หอประชุม โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต จัดตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้คณะครูและบุคลากร มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ หอประชุมบุนนาค โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ประเมินครูผู้ช่วยและผู้รับการประเมิน”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต ประชุมคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและผู้รับการประเมิน เพื่อสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย จำนวน ๑๔ คน 

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.   ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  

“งานเฟื่องฟ้าวิชาการ”

:โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง    จัดงานเฟื่องฟ้าวิชาการ  ของแต่ละกลุ่มสาระฯ  เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้เล่าเรียนมาตลอดปี นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียน และสร้างประสบการณ์ตรงในการจัดนิทรรศการอีกด้วย (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)    

วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  โรงเรียนหอวัง

“การจัดทำระบบ online”

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ประชุมบุคลากรด้านเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด  ดำเนินการจัดทำระบบ online  เพื่อให้นักเรียนได้บันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงสมัครสอบและจับสลาก ดำเนินการโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่  ๑๘-๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔    ค่ายลูกเสือนวภพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี

“ค่ายลูกเสือ”

:โรงเรียนฤทธิยะวรณาลัย ๒ ได้กำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ม. ๑ ม. ๒และ ม.๓  เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒  ร่วมกิจกรรม  และระดับชั้น ม.๓  ร่วมกิจกรรม

  ค่ายริมขอบฟ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)    

วันที่ ๑๘,๑๙,๒๐,๒๒ มกราคม  ๒๕๕๔ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และสนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

“กีฬาเบญจสิริเกมส์”

:โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  จัดกิจกรรม กีฬาเบญจสิริเกมส์  พิธีปิด วันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ สนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันจัดกีฬาภายในโรงเรียน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเป็นเกราะป้องกันจากยาเสพติด  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

“การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ”

:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  ดำเนินการโดย กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๒.๓๐- ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

“Bodin 2 Open House 2011 Towards World Citizen 2011”      

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการรับนักเรียน ให้โรงเรียน  มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จักโรงเรียนก่อนเข้าเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กำหนดจัดกิจกรรม Bodin 2 Open House 2011  “Towards World Citizen 2011” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าเรียนได้มารู้จักภาพรวมของโรงเรียน การเรียนการสอนภาคปกติ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ English Program เกณฑ์การรับนักเรียนและปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐ น.    ลานปิยมิตรรวมใจ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ปฏิบัติธรรมในวันสวนะ”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธ จัดกิจกรรม"ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ" โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑ รูป มาสวดมนต์ แสดงธรรมเทศนา และนั่งสมาธิ   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๔     โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“รับการประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น” 

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต  ตรวจรับการประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น  โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“โรงเรียนสยามสามไตรเยี่ยมชมโรงเรียน”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ให้การต้อนรับโรงเรียนสยามสามไตร (อนุบาลหนูน้อยและบ้านพุทธประถม) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีครู  ๒ คน นักเรียน  ๑๔  คน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ขอศึกษาการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ กิจกรรม และบรรยากาศ สถานที่การเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิต วินัย และระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔     หอประชุม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“บริหารจิตเจริญปัญญา ม.ปลาย”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธ จัดกิจกรรม"บริหารจิตเจริญปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ รู้จักการควบคุมจิต เสริมสร้างปัญญา และรู้จักการบริหารจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม “วัดหลวงพ่อขาว” และฟาร์มโชคชัย   อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา                                                                                    

“กิจกรรมทัศนศึกษา”

:โรงเรียนหอวัง   จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   

เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมและได้รับประสบการณ์โดยตรง  ตามนโยบาย

ของรัฐบาล เรื่องการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐   มกราคม  ๒๕๕๔   ศูนย์กีฬา ๖๐ ปี ฤทธิยะวรรณาลัย  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

"กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ตลาดนัดคนทำดี"
 

:โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคนทำดี  โดยมีโครงงานคุณธรรมจากทุกห้องเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมีวินัย มีคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ใน
สังคมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“กิจกรรมวันตรุษจีน”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนที่จะมาถึงนี้  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔     หอประชุม  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   

“เทศน์มหาชาติ” 

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดเทศน์มหาชาติ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เป็นการอนุรักษ์  สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ  และเสริมธรรม  เสริมปัญญา  เสริมสิริมงคล  และนำรายได้ไปใช้ในการร่วมทำบุญมูลนิธิศุภนิมิต  จัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๐-๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  o๘.oo – ๑๖.๓o น.    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

“๔๔  ปี  วชิรธรรมก้าวไกล 
ด้วย 
ICT”

:โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นายพิชยนันท์  สารพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้กำหนดให้มีการจัดงานนิทรรศการ “๔๔  ปี  วชิรธรรมก้าวไกล  ด้วย  ICT”  เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน  แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนประถมศึกษา  และจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
โดย นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง
e-mail)

วันที่  ๒๐-๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

“การแข่งขันกีฬาภายใน”

:โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายใน” เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีจิตใจที่ดีงาม  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔     ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“ทำบุญตักบาตร”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) งานวิถีพุทธ จัดกิจกรรม"ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์" โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๓ รูป มารับบาตร และแสดงธรรมเทศนา แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณี วัฒนธรรมการทำบุญตักบาตร  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๔     หอประชุม โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

“บริหารจิตเจริญปัญญา ม.๓”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (งานวิถีพุทธ จัดกิจกรรม"บริหารจิตเจริญปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ รู้จักการควบคุมจิต เสริมสร้างปัญญา และรู้จักการบริหารจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   

“เปิดโลกอาเซีย ”  

:โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ  จัดนิทรรศการวิชาการสรรค์สร้าง  ครั้งที่  ๑๖ “ เปิดโลกอาเซียน ”  โดยมีการแสดงนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการแข่งขันทักษะวิชาการ   เช่น   ทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ     ตอบปัญหาสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน  ประกวดมารยาทงามอย่างไทย     ประดิษฐ์กระปุกน้อยคอยออมจากวัสดุท้องถิ่น    แข่งขันเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์    แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  แข่งขัน  SUDOKU  แข่งขัน  A-MATH  แข่งขันหมากฮอส  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  แข่งขันโยนไข่   แข่งขันกีฬาต่าง ๆ     แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  นำเสนอโครงงานผ่านระบบ  Internet   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสแสดงความสามารถและผลงานทางวิชาการ   สิ่งประดิษฐ์    ผลผลิตจากการเรียนการสอน     เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์     และพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์    สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาบริเวณใกล้เคียง   ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการ   ทักษะที่ตนเองถนัดทางด้านต่าง ๆ   ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ซึ่งรวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาในเขตใกล้เคียงทุกสังกัดเป็นการประชาสัมพันธ์  และแสดงผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนพรตพิทยพยัต

“ตรวจรับการประเมินห้องเรียนพิเศษ”

:โรงเรียนพรตพิทยพยัต ตรวจรับการประเมินห้องเรียนพิเศษ โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒   ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ทางโรงเรียนจะเปิดสอนห้องเรียนพิเศษมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน  จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.     โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

“พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนและ

มอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณโรงเรียน”

 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน  ได้กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตบางเขน (นายกว้าง รอบคอบ)เป็นประธานในพิธี ( ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail )

วันที่    มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

“เตรียมพัฒน์รัชดา นิทรรศ’๕๓
สู่มาตรฐานสากล
”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ “เตรียมพัฒน์รัชดา นิทรรศ’๕๓ สู่มาตรฐานสากล” ในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนทุกห้อง การแข่งขันทักษะวิชาการ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงบนเวที และการแนะแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ผลงานของครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งผลการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทางโทรสาร)

วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๔     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

“สอบวัดมาตรฐานยุโรป DELF”

:โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กลุ่มบริหารวิชาการ  ส่งนักเรียนภาษาฝรั่งเศสสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยเทียบมาตรฐานยุโรป ซึ่งจัดโดยสมาคมฝรั่งเศส (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๔    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“ประกาศผลสอบ”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศผลสอบโครงการลับสมองประลองฝีมือประเภทห้องเรียนพิเศษ  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๑๘ – ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    สนาม PAT  Stadium สโมสรการท่าเรือไทย เอฟ.ซี คลองเตย กรุงเทพฯ

 

:โรงเรียนปทุมคงคา ร่วมกับกลุ่มเบญจสิริ จัดกิจกรรมกีฬาเบญจสิริเกม

ใน พิธีเปิดวันเสาร์ที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๔  พร้อมการแข่งขันกองเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์/ลีดแดนซ์  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๒ - ๒๓   มกราคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    หอประชุมโรงเรียนหอวัง

“ประชุมผู้ปกครอง”

:โรงเรียนหอวัง  จัดการประชุมผู้ปกครอง ตามโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน – โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

-          ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ (ประชุมในวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๔) 

-          ระดับชั้น ม.๒ และ ม.๕  (ประชุมในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔)

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูที่ปรึกษาและ

ผู้ปกครองนักเรียน  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่   ๒๒ - ๒๓   มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๗.๓๐-๑๑.๓๐  น.     โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 

“วันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน”

:โรงเรียนราชวินิตบางเขน จัดกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์พัฒนาโรงเรียน
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่
 ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ –

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคี ความรักความผูกพันกับโรงเรียนและหมู่คณะ การหวงแหนทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสนองนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อจิตอาสาของโรงเรียน วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ , ๕/๓  และ ๔/๖
 และวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๗ , ๒/๓ , ๒/๑๒ , และ
๓/๘   พร้อมคุณครูที่ปรึกษามาพัฒนาโรงเรียน  (ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้งข่าวทาง  e- mail) 

 

วันที่   ๒๒ - ๒๓   มกราคม  ๒๕๕๔   ค่ายศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

“ค่ายพักแรมยุวกาชาด”

:โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ  งานยุวกาชาดนำยุวกาชาคชั้น ม.๑ -ม.๓ ไปเข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกภาคปฏิบัติ สร้างความอดทน การอยู่ร่วมกันและการเสียสละ
(นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์ รอง ผอ.โรงเรียน แจ้งข่าวแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔   ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

“กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและ    ยุวกาชาด”

:โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและ    ยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดำเนินการโดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.  ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

“ผลงานทางวิชาการของนักเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น Open House Activities”

:โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยครูเลอพร  มัธยมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการและกิจกรรมทางภาษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  กิจกรรมในงานเป็นผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เช่น การจัด Exhibition การร้องเพลง การเล่นดนตรี การแสดงละครหุ่นมือ และการแสดงละครเวที เป็นต้น   (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งข่าวทาง e-mail)

 

ทิชา  แสงเล็ก/ข่าว

 


 

โรงเรียนสามารถส่งข่าวกิจกรรมและข่าวอื่น ๆ ได้ที่ e-mail โดยใช้ชื่อ tichasang@hotmail.com

หรือส่งโทรสารหมายเลข  ๐-๒๙๓๙-๘๑๖๖

 

 

 

 

 

 

 

  

เฉพาะสมาชิก
WYSIWYG form OTHER form     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
แทรกข้อความ ในกรอบแรก ของคุณ : ทิชา
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink

ชื่อ  *      Admin ผู้ดูแล    User สมาชิก    Guest ทั่วไป


    Post Options

กลุ่ม   อีเมล์ 
แนบไฟล์  รูปแบบ 
แนบไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, swf, zip, pdf, doc, ppt, pptx, docx, xls, xlsx, exe, rar, xlsm (จำกัดไม่เกิน 2000000 Kb. * เฉพาะสมาชิก)
สีพื้น                                            
 
PHP infoBoard v.4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
free counters